Čo je dotácia, kto, za akých podmienok a na aké zámery ju poskytuje?

Denne sme v kontakte so záujemcami o dotáciu, ktorí o nenávratných finančných príspevkoch zatiaľ iba počuli (z médií, prípadne od úspešných/neúspešných žiadateľov) a nie je im zrejmé, ako „to celé“ vlastne funguje. Čo je dotácia? Aké náklady/výdavky si ňou viem pokryť? Za akých podmienok? Ako o dotáciu požiadať? Odpovede na uvedené otázky nájdete v tomto článku.

Čo je dotácia?

Dotácia, nenávratný finančný príspevok (skratka „NFP“) alebo grant – tieto pojmy označujú určitý objem nenávratných finančných prostriedkov, ktoré získava subjekt (žiadateľ o dotáciu) za striktne vymedzených podmienok na presne vymedzený účel.

 Aké sú podmienky čerpania dotácie?

Rovnako ako pri poskytovaní bankových úverov (návratnej pomoci), aj poskytovanie nenávratnej pomoci má svoje podmienky. Keďže ide o čerpanie verejných finančných prostriedkov, každé poskytnutie dotácie podlieha mnohým kritériám z dôvodu zachovania účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti výdavkov. Podmienok poskytnutia dotácie je tak mnoho, že nie je možné ich vymenovať v jednej vete (spísané na papieri zaberú od 30 do 200 strán). Niektoré podmienky sa uplatňujú pri čerpaní všetkých dotácií, iné sú špecifické a uplatňujú sa iba pri určitom type projektov, žiadateľov, prípadne v závislosti od iných skutočností. Podmienky čerpania každej dotácie sumarizuje „Výzva na predkladanie projektov“ – dokument, ktorý publikuje poskytovateľ dotácie.

Kedy je možné o dotáciu žiadať?

O dotáciu je možné požiadať po vyhlásení vhodnej výzvy na predkladanie projektov. Každá výzva je zameraná na určitý typ projektov, je určená presne určenému okruhu žiadateľov a ustanovuje konkrétny termín alebo viac termínov, do kedy je možné o dotáciu požiadať. To znamená, že o dotáciu na môj zámer nemôžem požiadať kedykoľvek počas roka, ale iba vtedy, ak je vyhlásená vhodná výzva, pričom môj subjekt (obec, firma, nezisková organizácia a pod.) aj môj zámer spĺňajú všetky podmienky na získanie dotácie.

Kto môže o dotáciu žiadať?

Zoznam oprávnených žiadateľov vymedzuje výzva na predkladanie projektov. Niekedy je vymedzený širší okruh subjektov (obce, firmy, neziskové organizácie a pod. bez doplňujúcich podmienok), inokedy výzva ustanovuje veľmi detailné a prísne podmienky na to, kto môže o dotáciu požiadať (napr. firma musí mať v predmete podnikania zapísaný určitú činnosť, musí na trhu existovať určitý počet rokov, musí spĺňať určité kritériá v oblasti finančnej situácie, predmet projektu musí spadať pod určitý SK NACE kód a pod.).

Na aký zámer je možné dotáciu čerpať?

Zoznam oprávnených zámerov vymedzuje výzva na predkladanie projektov. Dotácia môže byť poskytnutá na iný účel ako je ten, ktorý vymedzuje výzva.

Kde nájdem prehľad všetkých aktuálnych dotačných príležitostí?

Neexistuje jeden informačný zdroj, kde by boli zverejňované všetky dotačné príležitosti, pretože dotačných príležitostí je veľké množstvo a nie je reálne ich všetky monitorovať. Výzvy jednotlivých operačných programov je možné sledovať cez Vyhľadávač grantov systému ITMS2014+, no operačné programy tvoria iba časť dotačných príležitostí (sú tu ešte štátne dotácie, dotácie poskytované vyššími územnými celkami, samosprávami, nadáciami, fondmi, zamestnávateľmi…). Záujemcom o dotáciu preto odporúčame sledovať priamo webové stránky poskytovateľov dotácií (napr. zaujímam sa o projekty v oblasti životného prostredia, preto budem sledovať stránku Ministerstva životného prostredia SR, Operačného programu Kvalita životného prostredia, Environmentálneho fondu a pod.). Žiaľ, neexistuje jedna superplatforma, treba použiť Google.

