Časopis GRANT

Časopis GRANT je unikátny on-line dvojmesačník orientujúci sa na problematiku poskytovania nenávratných finančných príspevkov, projektového manažmentu, regionálneho rozvoja a podpory podnikania. V súčasnosti na slovenskom trhu nie je dostupný prehľadný a komplexný zdroj informácií o možnostiach získania dotácií, preto je GRANT zaujímavým čítaním nielen pre vedúcich predstaviteľov slovenských samospráv, ale aj majiteľov a manažérov súkromných spoločností, zástupcov tretieho sektora, odbornej verejnosti a domácnosti. Časopis GRANT prináša aktuality zo sveta dotácií, prehľad zaujímavých výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, rozhovory s úspešnými žiadateľmi a praktické rady a tipy odborníkov týkajúce sa prípravy, tvorby a realizácie projektov, verejného obstarávania, tvorby projektových partnerstiev a strategických dokumentov.