Ako správne vybrať členov projektového tímu?

Pod pojmom „realizácia projektu“ sa často rozumie iba realizácia stanovenej hlavnej aktivity, ako napríklad výstavba určitého objektu, nákup hnuteľných a nehnuteľných vecí. Z časti tento výrok je pravdivý, avšak nesmieme zabúdať ani na personálne zabezpečenie projektu. Na fakt, že kvalitný projektový tím je tiež kľúčom k úspešnej realizácii projektu, sa často zabúda. Už pri písaní žiadosti o nenávratný finančný…

Sumarizácia a kontrola projektu a príloh k projektu

Po tom, ako dopracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadosť o NFP“), máme vyplnené všetky predpísané formuláre a vybavené všetky prílohy, mali by sme si všetky podklady ešte aspoň raz dôkladne skontrolovať pred tým, ako ich zosumarizujeme do požadovanej podoby a odovzdáme na riadiaci/sprostredkovateľský orgán. Projekt si ešte raz celý prečítame a sústredíme sa najmä na jeho…

Dvojkolový systém predkladania projektov ušetrí žiadateľom čas aj finančné prostriedky

Nový dvojkolový systém výziev na predkladanie projektov by mal slovenským obciam a mestám  zjednodušiť administratívu spojenú s vypracovaním projektu a ušetriť značnú časť finančných prostriedkov. Tento návrh avizoval Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, ktorý plánuje v najbližších dňoch predložiť vláde novelu zákona o čerpaní štrukturálnych fondov. Ide najmä o zvýšenie efektívnosti čerpania eurofondov a zjednodušenie procesu prípravy pre samotných žiadateľov….

V kocke: Procesy po odovzdaní projektu

Ak sa rozhodneme svoj zámer financovať z nenávratného finančného príspevku, musíme počítať s tým, že k jeho realizácii sa dostaneme podstatne neskôr ako v prípade, že by sme ho financovali z vlastných/úverových zdrojov. Ak teda napríklad potrebujeme do svojej firmy obstarať strojové vybavenie v priebehu najbližších 2 mesiacov, pretože sme sa zmluvne zaviazali svojim odberateľom už o 3 mesiace dodávať tovary, ktoré…

Ako nabrať odvahu a požiadať o dotáciu

Mnoho kvalitných potenciálnych žiadateľov o dotáciu nemá odvahu zapojiť sa do procesu prípravy a predloženia projektu. Ide najmä o žiadateľov zo súkromného a tretieho sektora. Porozprávali sme sa preto s Jánom Hámorníkom, ktorý má s čerpaním dotácií bohaté skúsenosti, aby motivoval potenciálnych žiadateľov o dotácie a poradil im, ako sa do procesu žiadania úspešne zapojiť. Slovenská republika má už viac ako 10 rokov…

Urobte svoj projektový zámer atraktívnejší vďaka forme a obsahu

„Vytŕčať z davu“ sa oplatí najmä v rámci dotačných schém, kedy sa od projektových zámerov vyžaduje určitá miera inovatívnosti. Určitú logiku, štruktúru a úpravu by, samozrejme, mal mať každý projekt, avšak predovšetkým vo výzvach zameraných na podporu výskumu a inovácií, kde môžeme pozorovať veľkú konkurenciu rôznorodých, kvalitných a skutočne nápaditých zámerov, je dobré okrem štandardných kritérií definovaných výzvou spĺňať…

Návod: Pripravujeme žiadosť o prístup do systému ITMS2014+

Od roku 2016 majú subjekty súkromného aj verejného sektora možnosť čerpať nenávratné finančné príspevky už z nového programového obdobia 2014 – 2020. V rámci niektorých operačných programov sa žiadosti o nenávratné príspevky predkladajú prostredníctvom systému ITMS, avšak už nie prostredníctvom ITMS platného v predchádzajúcom programovom období, ale nového, tzv. ITMS2014+, ktoré je dostupné na webovej stránke www.itms2014.sk. Všetky prihlasovacie…

Zvýšte bodové hodnotenie svojho projektu vďaka opisným častiam žiadosti o NFP

Aj keď žiadosť o nenávratný finančný príspevok vypracujete presne podľa inštrukcií uvedených vo vzorovej žiadosti, ktorá obvykle býva prílohou k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ešte za svoj projekt nemusíte dostať plné bodové hodnotenie. Po tom, čo sme sa v minulom vydaní časopisu GRANT venovali správnemu vyplneniu všetkých častí žiadosti o NFP s výnimkou opisných, Vám v aktuálnom čísle GRANTu…

Ako napísať kvalitný projekt v rámci Vyšehradského fondu

Už tradičnou schémou podporujúcou menšie projekty predovšetkým tretieho sektora je Visegrad fund. Napriek tomu je ešte stále veľa subjektov, ktoré by mohli vystupovať ako oprávnený žiadateľ, avšak nevedia o tejto dotačnej príležitosti. V každom termíne je pravidelne predkladaných mnoho žiadostí o dotáciu, no po dôkladnej analýze zistíme, že žiadatelia sa opakujú, t. j. žiadosti predkladajú tie isté subjekty v rovnakých…

5 kľúčových rád ako zvýšiť šance na úspech svojho projektu

Akých 5 kľúčových rád by ste dali žiadateľom o dotáciu, aby zvýšili šance na úspech svojho projektu? Túto otázku sme položili Jánovi Hámorníkovi, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou a implementáciou projektov financovaných z fondov Európskej únie. Je náročné identifikovať 5 základných rád a považovať ich za najdôležitejšie. Prax ukázala, že problematika čerpania dotácií je nesmierne komplikovaná…