Kto je poskytovateľom dotácie?

Poskytovateľom dotácie sú ministerstvá, Úrad vlády SR, rôzne fondy, nadácie, vyššie územné celky, obce, zamestnávatelia a pod.

Ako môžem o dotáciu požiadať?

O dotáciu subjekt žiada predložením žiadosti o dotáciu a povinných príloh k žiadosti do výzvou stanoveného termínu. Žiadosť o dotáciu + povinné prílohy sa označujú súhrnným pojmom „projekt“.

Čo sa deje s mojím projektom po jeho odovzdaní?

Po odovzdaní projektu poskytovateľ dotácie skontroluje jeho správnosť, racionálnosť, úplnosť a splnenie všetkých kritérií stanovených výzvou. V prípade, ak poskytovateľ dotácie nájde v projekte nezrovnalosť, chýbajú mu určité informácie alebo podklady, tak si ich od predkladateľa projektu vyžiada. Po doplnení týchto podkladov poskytovateľ dotácie pristúpi ku schváleniu alebo k neschváleniu projektu.

Ako rýchlo mi bude dotácia pripísaná na bankový účet?

Každá výzva na predkladanie projektov obsahuje informáciu, ako dlho by za ideálneho stavu mal trvať proces posudzovania projektov. Pri projektoch, ktoré sú posúdené a schválené, dôjde následne k ich realizácii. Obdobie realizácie projektu si stanovuje žiadateľ s ohľadom na obdobie povolené výzvou. Dotácia je v závislosti od podmienok výzvy vyplácaná buď popredu (ešte pred tým, ako výdavok vznikol) alebo až na základe uhradených dokladov. Dotácia nemusí byť vyplatená v jednej čiastke, ale môže byť poskytovaná vo forme viacerých platieb. Keďže obdobie posudzovania projektov, obdobie realizácie projektov aj spôsob financovania projektov môžu byť rôzne, nemožno na túto otázku poskytnúť jednoznačnú a univerzálnu odpoveď. Niekedy medzi požiadaním o dotáciu a preplatením dotácie (resp. jej poslednej splátky) ubehne 6 mesiacov (menšie, jednoduchšie projekty), inokedy sú to aj 3 roky.

Ako dlho musím spĺňať dotačné podmienky?

Niektoré dotačné podmienky je potrebné spĺňať k termínu predloženia žiadosti o dotáciu, počas celej doby realizácie projektu a ešte 3 alebo 5 (vo výnimočných prípadoch 10) rokov po zrealizovaní projektu. Iné podmienky stačí spĺňať k termínu predloženia žiadosti o dotáciu.

Koľko ma to všetko bude stáť?

Mnoho výziev je založených na princípe spolufinancovania zo strany žiadateľa. To znamená, že dotácia pokrýva iba časť výdavkov daného projektového zámeru, zvyšné výdavky musí žiadateľ pokryť z vlastných alebo úverových zdrojov. Okrem spolufinancovania je potrebné počítať napríklad s týmito výdavkami: Vypracovanie projektu, vypracovanie odborných podkladov (napr. projektová dokumentácia pre stavebný úrad, energetické posúdenie budovy a pod.), náklady na realizáciu verejného obstarávania, náklady na riadenie projektu, náklady na povinnú publicitu projektu, náklady na zápis subjektu žiadateľa do registra partnerov verejného sektora (povinné iba pre niektoré subjekty), náklady na udržateľnosť projektu. Pozitívne je, že niektoré z uvedených nevyhnutných výdavkov si žiadateľ tiež vie pokryť z dotácie (napr. častým oprávneným výdavkom pri stavebných projektoch je vypracovanie projektovej dokumentácie či zabezpečenie činnosti stavebného dozoru).

Veríme, že vám tento článok poskytol všetky najdôležitejšie rámcové informácie o dotáciách. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že v týchto dňoch intenzívne pracujeme na dokončení a vydaní príručky pre projektových manažérov – začiatočníkov, ktorú plánujeme uviesť do predaja v najbližších mesiacoch. O vydaní príručky vás budeme informovať.

Autor: Ivana Oravcová

Foto: Pexels