Rozhovor: O význame, výhodách a úskaliach cezhraničných projektov

V polovici roka 2016 boli zverejnené výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika a Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Cezhraničné projekty vykazujú určité rozdiely v porovnaní so „štandardnými“, národnými projektmi. Aby sme poukázali na význam, rozdiely, výhody a úskalia cezhraničných projektov, porozprávali sme sa s Enikő Hajdúovou, projektovou manažérkou, ktorá sa aktívne venuje písaniu rôznych projektov ako pre…

Igor Karlubík z firmy PLASTEX o NFP: „Je to cesta, ako sa dá vyrovnať konkurentom zo západnej Európy“

Medzi slovenskými firmami, ktoré využili možnosť čerpať nenávratnú finančnú pomoc v rámci predchádzajúceho programového obdobia, bola aj nitrianska spoločnosť PLASTEX, spol. s r. o. Činnosť spoločnosti sa orientuje na grafický návrh a výrobu obalov, poradenstvo v oblasti obalovej tlače a dodávku obalových materiálov. Jedným z dvoch konateľov spoločnosti je Ing. Igor Karlubík, s ktorým sme sa porozprávali o jeho skúsenostiach s prípravou a realizáciou „európskych“ projektov….

Rozhovor s primátorom Dubnice n. Váhom: „Ak je starosta cieľavedomý, dosiahne veľa“

Dubnica nad Váhom je najväčším mestom Ilavského okresu a najväčším slovenským mestom, ktoré nie je okresné. Vďaka európskym fondom sa v ňom doposiaľ zrealizovali napríklad rekonštrukcie škôl, kaštieľa, námestia či verejného osvetlenia, ale aj projekty zamerané na vzdelávanie, kultúru, elektronizáciu služieb a protipovodňové opatrenia. Primátorom mesta je Ing. Jozef Gašparík, ktorý svoje manažérske zručnosti nadobudol aj…

So starostkou obce Koromľa o projekte sanácie skládok, strategických dokumentoch a problémoch malých obcí

Obec Koromľa so 450 obyvateľmi je obcou s bohatou históriou. Privíta vás pokojnou podhorskou atmosférou s viacerými oddychovými zónami a fontánami či nádherným ikonostasom v gréckokatolíckom kostole sv. Michala Archanjela. Od januára 2015 je starostkou obce Mgr. Silvia Žeňuchová, ktorá nám porozprávala o svojich skúsenostiach s prípravou a realizáciou projektov, o svojom názore na povinnosť obcí vypracovávať strategické dokumenty, ale aj o problémoch,…

S Petrom Kočalkom o tom, ako efektívne riadiť subjekty verejného a súkromného sektora

Spoločnosť Business Cloud One poskytuje poradenstvo v oblasti efektívneho fungovania subjektov verejného i súkromného sektora. Jej cieľom je odpovedať klientom na otázku, prečo nerastú alebo začínajú stagnovať a ako dosiahnuť trvalý rast ich organizácie. Podľa Business Cloud One medzi základné pravidlá úspešného fungovania organizácie patria disciplína, pozitívny prístup, vzdelávanie sa, lojalita, ťaženie z výhod, inovácie, pokora, hospodárnosť, sloboda názoru…

Starosta obce Beluša: Podstatné je mať „projekty v zásuvke“, pretože šťastie praje pripraveným

Obec Beluša úspešne zrealizovala už niekoľko projektov z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Ktorý z nich mal podľa Vás pre obec najväčší prínos a prečo? Každý z uskutočnených projektov vždy mal a bude mať pre obec významný prínos, a to z rôznych hľadísk – dosiahnutia energetických úspor, zvýšenia bezpečnosti občanov či zlepšenia situácie v sociálnej alebo environmentálnej oblasti. Schválené nám boli finančné…

Rozhovor so Štefanom Krnáčom, autorom inovatívneho riešenia na detekciu nebezpečných látok v doprave

RNDr. Štefan Krnáč, CSc. je absolventom Komenského univerzity v Bratislave, Fakulty matematiky, kde vyštudoval nukleárnu a subnukleárnu fyziku a aplikovanú nukleárnu fyziku. V súčasnosti je vedeckým a výskumným pracovníkom a prednášateľom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôsobí ako kvalifikovaný expert Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre monitorovanie nelegálneho obchodovania, Ministerstva životného prostredia SR pre hodnotenie environmentálnych dopadov a Úradu verejného zdravotníctva…

Porovnanie minulého a súčasného programového obdobia (rozhovor)

Nenávratnú finančnú pomoc z programového obdobia 2007 – 2013 bolo možné čerpať do konca roku 2015, v súčasnosti už príjemcovia dotácií využívajú prostriedky z nového 7-ročného obdobia. O prínosoch a nedostatkoch minulého programového obdobia ako aj o príležitostiach otvárajúcich sa v rámci toho súčasného sme sa porozprávali s Ing. Mgr. Jánom Hámorníkom, MBA, konateľom konzultačnej spoločnosti zaoberajúcej sa tvorbou a implementáciou projektov.     …

Starosta obce Plavecký Štvrtok o realizovanom projekte sanácie skládok

Dotáciu na odstránenie nelegálnych skládok z Environmentálneho fondu dostalo v septembri minulého roka 219 obcí z celkového počtu takmer 500 žiadateľov. Medzi úspešnými žiadateľmi bola aj obec Plavecký Štvrtok. Na svoj zámer s názvom „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Plavecký Štvrtok“ získala dotáciu vo výške 98 908,00 eur, vďaka ktorej samospráva vyčistila územie s rozlohou 810 m2. Na realizáciu projektu…