Ako sa bodujú projekty?

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Aj dobre napísaný projekt spĺňajúci všetky podmienky výzvy na predkladanie projektov môže byť neschválený z dôvodu, že nezískal dostatočný počet bodov v hodnotení a v rebríčku ho „predbehli“ lepšie ohodnotené projekty. Ako sa bodujú projekty? Dočítate sa v tomto článku.

Kritériá pre výber projektov sa delia na vylučujúce a bodované. Pri hodnotení každého projektu sa uplatňujú obe kategórie kritérií. Aký je medzi nimi rozdiel?

Vylučujúce kritériá: Hodnotí sa splnenie/nesplnenie kritéria. Na otázku, či je nejaké kritérium splnené, pri vylučujúcich kritériách existuje iba odpoveď „áno“ alebo „nie“. Nesplnenie čo i len jedného vylučujúceho kritéria – aj keby ich bolo akokoľvek veľa a projekt by bol akokoľvek kvalitný – má za následok neschválenie projektu.

Príklad vylučujúceho kritéria: „Je projekt v súlade s logikou operačného programu?“ Odpoveď „áno“ – poskytovateľ dotácie pokračuje v hodnotení projektu. Odpoveď „nie“ – projekt je vyradený z hodnotiaceho procesu.

Bodované kritériá: Hodnotí sa miera naplnenia kritéria. Hodnotiace kritérium môže byť splnené v plnej miere, čiastočne alebo vôbec. Nenaplnenie hodnotiaceho kritéria nemá za následok neschválenie projektu, ale za toto dané nesplnené kritérium získa žiadateľ 0, resp. najnižší možný počet bodov. Celkový počet bodov, ktoré projekt získa, je teda súčtom bodov pridelených za jednotlivé bodované kritériá.

Príklad bodovaného kritéria: „Do akej miery prispieva projekt k napĺňaniu cieľov operačného programu?“ Nízka miera príspevku je napr. za 2 body, stredná miera príspevku za 4 body, vysoká miera príspevku za 6 bodov.

Pozor! Rovnako znejúce kritérium môže byť v jednej výzve bodované a v inej výzve vylučujúce. Každá výzva kladie dôraz na niečo iné, preto v projektoch zameraných na podporu zamestnanosti bude kritérium „Príspevok k nárastu zamestnanosti“ vylučujúce, zatiaľ čo vo výzve zameranej na podporu technologických inovácií môže byť toto kritérium bodované. Zoznam vylučujúcich a bodovaných kritérií býva obvykle publikovaný spolu s výzvou, resp. žiadateľ vo výzve nájde odkaz na tieto kritériá (napr. vo forme webového linku).

Týmto sa dostávame k dôležitej myšlienke – keďže kritériá výberu projektov sú každému žiadateľovi vopred známe, je možné projekt napísať tak, aby získal maximálny možný počet bodov. Slovo možný zdôrazňujeme z dvoch dôvodov:

  • mieru naplnenia niektorých kritérií žiadateľ nedokáže ovplyvniť,
  • žiadateľ pri písaní projektu musí zohľadňovať svoje schopnosti, t. j. jeho projekt musí byť reálny.

Bodované kritériá sa teda členia na objektívne ovplyvniteľné a objektívne neovplyvniteľné. Ovplyvniteľné bodované kritériá sú tie, pri ktorých viem svoj projekt vhodne nastaviť tak, aby získal viac bodov, ak je to v mojich možnostiach a schopnostiach. Príklad: Bodované sú personálne kapacity žiadateľa/projektu. Ak mám túto informáciu, potom opis personálnych kapacít nepodcením a „neodfláknem“ ho dvoma vetami, ale poriadne rozpíšem, kto sa bude riadeniu/realizácii projektu venovať, aké osoby, aké majú skúsenosti, vzdelanie, certifikáty, čo významné dosiahli, na akých podobných projektoch sa už podieľali, aké sú ich kvality/schopnosti, kto za čo bude v projekte zodpovedať, v akom rozsahu, aké výstupy sa od každej osoby očakávajú a pod.

Neovplyvniteľné bodované kritériá sú tie, kedy sa nachádzam v nejakej situácii a tá je pre mňa nemenná. Príklad: Bodovaná môže byť miera nezamestnanosti v okrese, kde žiadateľ plánuje realizovať svoj projekt. Viac bodov získajú tie projekty, ktoré budú realizované v okresoch s vyššou nezamestnanosťou. Žiadateľ mieru nezamestnanosti neovplyvní a ak nedokáže svoj projekt realizovať na inom mieste (napr. je viazaný na konkrétnu budovu, ktorá je v zlom stave a chce ju zrekonštruovať), musí sa uspokojiť s takým počtom bodov, aké mu budú pridelené.

Ak by vo vyššie uvedenom príklade boli predmetom projektu napr. vzdelávacie aktivity (mzdové výdavky), tieto sú flexibilnejšie z hľadiska miesta realizácie a teoreticky by bolo možné ich presunutie do okresov, ktoré sú lepšie bodované. Tu sa však dostávame k podmienke projekt musí byť reálny. Ak akokoľvek prispôsobujem svoj projekt tomu, aby získal maximálny počet bodov, musím sa vždy pohybovať iba v medziach, ktoré sú pre mňa reálne. Vždy je lepšie mať neschválený skvelý, reálny projekt, ktorý viem kedykoľvek v budúcnosti prepodať do inej výzvy, ktorá bude pre mňa vhodnejšia, ako nasilu „pretlačiť“ od reality odtrhnutý zámer, ktorý žiadateľ napokon nedokáže zrealizovať, venuje mu veľa času, energie a peňazí, ktoré sa ukážu ako nenávratne stratené.

Autor: Ivana Oravcová

Foto: Pexels