Operačný program Rybné hospodárstvo

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o Európskom námornom a rybárskom fonde je každý členský štát povinný vypracovať samostatný operačný program na implementáciu priorít Únie pre rybné hospodárstvo, ktoré budú spolufinancované z ENRF. Na Slovensku úlohu riadiaceho orgánu pre OP RH plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. OP RH bol pripravovaný pracovnou skupinou, ktorá pozostáva z 21 členov a tvoria…

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“) priamo nadväzuje na výsledky dosiahnuté v programovom období 2007 – 2013 v sektore dopravy prostredníctvom operačného programu Doprava. V súčasnom programovom období 2014 – 2020 bude na rozvoj dopravy a informačnej spoločnosti na Slovensku poskytnutých viac než 3,9 miliardy EUR z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Globálnym cieľom OP II je…

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vznikol v roku 2015 na základe iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. V roku…

Predstavujeme Vám: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. V aktuálnom čísle mesačník GRANT Vám predstavíme tento fond z hľadiska možnosti získania dotácií, pôžičiek a štipendií. Hlavným cieľom podpory umelcov je zabezpečiť udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Finančná pomoc je smerovaná do oblastí vývoja, tvorby a produkcie slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií, distribúcie, propagácie…

Spoznajte možnosti, ktoré Vám ponúka program Kreatívna Európa

V súčasnom období v spoločnosti stále častejšie rezonuje pojem kreatívny priemysel ako súčasť konceptu kreatívnej ekonomiky, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti. Program Európskej komisie s názvom „Kreatívna Európa“ na roky 2014 – 2020 je zameraný práve na posilnenie konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho sektora s cieľom zintenzívniť rozvoj tejto oblasti v rámci celej Európskej únie. Slovenská republika sa…

Viete, čo nám prinesie Operačný program Efektívna verejná správa?

Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej iba „OP EVS“) predstavuje úplne nový operačný program, ktorý sa bude v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 implementovať po prvýkrát. OP EVS spadá pod Európsky sociálny fond a ide o prvý operačný program venovaný čisto verejnej správe. Víziou OP EVS je postaviť občana do centra pozornosti a poskytovať kvalitné verejné…

Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý priamo nadväzuje na Operačný program Životné prostredie z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013, sa aj naďalej zameriava na udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a podporu nízkouhlíkového hospodárstva. OP KŽP je druhým najväčším operačným programom súčasného programového obdobia, čo svedčí o naliehavosti riešenia…

Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je pokračovaním Regionálneho operačného programu z programového obdobia 2007 – 2013, sa aj naďalej zameriava na kohéznu pomoc určenú na riešenie najakútnejších problémov v zaostávajúcich regiónoch Slovenska, a teda na zmierňovanie regionálnych disparít predstavujúcich značný problém pre ďalšie napredovanie ekonomiky Slovenska. Integrovaný regionálny operačný program je orientovaný na služby realizované na miestnej a regionálnej úrovni…

Operačný program Výskum a inovácie

V súčasnom období globalizácie zohrávajú výskum a inovácie dôležitú rolu v každej ekonomike. Stávajú sa hybnou silou napredovania a udržania si konkurenčnej schopnosti podnikov v dynamickom, rýchlo sa meniacom prostredí. Na realizáciu výskumných inovačných aktivít je potrebné disponovať veľkým množstvom finančných prostriedkov, ktoré najmä malým a stredným podnikom nezriedka chýbajú. Bohužiaľ, bez adekvátnej podpory sa žiadny nový…