Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“) priamo nadväzuje na výsledky dosiahnuté v programovom období 2007 – 2013 v sektore dopravy prostredníctvom operačného programu Doprava. V súčasnom programovom období 2014 – 2020 bude na rozvoj dopravy a informačnej spoločnosti na Slovensku poskytnutých viac než 3,9 miliardy EUR z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Globálnym cieľom OP II je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Investície v najbližších rokoch budú smerované na vypĺňanie medzier a chýbajúcich spojení v základnej infraštruktúre na národnej a cezhraničnej úrovni pri súčasnom naplnení požiadaviek udržateľnej, ekologickej a nákladovo efektívnejšej dopravnej infraštruktúry. Finančné prostriedky budú poskytované na budovanie novej alebo obnovu už existujúcej infraštruktúry. Tieto investície zároveň prispejú k tvorbe nových pracovných miest a hospodárskemu rastu regiónov a krajiny ako celku.

Nevyhnutnou podmienkou pre priznanie nenávratného finančného príspevku bude, aby prijímatelia pred predložením projektu na schválenie preukázali existenciu relevantnej štúdie realizovateľnosti a jej akceptovateľnosť pre Európsku komisiu. Štúdie by mali potvrdzovať správnosť navrhovaného riešenia, a to z dopravného, technického, ekonomického a environmentálneho hľadiska.

OP II sa zameriava plnenie dvoch tematických cieľov:

  • Tematický cieľ 2: Zlepšenie prístupu IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
  • Tematický cieľ 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach

OP II bude realizovaný prostredníctvom opatrení v nasledovných prioritách: železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov, cestná infraštruktúra (TEN-T CORE), verejná osobná doprava, infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE), cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE), informačná spoločnosť a technická pomoc.

PRIORITNÁ OS 1: ŽELEZNIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (TEN-T CORE) A OBNOVA MOBILNÝCH PROSTRIEDKOV

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy

Modernizáciou železničnej dopravnej infraštruktúry dôjde k odstráneniu technických prekážok a úzkych miest v tejto kľúčovej sieťovej infraštruktúre. Rozvoj a podpora železničnej dopravy prispieva k dekarbonizácii a znižovaniu emisií v doprave, čím sa podporí udržateľná doprava. Projekty v oblasti modernizácie a rozvoja železničnej dopravnej infraštruktúry budú realizované na tých tratiach, ktoré majú rozhodujúci význam pre rast hospodárstva a zlepšenie mobility obyvateľstva SR a EÚ. Špecifický cieľ bude napĺňaný modernizáciou a elektrifikáciou železničných tratí a výstavbou nových železničných tratí. Zvyšovanie traťových rýchlostí na 160 km/h bude realizované len v tých úsekoch, kde je to vzhľadom na geomorfologické a geografické podmienky možné. Výsledkom bude odstránenie kľúčových úzkych miest na základnej sieti TEN-T, zníženie časových strát a prevádzkových nákladov, zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a vytváranie predpokladov na zvýšenie podielu železničnej osobnej a nákladnej dopravy.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2: Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE)

Existencia vzájomne nekompatibilných železničných systémov využívaných v krajinách EÚ obmedzuje výkonnosť, plynulosť a kvalitu železničnej dopravy. Súčasná železničná infraštruktúra SR je technicky a technologicky značne zastaraná a nespĺňa rastúce kvalitatívne požiadavky kladené na železničnú dopravu. Z dôvodu potreby zvýšenia interoperability tratí významných pre medzinárodnú dopravu budú aktivity špecifického cieľa primárne zamerané na zavedenie systému ERTMS, tzn. predovšetkým  inštaláciu traťového zabezpečovacieho systému ETCS a oznamovacieho zariadenia GSM-R, čím sa zvýši aj bezpečnosť dotknutých tratí.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3: Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov

Dôležitou súčasťou pri vytváraní komplexného, kvalitného a interoperabilného železničného systému je aj obnova vozového parku železničnej verejnej osobnej dopravy. Cieľom je obstarať nové nízkopodlažné elektrické a diesel-motorové ucelené vlakové jednotky. Obnovou mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy dôjde k zvýšeniu komfortu a kvality železničnej dopravy. Okrem zvýšenia atraktivity železničnej dopravy z pohľadu jej užívateľov dôjde aj k zníženiu hlukovej záťaže a zníženiu emisií vyplývajúcich z prevádzky železničnej dopravy.

