Starosta obce Beluša: Podstatné je mať „projekty v zásuvke“, pretože šťastie praje pripraveným

prekop_jan-obec-belusa
Ján Prekop, starosta obce Beluša

Obec Beluša úspešne zrealizovala už niekoľko projektov z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Ktorý z nich mal podľa Vás pre obec najväčší prínos a prečo?

Každý z uskutočnených projektov vždy mal a bude mať pre obec významný prínos, a to z rôznych hľadísk – dosiahnutia energetických úspor, zvýšenia bezpečnosti občanov či zlepšenia situácie v sociálnej alebo environmentálnej oblasti. Schválené nám boli finančné prostriedky napríklad na rekonštrukciu telocvične základnej školy, kamerový systém, obnovu materskej školy, modernizáciu verejného osvetlenia, výstavbu multifunkčného ihriska i prestrešenie domu smútku. Všetko sú to projekty prospešné pre veľký počet obyvateľov, a to nielen našej obce, teda vybrať jediný, ktorý mal podľa nás najväčší prínos, je nesmierne náročné.

Niektoré projekty sú však značne komplikované ako z hľadiska prípravy, tak aj realizácie. Zrealizovali ste už projekt, po ktorom ste si povedali, že Vám to za tú námahu vlastne ani nestálo?

Zatiaľ som sa s takým projektom nestretol. Každý uskutočnený projekt má svoj význam, každý sa realizuje z určitého dôvodu. Za každým projektom je, samozrejme, množstvo zodpovednej práce – či už v prípravnej fáze, pri spracovaní podkladov a rozpočtov alebo počas realizačnej a vyúčtovacej fázy, avšak dôležité je to, aby sme boli v hodnotiacich kolách úspešní. Preto som rád každej dotácii, vďaka ktorej sa v obci môžu uskutočniť významné investičné zámery, bez ohľadu na to, koľko námahy nás to stálo.

 Z akých zdrojov sa obvykle dozvedáte o možnostiach získať dotáciu na obecný zámer?

Obvykle sa o aktuálnych výzvach dozvedáme vďaka interným kontaktom, z ústredných internetových portálov, správ ministerstiev, z informatívnych správ ZMOS-u, z Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry a z MAS Naše Považie.

O aké cenné skúsenosti Vás obohatila realizácia jednotlivých projektov?

Príprava každého projektu je veľmi byrokraticky náročná, musí byť veľmi precízna, presná a zodpovedne spracovaná do najmenších detailov. Naučili sme sa, že je veľmi podstatné byť vždy pripravený, mať – ako sa hovorí – „projekty v zásuvke“, pretože lehoty na predkladanie projektov po vyhlásení výziev sú veľmi krátke a šťastie praje pripraveným.

Ktoré zámery/problémy sú v súčasnosti pre Vašu obec najviac akútne? Máte vo výhľade nejaké výzvy, do ktorých by ste sa ešte tento rok radi zapojili?

V ďalšom hodnotiacom kole sa budeme uchádzať o získanie dotácie z výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt Obnova Kultúrneho domu Beluša a operatívne sa snažíme reagovať na každú výzvu, ktorá by mohla obci ušetriť peniaze z obecného rozpočtu a pomôcť zlepšiť kvalitu života v obci.

Aktuálne sa uchádzate o dotáciu na zakúpenie technológií na zber a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci – čo od realizácie tohto zámeru očakávate?

Predmetom predkladaného projektu je nákup vhodnej technológie na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – traktora, veľkokapacitných nádob, drviča dreveného odpadu, bagrovacieho zariadenia a mulčovacieho ramena. Celková hodnota projektu je 109 225,20 €, spolufinancovanie obce je 5 %. V súčasnosti obec zbiera biologicky rozložiteľný odpad len z verejnej zelene. Obyvatelia majú možnosť zhodnocovať tento typ odpadu vo vlastných kompostárňach. Obec má dve kompostoviská – v Beluši a v Podhorí so súhrnnou maximálnou kapacitou 80 ton ročne. V prípade zrealizovania projektu by sa zvýšilo množstvo zhodnoteného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na 200 ton ročne, čím sa zníži celkové množstvo odpadu, ktoré je nutné odviezť na skládku. Dôležitým prínosom realizácie projektu je druhotné použitie biologicky rozložiteľného odpadu na skvalitnenie pôd a zvýšenie celkovej estetickej hodnoty obce.

Čo by ste poradili svojim kolegom, starostom, ktorí ešte nerealizovali žiadny projekt z fondov EÚ, avšak túto možnosť zvažujú?

Využívanie možností získania finančných prostriedkov pre obec by malo byť pre starostov jednou z priorít. Vieme, že na množstvo významných prác chýbajú v rozpočtoch obcí a miest potrebné finančné prostriedky, a preto by sme mali v čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky aj z fondov EÚ. Je ale nutné k tomu pristupovať zodpovedne, pretože každá chybička môže mať za následok neúspech pri podaní projektov. A treba vedieť reagovať promptne – vedieť o svojich prioritách, prispôsobiť tomu prípravu projektov, aby v prípade zverejnenia výziev bolo možné včas zareagovať.

Autor: Ivana Oravcová

Foto: StockSnap.io, Ján Prekop