Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vznikol v roku 2015 na základe iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. V roku 2016 bolo vyhlásených celkovo 12 výziev, prostredníctvom ktorých Fond na podporu umenia prerozdelil medzi 2 911 úspešných žiadateľov približne 14,4 miliónov eur. Spomínané výzvy sa týkali vydávania časopisov, divadelných, tanečných, hudobných a ďalších umeleckých projektov, ale aj podpory múzeí, knižníc a galérií.

V súčasnosti sú všetky výzvy pre rok 2016 uzavreté, zverejnené však boli prvé výzvy pre rok 2017 – sú medzi nimi výzvy na podporu celoročnej činnosti, napríklad na vydávanie časopisov alebo fungovanie kultúrnych centier, festivaly a ďalšie podujatia. Na jar 2017 fond zverejní výzvy aj na umeleckú tvorbu. Prioritami Ministerstva kultúry SR pre podpornú činnosť fondu na rok 2017 sú kultúrne a umelecké centrá, 200. výročie narodenia J. M. Hurbana a príprava výročí v roku 2018. V roku 2018 by sa mal začať fond zameriavať aj na podporu kultúry národnostných menšín.

Finančné prostriedky vyčlenené na podpornú činnosť v roku 2017 budú smerovať do piatich programov:

 • Umenie,
 • Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy,
 • Výskum a vzdelávacie aktivity,
 • Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť,
 • Medzinárodné aktivity a mobility.

Podporná činnosť v nasledujúcom roku bude upravená o nasledovné formálne a obsahové zmeny, ktoré by mali prispieť k zefektívneniu procesu prideľovania dotácií:

 • poskytovanie viacročných dotácií na veľké festivaly,
 • posunutie termínov výziev na prekladanie žiadostí, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces žiadostí v značnom časovom predstihu v porovnaní s minulým rokom,
 • systematická podpora aktivít nezávislých divadiel, tanečných zoskupení a nezávislých galérií,
 • podpora malých a začínajúcich kultúrnych a umeleckých centier,
 • podpora tvorby multimediálnych diel,
 • medzinárodné mobility a prezentácie vyčlenené ako podprogram v rámci jednotlivých oblastí umenia a kultúry.

Všetky potrebné informácie o programoch a podprogramoch podpornej činnosti Fondu na podporu umenia, vrátane termínov a podmienok k jednotlivým výzvam, dĺžky trvania projektov, limitov podpory či miery spolufinancovania sú podrobne obsiahnuté na webovej stránke fondu, v sekcii „Štruktúra podpory a výzvy“.

Žiadateľ je povinný registrovať sa v elektronickom informačnom systéme fondu ešte pred predložením žiadosti. Na oficiálnej stránke Fondu na podporu umenia sa nachádza Príručka pre žiadateľa a Vzor žiadosti, ktorá sa podáva elektronicky a písomne.

Spracoval: Kristína Vrábľová

Zdroj: Fond na podporu umenia (www.fpu.sk)

Foto: Life of Pix