PRIORITNÁ OS 2: CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (TEN-T CORE)

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Obsahové zameranie projektov prioritnej osi bude smerovať k naplneniu špecifického cieľa, ktorým je odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T, s dôrazom na udržateľnosť, nákladovú efektívnosť, zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky a znižovanie socioekonomických a environmentálnych vplyvov cestnej dopravy. Zdroje prioritnej osi budú smerovať na výstavbu nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na trasách, kde existujúca cesta I. triedy svojimi parametrami už nespĺňa požiadavky. Investície budú okrem výstavby nových úsekov ciest smerovať aj do budovania inteligentných dopravných systémov, zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy a projektovej prípravy.

PRIORITNÁ OS 3: VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu

Okrem zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy bude výsledkom realizácie aktivít v rámci tohto špecifického cieľa dosiahnuté zlepšenie kvality služieb poskytovaných v MHD vo veľkých aglomeráciách, zlepšenie kvality údržby dráhových vozidiel MHD, infraštruktúra umožňujúca zvýšenie podielu cestujúcich verejnej osobnej dopravy a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Nasadením nízkopodlažných a energeticky úsporných vozidiel v dráhovej MHD sa dosiahne nielen zvýšenie prístupnosti MHD pre zdravotne postihnutých cestujúcich, zvýšenie komfortu a úspora času cestujúcich, ale aj pokles spotreby energie a s tým súvisiacich nákladov. Realizáciou aktivít dôjde k modernizácií a výstavbe električkových a trolejbusových tratí, obstaraniu mobilných prostriedkov dráhovej MHD, výstavbe a modernizácii infraštruktúry pre inteligentné dopravné systémy a vybudovaniu modernej technickej základne a vozového parku. Cieľom je systémovou integráciou jednotlivých dopravných systémov, ich lepšou organizáciou a vybavením vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu.

PRIORITNÁ OS 4: INFRAŠTRUKTÚRA VODNEJ DOPRAVY (TEN-T CORE)

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1: Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave

Aktivity v rámci špecifického cieľa budú zamerané najmä na spracovanie predprojektovej prípravy, vypracovanie príslušných štúdií realizovateľnosti a prípravu jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie. Intervencie v oblasti modernizácie a rozvoja infraštruktúry verejných prístavov budú zamerané na zlepšenie stavu a budovanie novej prístavnej infraštruktúry za účelom vytvárania podmienok umožňujúcich rast výkonov vodnej dopravy.

PRIORITNÁ OS 5: ŽELEZNIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (mimo TEN-T CORE)

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE)

Železničnú infraštruktúru na Slovensku možno charakterizovať dostatočnou hustotou siete, ale jej technické parametre nie sú v súlade so súčasnými európskymi štandardami. Posun v tejto oblasti je podmienený jednak modernizáciou tratí, t. j. ich renováciou, prípadne elektrifikáciou vybraných úsekov tratí, ako aj modernizáciou súvisiacich objektov. Výsledkom realizovaných aktivít bude zlepšenie technických parametrov železničnej infraštruktúry vo vybraných úsekoch, zvýšenie podielu elektrifikovaných tratí, zníženie počtu úmrtí na železničných priecestiach, zvýšenie komfortu a atraktivity železničnej dopravy.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5.2: Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (mimo TEN-T CORE)

Existencia vzájomne nekompatibilných železničných systémov využívaných v krajinách EÚ obmedzuje výkonnosť, plynulosť a kvalitu železničnej dopravy. Z dôvodu potreby zvýšenia interoperability tratí významných pre medzinárodnú dopravu budú aktivity špecifického cieľa zamerané na zavedenie systému ERTMS, tzn. predovšetkým inštaláciu traťového zabezpečovacieho systému ETCS a oznamovacieho zariadenia GSM-R, čím sa zvýši aj bezpečnosť dotknutých tratí.

PRIORITNÁ OS 6: CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚTA (mimo TEN-T CORE)

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest

Selektívnym doplnením siete diaľnic o vybrané úseky rýchlostných ciest bude zabezpečené kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými regiónmi, ako aj krajskými sídlami. Investície v rámci tejto prioritnej osi budú smerovať do výstavby nových úsekov rýchlostných ciest mimo TEN-T CORE. Zámerom je predovšetkým výstavba nových úsekov rýchlostných ciest R2 a R5. Nové úseky rýchlostných ciest budú budované v súlade s platnými environmentálnymi a technickými požiadavkami s cieľom znižovania negatívnych vplyvov z dopravy s dôrazom na zlepšovanie kvality ovzdušia.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6.2: Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy

Špecifický cieľ je potrebné chápať v kontexte snahy o zlepšenie regionálnej mobility, bezpečnosti a zabezpečenie prístupu obyvateľov SR k TEN-T. Na skrátenie vzájomnej časovej dostupnosti miest a regiónov SR je potrebné budovanie obchvatov a preložiek ciest I. triedy, najmä v úsekoch s nevyhovujúcimi technickými a kapacitnými parametrami. Cieľom SR je tiež pokračovať v realizácii opatrení na znižovanie počtu a následkov dopravných nehôd a znížiť počet usmrtených o 50 % oproti roku 2010.

