Nové možnosti financovania start-upov vďaka dostupnejšiemu kapitálu

Takmer každý začínajúci start-upista sa vo fáze budovania start-up firmy stretáva s problémom chýbajúcich finančných prostriedkov. V počiatočnej fáze nie je vodné financovanie prostredníctvom banky. Začínajúce start-upy sú označované ako rizikové, a preto existuje predpoklad, že záväzky voči banke nebudú schopné splácať, keďže v počiatočnej fáze fungovania tieto podniky negenerujú tržby. Problém získavania počiatočnej investície znásobuje fakt, že podľa realizovaných zisťovaní sa na Slovensku až 11 z 12 start-upov nedožije štvrtého roku podnikania. Jedným zo špecifických znakov start-up firiem je, že nie sú zamerané na už existujúce výrobky a služby, ale na produkty a služby, ktoré doposiaľ na trhu neboli testované. Riziko neúspechu je teda vysoké. Naopak, v prípade úspechu a preniknutia na trh sa od týchto firiem očakáva rýchly rast.

Najčastejšou formou financovania start-upov je v súčasnosti tzv. „rizikový kapitál“. Poskytujú ho prevažne známi, strategickí investori, Biznis anjeli, špecializované investičné spoločnosti, či fondy zriadené na tento účel. V období rozmachu start-upov na Slovensku štát zriadil niekoľko inštitúcii, ktoré poskytujú finančné prostriedky určené na „rozbeh“ podnikania, takýmito inštitúciami sú napríklad Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, či Slovenský záručný a rozvojový fond. Ďalšou možnosťou financovania je crowfunding, ktorý funguje na princípe získavania menších príspevkov od veľkého počtu darcov, tento spôsob financovania však nie je v podmienkach Slovenskej republiky rozšírený.

Uľahčenie prístupu k počiatočnému kapitálu spočíva hlavne v inovatívnych myšlienkach, ktoré majú vysoký predpoklad transformácie na nové produkty a služby s vysokým trhovým potenciálom. Pokiaľ ide o start-up s vysokým inovačným potenciálom a vysokou pravdepodobnosťou prenikania na trhy, získanie prostriedkov od investora bude jednoduchšie. Tu však nastáva problém určenia hranice medzi inovatívnym, resp. neinovatívnym produktom alebo službou.

Jednou z priorít programového obdobia 2014 – 2020 je podpora pre start-upy, ktoré budú môcť využiť dotácie z Operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020 alebo finančný nástroj pod názvom SME Instrument. Cieľom týchto nástrojov je podporiť počiatočné štádium podnikania a eliminovať mieru zániku podnikov. Súčasťou aktivít je aj podpora rozvoja nových odvetví, napríklad kreatívneho priemyslu.

Podpora nie je poskytovaná len priamou formou, efektívna je aj nepriama podpora start-up podnikov formou poradenských a informačných služieb (napr. podnikateľský inkubátor).

 Nové možnosti financovania start-upov

Podpísaním Memoranda o porozumení medzi Medzinárodnou investičnou bankou (MIB) a Európskym investičným fondom (EIF) dňa 28.10.2016 získali start-up firmy príležitosť uchádzať sa o finančné prostriedky na financovanie projektov v celkovej výške 120 miliónov eur. Finančné prostriedky budú prerozdelené medzi päť krajín východnej a strednej Európy, konkrétne medzi Slovensko, Českú republiku, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko. O financie sa môžu uchádzať začínajúce firmy zo všetkých oblastí. Hlavnou myšlienkou podpory je zabezpečiť počiatočný kapitál na projekty s vyššou mierou rizika, pre ktoré komerčné banky nie sú ochotné poskytnúť úver.

Európska únia v súčasnosti vyvíja úsilie na zjednodušenie prístupu podnikateľov k počiatočnému kapitálu. Prioritou je smerovanie kapitálu do činností, ktorých výsledkom sú inovácie. Práve inovatívne výrobky a služby sú kľúčovým faktorom pre zvyšovanie pridanej hodnoty produkcie a následného ekonomického rastu. Európska únia sa v posledných rokoch zameriava na podporu výskumu, vývoja a inovácií, o čom svedčí aj Operačný program Výskum a inovácie (2014 – 2020). V septembri roku 2016 Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo zmluvu s trinástimi komerčnými bankami. Cieľom je uľahčiť prístup k úverom pre žiadateľov a prijímateľov pomoci. Niektoré komerčné banky už v súčasnosti poskytujú úvery určené výlučne na financovanie projektov z fondov Európskej únie so zvýhodnenými úrokovými sadzbami, čím sa stáva čerpanie finančných prostriedkov z Európskych investičných a štrukturálnych fondov dostupnejšie pre širšiu verejnosť.

Spracoval: Kristína Vrábľová

Zdroj: TASR – SR Bratislava skpres Globsec Tatra Summit BAX

Foto: StockSnap.io