Nové možnosti financovania start-upov vďaka dostupnejšiemu kapitálu

Takmer každý začínajúci start-upista sa vo fáze budovania start-up firmy stretáva s problémom chýbajúcich finančných prostriedkov. V počiatočnej fáze nie je vodné financovanie prostredníctvom banky. Začínajúce start-upy sú označované ako rizikové, a preto existuje predpoklad, že záväzky voči banke nebudú schopné splácať, keďže v počiatočnej fáze fungovania tieto podniky negenerujú tržby. Problém získavania počiatočnej investície znásobuje fakt, že podľa…

V kocke: Možnosti podpory start-upov

Témou mesiaca júnového GRANTu je problematika začínajúcich podnikov, tzv. „start-upov“, keďže táto problematika úzko súvisí s čerpaním dotácií. Novozaloženým podnikom, najmä tým, ktoré sú zakladané mladými ľuďmi, absentuje štartovací kapitál na rozbeh ďalšej činnosti. Takéto podniky sú odkázané na externú finančnú pomoc, ideálne nenávratnú, t. j. na granty a dotácie. Na návratnú pomoc, akou sú bankové…