13 základných podmienok oprávnenosti subjektov súkromného sektora

Zosumarizovali sme 13 základných podmienok, ktoré zvyknú klásť výzvy na predkladanie projektov na subjekt žiadateľa: Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach O dotáciu nesmie žiadať subjekt, ktorý je „podnikom v ťažkostiach“. To, či váš podnik je alebo nie je v ťažkostiach, zistíte rýchlo vyplnením tabuľky, ktorá vám po zadaní niekoľkých hodnôt z účtovnej závierky sama ohlási výsledok. Test podniku…

12 základných podmienok oprávnenosti projektu

Každá výzva na predkladanie projektov kladie podmienky ako na subjekt žiadateľa, tak aj na jeho zámer. V tomto článku si povieme viac o podmienkach, ktoré musia spĺňať samotné projekty. Nižšie uvedené podmienky platia s drobnými (avšak podstatnými) obmenami pre všetky projekty bez ohľadu na výzvu. Práve na drobné rozdiely medzi výzvami je potrebné dávať si pozor, pretože môžu…

Ako správne vybrať členov projektového tímu?

Pod pojmom „realizácia projektu“ sa často rozumie iba realizácia stanovenej hlavnej aktivity, ako napríklad výstavba určitého objektu, nákup hnuteľných a nehnuteľných vecí. Z časti tento výrok je pravdivý, avšak nesmieme zabúdať ani na personálne zabezpečenie projektu. Na fakt, že kvalitný projektový tím je tiež kľúčom k úspešnej realizácii projektu, sa často zabúda. Už pri písaní žiadosti o nenávratný finančný…

Operačný program Rybné hospodárstvo

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o Európskom námornom a rybárskom fonde je každý členský štát povinný vypracovať samostatný operačný program na implementáciu priorít Únie pre rybné hospodárstvo, ktoré budú spolufinancované z ENRF. Na Slovensku úlohu riadiaceho orgánu pre OP RH plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. OP RH bol pripravovaný pracovnou skupinou, ktorá pozostáva z 21 členov a tvoria…

Sumarizácia a kontrola projektu a príloh k projektu

Po tom, ako dopracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadosť o NFP“), máme vyplnené všetky predpísané formuláre a vybavené všetky prílohy, mali by sme si všetky podklady ešte aspoň raz dôkladne skontrolovať pred tým, ako ich zosumarizujeme do požadovanej podoby a odovzdáme na riadiaci/sprostredkovateľský orgán. Projekt si ešte raz celý prečítame a sústredíme sa najmä na jeho…

Fáza udržateľnosti projektu

Po fáze prípravy, tvorby a implementácie projektu prichádza na rad 4. fáza projektového cyklu – fáza udržateľnosti projektu. Aj keď sa pozornosť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. prijímateľov nenávratného finančného príspevku sústreďuje obvykle na prvé 3 fázy, štvrtá nie je o nič menej podstatná, je však v porovnaní s ostatnými je iste menej hektická. Po tom, ako sa projekt…

Dvojkolový systém predkladania projektov ušetrí žiadateľom čas aj finančné prostriedky

Nový dvojkolový systém výziev na predkladanie projektov by mal slovenským obciam a mestám  zjednodušiť administratívu spojenú s vypracovaním projektu a ušetriť značnú časť finančných prostriedkov. Tento návrh avizoval Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, ktorý plánuje v najbližších dňoch predložiť vláde novelu zákona o čerpaní štrukturálnych fondov. Ide najmä o zvýšenie efektívnosti čerpania eurofondov a zjednodušenie procesu prípravy pre samotných žiadateľov….

V kocke: Procesy po odovzdaní projektu

Ak sa rozhodneme svoj zámer financovať z nenávratného finančného príspevku, musíme počítať s tým, že k jeho realizácii sa dostaneme podstatne neskôr ako v prípade, že by sme ho financovali z vlastných/úverových zdrojov. Ak teda napríklad potrebujeme do svojej firmy obstarať strojové vybavenie v priebehu najbližších 2 mesiacov, pretože sme sa zmluvne zaviazali svojim odberateľom už o 3 mesiace dodávať tovary, ktoré…

Ako nabrať odvahu a požiadať o dotáciu

Mnoho kvalitných potenciálnych žiadateľov o dotáciu nemá odvahu zapojiť sa do procesu prípravy a predloženia projektu. Ide najmä o žiadateľov zo súkromného a tretieho sektora. Porozprávali sme sa preto s Jánom Hámorníkom, ktorý má s čerpaním dotácií bohaté skúsenosti, aby motivoval potenciálnych žiadateľov o dotácie a poradil im, ako sa do procesu žiadania úspešne zapojiť. Slovenská republika má už viac ako 10 rokov…

Urobte svoj projektový zámer atraktívnejší vďaka forme a obsahu

„Vytŕčať z davu“ sa oplatí najmä v rámci dotačných schém, kedy sa od projektových zámerov vyžaduje určitá miera inovatívnosti. Určitú logiku, štruktúru a úpravu by, samozrejme, mal mať každý projekt, avšak predovšetkým vo výzvach zameraných na podporu výskumu a inovácií, kde môžeme pozorovať veľkú konkurenciu rôznorodých, kvalitných a skutočne nápaditých zámerov, je dobré okrem štandardných kritérií definovaných výzvou spĺňať…