Ako pracovať s výzvou na predkladanie projektov?

V praxi sa na vyhlásenú dotačnú príležitosť používa súhrnné označenie „výzva“. Pod týmto pojmom sa v skutočnosti skrýva nie jeden, ale cca 5 – 10 dokumentov, ktoré si žiadateľ musí dôkladne naštudovať a podľa nich svoj projekt zostaviť. O aké dokumenty ide a ako s nimi pracovať?

Počet publikovaných dokumentov v rámci výzvy a rozsah výzvy závisí od jej náročnosti. Medzi najviac komplikované môžeme zaradiť výskumné výzvy a výzvy cezhraničnej spolupráce, najmenej komplikované sú malé výzvy vyhlásené v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstiev, výzvy Úradu vlády SR a Environmentálneho fondu.

V tomto článku si rozoberieme stredne náročnú výzvu. Takáto výzva obvykle pozostáva z nasledujúcich dokumentov:

  • samotná „Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie“: obsahuje informáciu o tom, aké projekty môžu byť z dotácie podporené a ktoré subjekty ich môžu predkladať. Ďalej sa tu dočítame o všetkých podmienkach, ktoré musí projekt/žiadateľ spĺňať. Nájdeme tu informáciu, kde (na akom území) môže byť projekt realizovaný, aká je minimálna a maximálna výška poskytovanej dotácie, aký je podiel spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa, za aký čas je potrebné projekt zrealizovať, do kedy musí byť projekt predložený a kam, na koho sa môžeme obrátiť v prípade otázok a pod. Výzva obsahuje linky na ďalšie dokumenty, ktoré si taktiež treba preštudovať (napr. zákony, nariadenia, strategické dokumenty, hodnotiace a výberové kritériá a pod.)
  • Príručka pre žiadateľa: obsahuje detailnejší opis podmienok, ktoré musia byť v procese žiadania o dotáciu splnené ako aj podrobný opis jednotlivých príloh, ktoré musí žiadateľ predložiť poskytovateľovi dotácie spolu so žiadosťou o dotáciu. Rovnako ako výzva aj príručka obsahuje linky na externé dokumenty.
  • Príručka k oprávnenosti výdavkov: obsahuje zoznam výdavkov, na ktoré je možné získať dotáciu, ale aj zoznam výdavkov, na ktoré dotácia poskytovaná nie je. Nachádzajú sa tu aj ďalšie podmienky oprávnenosti výdavkov (napr. kedy môže výdavok vzniknúť, ako ho treba účtovať a pod.). Príručka často obsahuje odkaz na dokument zachytávajúci finančné a percentuálne limity jednotlivých výdavkov.
  • Zoznam merateľných ukazovateľov: ide o zoznam skutočností, ktoré bude poskytovateľ dotácie počas realizácie a po realizácii projektu sledovať.
  • Vzorový formulár žiadosti o poskytnutie dotácie: podľa neho je potrebné vypracovať vlastnú žiadosť. V rámci operačných programov sa väčšina projektov predkladá cez systém ITMS2014+.
  • Záväzné formuláre jednotlivých príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie: počet formulárov nie je závislý od náročnosti výzvy. Návod na ich vypracovanie sa nachádza buď v príručke pre žiadateľa alebo je priamo súčasťou daného formuláru, prípadne sa časť inštrukcií nachádza v príručke a časť vo formulári.
  • Iné dokumenty: spolu s výzvou môžu byť publikované aj ďalšie dokumenty, napr. také, na ktoré sa výzva/príručka odvoláva (rôzne zoznamy, odpovede na často kladené otázky, usmernenia, návody, informácie ku schéme štátnej pomoci alebo k pomoci de minimis a pod.).

Dôležité je dôkladne si preštudovať všetky dokumenty. Ani jeden z uvedených dokumentov nie je viac či menej dôležitý ako ostatné. Niekedy informáciu, ktorá rozhodne o neoprávnenosti vášho zámeru, nenájdete ani vo výzve, ani v príručke, ale v záväznom formulári niektorej z príloh na str. 9 maličkým písmom v 16tej poznámke pod čiarou.

Ďalej platí zásada, že so všetkými týmito dokumentmi je potrebné pracovať počas celej doby prípravy projektu, niekedy sa k nim žiadateľ potrebuje vrátiť aj počas obdobia realizácie projektu, dokonca aj počas obdobia udržateľnosti projektu (3 – 5 rokov po zrealizovaní projektu).

Pri prvom kontakte s výzvou odporúčame najskôr si preštudovať samotnú výzvu, zoznam oprávnených výdavkov, príručku a až potom ostatné dokumenty. Toto poradie zabezpečí, že nebudete zbytočne študovať desiatky strán, ale hneď v úvode sa dozviete, či je výzva pre vás zaujímavá a či sa do nej môžete zapojiť.

Autor: Ivana Oravcová

Foto: Pexels