PRIORITNÁ OS 7: INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom

Základným rámcom pri zavádzaní a používaní širokopásmového pripojenia je splnenie cieľa Digitálnej agendy pre Európu, a to 100% pokrytia vysokorýchlostným internetom nad 30 Mbit/s a vytvorenie podmienok pre dosiahnutie cieľa, aby 50 % alebo viac európskych domácností malo internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbit/s. Výsledkom realizácie aktivít tohto špecifického cieľa bude zvýšenie pokrytia všetkých domácností širokopásmovým pripojením s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, zvýšenie dopytu po širokopásmovom pripojení s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, a to ako u občanov, tak aj u podnikateľov a verejných inštitúcií a zvýšenie nasadenia technologických inovácií v prístupových sieťach.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.2: Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

Zavádzanie IKT technológií má vysoký potenciál zvyšovania produktivity práce v súkromnom aj verejnom sektore a tým pádom aj zlepšovania konkurencieschopnosti. Malí a strední podnikatelia v záujme zachovania konkurencieschopnosti musia inovovať svoje procesy a ponúkať inovatívne riešenia. V období 2014 až 2020 budú systematicky podporované možnosti podnikania najmä pre MSP: zabezpečí sa, aby elektronický obchod bol jednoduchší a dôveryhodnejší a stal sa tak podmienkou presunu a rozvoju aktivít do digitálnej ekonomiky, podnikatelia získajú prístup k zdieľaným službám budovaným v eGovernmente a verejná správa vytvorí významný dopyt po inovatívnych riešeniach v oblastiach, ako mobilný government, vizualizácie, dátové analýzy a podobne.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

Zámerom špecifického cieľa je zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre podnikateľov tak, aby sa výrazne zvýšila konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia na Slovensku. Východiskovou situáciou budú fungujúce transakčné služby pre podnikateľov,  ktoré umožnia podávanie žiadostí a získavanie rozhodnutí elektronickým spôsobom.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Vďaka realizácii aktivít zameraných na zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu  sa  zvýši kvalita života občanov tým, že sa výrazne zredukuje čas potrebný na riešenie životných situácií s verejnou správou a zvýšia sa možnosti participácie na správe vecí verejných a zároveň sa zvýši otvorenosť verejnej správy vo vzťahu k občanom.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát

Vďaka využívaniu otvorených dát sa výrazne zvýši miera transparentnosti verejnej správy, čím vznikne pozitívny dosah na jej efektivitu. Na Slovensku vznikne dostatočne silné odvetvie pracujúce s otvorenými dátami, čo predstavuje vysokú pridanú hodnotu pre užívateľov dát.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu

Výsledkom realizácie aktivít v rámci špecifického cieľa 7.6 má byť zvýšenie dostupnosti vzdelávacích materiálov a digitálneho obsahu vo vhodnom formáte pre znevýhodnené skupiny osôb, zvýšenie intenzity využívania služieb znevýhodnenými skupinami a dostupnosť vzdelávania sa v digitálnom prostredí.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Hlavný zámer tohto špecifického cieľa je podporiť reformu verejnej správy modernými informačnými technológiami a zároveň umožniť implementáciu najlepších skúseností v tejto oblasti.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Cieľom je, aby sa IKT infraštruktúra verejnej správy transformovala do podoby zdieľaných služieb na všetkých úrovniach.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Budú sa implementovať a vylepšovať opatrenia na riadenie bezpečnostných rizík, predovšetkým pre systémy verejnej správy patriace do kritickej infraštruktúry. Zvýši sa transparentnosť informovania o bezpečnostných incidentoch jednotlivcov, ktorých osobné údaje boli stratené, ukradnuté alebo pozmenené. Celkovo sa zvýši dôvera v digitálny priestor a povedomie o spôsobe riešenia kybernetických útokov.

PRIORITNÁ OS 8: TECHNICKÁ POMOC

Táto prioritná os je zameraná na posilňovanie a zabezpečenie kvalitných pracovných síl, ktorých hlavnou úlohou bude implementácia OP II a podpora zabezpečenia materiálno-technického vybavenia a prevádzky informačných systémov riadiaceho orgánu OP II. Zdroje technickej pomoci majú tiež za cieľ podporiť trvalý riadiaci proces, prípravu, implementáciu, monitoring, vyhodnocovanie, finančné riadenie, publicitu, kontrolu, audit a ochranu finančných záujmov.

Autor: Kristína Vrábľová

Zdroj: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Foto: StockSnap.io