Návod: Ako správne vyplniť žiadosť v systéme ITMS2014+

Nové programové obdobie 2014 – 2020 prinieslo so sebou aj nový systém ITMS, prostredníctvom ktorého subjekty predkladajú svoje žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci niektorých operačných programov. Tak ako v predchádzajúcom, aj v aktuálnom ITMS nájdu záujemcovia o čerpanie nenávratnej finančnej pomoci informácie o aktuálnych i plánovaných výzvach, možnosť vytvorenia a odoslania žiadosti o dotáciu a počas realizácie projektu tiež možnosť vytvorenia a odoslania monitorovacích…

Pripravujeme a implementujeme projekt v rámci výzvy na podporu inovácií v podnikoch

Už počas minulého programového obdobia 2007 – 2013 prejavili (najmä výrobné) podniky značný záujem o možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci výziev zameraných na podporu súkromného sektora. Tento rok majú podniky ďalšiu možnosť požiadať o dotáciu, a to na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ak tento majetok prispeje k inovácii produktov, procesov alebo predstavuje organizačnú inováciu pre podnik…

Ako napísať kvalitný projekt v rámci Interreg CENTRAL EUROPE?

Interreg CENTRAL EUROPE predstavuje program financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na cezhraničnú spoluprácu v rámci strednej Európy. Cieľom programu je podporovať projektové idey realizované v partnerstve verejných i súkromných inštitúcií z deviatich štátov strednej Európy, t. j. z Česka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska a Slovinska. V programovom období 2014 – 2020 boli vyhlásené celkovo dve výzvy na predkladanie projektov,…

Ako si pripraviť kvalitný projekt pre Environmentálny fond SR?

V poslednom období badať zvýšený záujem slovenských samospráv o nenávratné finančné príspevky z Environmentálneho fondu SR. Počet žiadostí každým rokom rastie, pričom mnohé z projektov nedosahujú adekvátnu kvalitu. Finančné prostriedky z Environmentálneho fondu SR nepredstavujú tradičné štrukturálne fondy EÚ, a teda nie sú spojené s vysokou administratívnou a odbornou náročnosťou na prípravu projektu. Mnohí žiadatelia to vedia, a…

Tvorba projektu krok za krokom

V minulých vydaniach časopisu GRANT sme Vám priniesli príspevky o tom, aké vstupy a informácie je potrebné zabezpečiť ešte pred tým, ako sa pustíme do písania projektu, čomu je potrebné venovať pozornosť pri štúdiu podkladov v rámci jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu a ako si zostaviť kvalitný projektový tím. V aktuálnom čísle nášho mesačníka sa posunieme z fázy prípravy projektového…

Ako napísať kvalitný projekt v rámci SME Instrument (Horizon 2020)?

Horizon 2020 predstavuje rozsiahly program na podporu výskumu a inovácií, v rámci ktorého je špeciálna pozornosť venovaná malým a stredným podnikom. Tieto môžu žiadať o podporu svojich inovatívnych projektových zámerov prostredníctvom nástroja pre podporu malých a stredných podnikov, tzv. SME Instrument. Žiadať o finančný príspevok môžu aj slovenské malé a stredné podniky, avšak miera úspešnosti slovenských subjektov v rámci SME Instrument je veľmi…

Ako funguje spolupráca s externou firmou pri spracovaní projektov?

Do aktuálneho vydania časopisu GRANT sme sa rozhodli zaradiť rozhovor na tému priebehu spolupráce pri spracovaní projektov s externou firmou, keďže naša redakcia dostala niekoľko podnetov na túto tému. Obce – najmä tie s menšími projektovými skúsenosťami – zaujímalo, ako takáto spolupráca obvykle funguje a či v jej nastavení existujú nejaké zaužívané štandardy. Spravidla má záujemca o dotáciu možnosť…

Skôr ako začneme vypracovávať projekt

Príprava projektu sa nezačína vypracovávaním formuláru Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale už myšlienkou, že chceme projekt pripraviť. Od momentu, kedy sa rozhodneme uchádzať sa o prostriedky z fondov EÚ/štátneho rozpočtu, do chvíle, kedy si sadneme za vyplnenie formuláru žiadosti, by malo uplynúť niekoľko dní, počas ktorých si vyjasníme základné skutočnosti a podnikneme kroky nevyhnutné k vypracovaniu korektného projektu….

Vybudujte si silný projektový tím

Úspešnosť každého projektu je do veľkej miery determinovaná tímom ľudí, ktorí stoja za jeho vypracovaním, ale aj realizáciou. Kvalita manažmentu osôb a ich úloh vo výraznej miere vplýva na kvalitu celého projektu. Kľúčové je jasné rozdelenie časovo obmedzených úloh, naopak, ich neprehľadnosť a časová neohraničenosť dopomôžu k podaniu formálne a/alebo obsahovo nekorektného projektu. Aj ten najinovatívnejší zámer firmy…

Aké prílohy je potrebné predložiť s projektovým zámerom?

Proces žiadania o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba „NFP“) zahŕňa nielen podanie samotnej žiadosti o NFP na riadiaci, resp. sprostredkovateľský orgán, ale aj predloženie viacerých príloh, ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť formuláru žiadosti. Počet vyžadovaných prílohy sa môže pri jednotlivých výzvach líšiť, avšak viaceré z nich majú stanovené predpísané náležitosti. Zhromažďovaniu a predkladaniu príloh je preto potrebné venovať náležitú pozornosť,…