12 základných podmienok oprávnenosti projektu

Každá výzva na predkladanie projektov kladie podmienky ako na subjekt žiadateľa, tak aj na jeho zámer. V tomto článku si povieme viac o podmienkach, ktoré musia spĺňať samotné projekty. Nižšie uvedené podmienky platia s drobnými (avšak podstatnými) obmenami pre všetky projekty bez ohľadu na výzvu. Práve na drobné rozdiely medzi výzvami je potrebné dávať si pozor, pretože môžu mať za následok neschválenie projektu.

 1. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Každá výzva ustanovuje, na aké aktivity je možné žiadať dotáciu. Niekedy je oprávnená iba jedna projektová aktivita. Túto aktivitu je potom potrebné zmieňovať aj v žiadosti o dotáciu a prílohách (niekedy je povolené si názov aktivity upraviť, inokedy je povinnosť používať názov aktivity presne v znení, ako ho uvádza výzva). Aktivity sú vždy vymedzené tak, aby prispievali k naplneniu cieľa výzvy/operačného programu. Ak si žiadateľ v projekte zvolí aktivitu, ktorá nie je uvedená vo výzve ako oprávnená, jeho projekt neprispeje k plneniu cieľov výzvy a nebude oprávnený.

 1. Časová oprávnenosť výdavkov

Niektoré výzvy umožňujú prefinancovať aj už vynaložené výdavky, iné ustanovujú povinnosť začať realizovať projekt až po predložení žiadosti o NFP. Najlepšie je však začať realizovať projekt až po tom, ako má žiadateľ dokumentáciu z verejného obstarávania schválenú poskytovateľom dotácie. V tejto súvislosti si treba vo výzve/príručke pre prijímateľa nájsť informáciu, čo sa považuje za začiatok realizácie projektu. Zároveň výzvy uvádzajú tiež časové obdobie (dátumy) od kedy do kedy sú výdavky považované za oprávnené.

 1. Vecná oprávnenosť výdavkov

Samozrejme, aj vecný charakter výdavkov musí byť v súlade s výzvou. Každá výzva obsahuje podrobný zoznam oprávnených výdavkov (možno s výnimkou výziev Pôdohospodárskej platobnej agentúry a výziev Cezhraničnej spolupráce – tu sú zoznamy oprávnených výdavkov veľmi vágne). Obvykle výzvy publikujú aj zoznam neoprávnených výdavkov, ktoré lepšie dotvoria žiadateľov obraz o tom, čo môže/nemôže z dotácie obstarať. Žiadateľom odporúčame sledovať aj kategórie (skupiny) oprávnených výdavkov, aby predišli nedorozumeniu. Výzva napríklad môže ustanovovať „projektový manažment“ ako oprávnený výdavok, ale až skupina výdavku nám povie, či ide o projektový manažment zabezpečovaný internými zamestnancami žiadateľa (skupina „Mzdové výdavky“) alebo manažment zabezpečovaný dodávateľsky (skupina „Ostatné služby“).

 1. Realizácia projektu na oprávnenom území

Výdavky musia byť oprávnené nielen z časového a vecného hľadiska, ale aj z hľadiska územia, na ktorom budú vynaložené. Mnohé výzvy ustanovujú ako neoprávnené územie Bratislavského samosprávneho kraja, keďže tento kraj je ako jediný na Slovensku kategorizovaný ako „viac rozvinutý“, tým pádom sa do neho nesústreďuje ani toľko finančnej podpory. Naopak, mnohé výzvy zvýhodňujú alebo dokonca oprávňujú na čerpanie pomoci iba tzv. najmenej rozvinuté okresy (ich zoznam je dostupný na webovej stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR). Rozhodujúce je pritom nie sídlo žiadateľa, ale miesto, kde budú výdavky reálne vynakladané (miesto fyzickej realizácie projektu).

 1. Podmienky schémy de minimis

Niektoré výzvy spadajú pod schému de minimis, čo znamená, že žiadateľ v žiadnych 3 po sebe nasledujúcich fiškálnych rokoch nesmel čerpať pomoc tohto typu (označenú ako „de minimis“) presahujúcu určitú finančnú hranicu (vo všeobecnosti je uvádzaných 200 000 EUR, avšak závisí to od odvetvia, v ktorom žiadateľ pôsobí).

 1. Vylúčenie negatívneho vplyvu na životné prostredie

Žiadny projekt podporený dotáciou nesmie mať významný negatívny vplyv na životné prostredie. To, či projekt túto podmienku spĺňa, posudzuje okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie. Žiadateľ požiada okresný úrad o vyjadrenie, pričom mu doručí stručný opis projektu. Okresný úrad na základe stručného opisu vydá stanovisko a toto stanovisko žiadateľ priloží ako prílohu k žiadosti o poskytnutie dotácie. Posudzovanie vplyvov nie je potrebné pri projektoch, ktorých charakter si to nevyžaduje (napr. vzdelávacie aktivity).

 1. Vylúčenie negatívneho vplyvu na sústavu chránených území NATURA 2000

Projekt ďalej nesmie mať negatívny vplyv ani na územia NATURA 2000 – posudzuje taktiež okresný úrad. Postup a podmienky sú rovnaké ako v prípade posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 1. Podmienka mať začaté/ukončené verejné obstarávanie

Niektoré výzvy žiadateľa nijako neusmerňujú v tom, kedy je potrebné začať/mať ukončené verejné obstarávanie na predmet projektu. Iné výzvy sú, naopak, striktné a požadujú mať verejné obstarávanie v čase predloženia projektu aspoň začaté alebo, dokonca, ukončené. Ak teda má žiadateľ kvalitne spracovaný projekt, avšak nestihol/zabudol vyhlásiť verejné obstarávanie včas, jeho projekt schválený nebude.

 1. Súlad projektu s princípom udržateľnosti a nediskriminácie

Projekt, na ktorý je požadovaná dotácia, musí predstavovať udržateľné riešenie, a to ako zo sociálneho, tak aj ekonomického a environmentálneho hľadiska. Zároveň projekt nesmie nikoho zvýhodňovať/znevýhodňovať na základe pohlavia, veku, rasy, etnika, vierovyznania a pod. Súčasťou všetkých stavebných projektov je v súčasnosti požiadavka bezbariérovosti.

 1. Zákaz duplicitného financovania výdavkov

V rozpočte projektu nesmú byť zahrnuté položky, na ktoré žiadateľ v minulosti dostal alebo na ktoré aktuálne čerpá dotáciu.

 1. Podmienka definovania merateľných ukazovateľov projektu

Každý projekt musí mať správne a vhodne zvolené merateľné ukazovatele a zároveň ku každému ukazovateľu priradené racionálne číselné hodnoty. Niekedy výzvy ustanovujú minimálnu hodnotu merateľných ukazovateľov (napr. povinnosť vytvoriť a obsadiť minimálne 1 nové pracovné miesto). Ak by žiadateľ uviedol hodnotu nižšiu ako minimálne požadovanú, jeho projekt nie je oprávnený na čerpanie dotácie.

 1. Podmienky správneho predloženia projektu

Projekt môže byť výborne spracovaný, avšak ak je predložený v nesprávnej forme, po termíne alebo na nesprávnu adresu, bude z procesu hodnotenia vyradený. Informácie o tom, v akej podobe, kedy a kam je potrebné projekt predložiť, sa obvykle nachádzajú hneď v úvode výzvy.

Autor: Ivana Oravcová