Aké zmeny môže robiť žiadateľ po odovzdaní projektu?

Medzi vytvorením projektu a jeho schválením/obdobím realizácie ubehne niekedy aj rok. Za ten čas sa môže zmeniť veľa okolností, ktoré majú vplyv na predmet projektu. Aké zmeny v projekte a za akých podmienok je možné vykonať v projekte? Aké zmeny sú neprípustné? Neprípustné zmeny Začnime najskôr neprípustnými zmenami. Neprípustná zmena je každá, ktorá by predstavovala porušenie podmienok výzvy (napr….

Čo je dotácia, kto, za akých podmienok a na aké zámery ju poskytuje?

Denne sme v kontakte so záujemcami o dotáciu, ktorí o nenávratných finančných príspevkoch zatiaľ iba počuli (z médií, prípadne od úspešných/neúspešných žiadateľov) a nie je im zrejmé, ako „to celé“ vlastne funguje. Čo je dotácia? Aké náklady/výdavky si ňou viem pokryť? Za akých podmienok? Ako o dotáciu požiadať? Odpovede na uvedené otázky nájdete v tomto článku. Čo je dotácia? Dotácia, nenávratný finančný…

Aké vedomosti a skúsenosti by mal mať dobrý projektový manažér?

Mnoho neskúsených žiadateľov zaujíma odpoveď na otázku, či by si projekt uchádzajúci sa o dotáciu dokázali vypracovať svojpomocne. Áno, avšak pravdepodobne bude takýto projekt bodovo výrazne nižšie ohodnotený ako v prípade, že by ho zostavil skúsený projektový manažér. V čom spočíva know how dobrého projektového manažéra? Dobrý projektový manažér má trochu zo všetkého – je to ekonóm, spisovateľ,…

Zateplenie budov: Aké špeciálne podmienky treba pri projektoch tohto typu dodržať?

Mnoho projektov zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov či výrobných hál sa realizuje z nenávratných finančných príspevkov, čo motivuje stále viac subjektov uchádzať sa o dotáciu na tento zámer. Vzhľadom na vysoký počet úspešne zrealizovaných zámerov zateplenia sa môže zdať, že ide o jednoduché projekty, avšak aj v tomto prípade je potrebné dodržať množstvo podmienok, aby bola dotácia žiadateľovi schválená…

Najčastejšie formálne chyby v projektoch

Každá výzva na predkladanie projektov je plná podmienok, ktoré je potrebné dodržať, aby bol projekt schválený, zazmluvnený, úspešne zrealizovaný a napokon aj preplatený. Žiadateľ/projektový manažér sa niekedy tak sústreďuje na rôzne nástrahy a komplikované formulácie, že mu unikajú základné súvislosti, ktoré majú za následok vznik triviálnej chyby. S akými formálnymi chybami sa v praxi stretávame najčastejšie? Nesúlad v údajoch. Vzniká…

Koľko času potrebujem na prípravu projektu?

Jednou z najčastejších otázok, s akými sa stretávame pri tvorbe projektov, je „Ako dlho trvá vypracovanie projektu?“, resp. „Ako dlho bude trvať vypracovanie môjho projektu?“. Možno tušíte, že odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná a závisí od viacerých faktorov: zložitosť a zrozumiteľnosť výzvy, do ktorej sa žiadateľ plánuje zapojiť, súčinnosť žiadateľa a všetkých zainteresovaných osôb, štádium projektového zámeru, zákonné…

Ako sa bodujú projekty?

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Aj dobre napísaný projekt spĺňajúci všetky podmienky výzvy na predkladanie projektov môže byť neschválený z dôvodu, že nezískal dostatočný počet bodov v hodnotení a v rebríčku ho „predbehli“ lepšie ohodnotené projekty. Ako sa bodujú projekty? Dočítate sa v tomto článku. Kritériá pre výber projektov sa delia na vylučujúce a bodované. Pri hodnotení každého…

Ako správne vybrať členov projektového tímu?

Pod pojmom „realizácia projektu“ sa často rozumie iba realizácia stanovenej hlavnej aktivity, ako napríklad výstavba určitého objektu, nákup hnuteľných a nehnuteľných vecí. Z časti tento výrok je pravdivý, avšak nesmieme zabúdať ani na personálne zabezpečenie projektu. Na fakt, že kvalitný projektový tím je tiež kľúčom k úspešnej realizácii projektu, sa často zabúda. Už pri písaní žiadosti o nenávratný finančný…

Sumarizácia a kontrola projektu a príloh k projektu

Po tom, ako dopracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadosť o NFP“), máme vyplnené všetky predpísané formuláre a vybavené všetky prílohy, mali by sme si všetky podklady ešte aspoň raz dôkladne skontrolovať pred tým, ako ich zosumarizujeme do požadovanej podoby a odovzdáme na riadiaci/sprostredkovateľský orgán. Projekt si ešte raz celý prečítame a sústredíme sa najmä na jeho…

Dvojkolový systém predkladania projektov ušetrí žiadateľom čas aj finančné prostriedky

Nový dvojkolový systém výziev na predkladanie projektov by mal slovenským obciam a mestám  zjednodušiť administratívu spojenú s vypracovaním projektu a ušetriť značnú časť finančných prostriedkov. Tento návrh avizoval Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, ktorý plánuje v najbližších dňoch predložiť vláde novelu zákona o čerpaní štrukturálnych fondov. Ide najmä o zvýšenie efektívnosti čerpania eurofondov a zjednodušenie procesu prípravy pre samotných žiadateľov….