13 základných podmienok oprávnenosti subjektov súkromného sektora

Zosumarizovali sme 13 základných podmienok, ktoré zvyknú klásť výzvy na predkladanie projektov na subjekt žiadateľa:

 1. Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach

O dotáciu nesmie žiadať subjekt, ktorý je „podnikom v ťažkostiach“. To, či váš podnik je alebo nie je v ťažkostiach, zistíte rýchlo vyplnením tabuľky, ktorá vám po zadaní niekoľkých hodnôt z účtovnej závierky sama ohlási výsledok. Test podniku v ťažkostiach je voľne dostupný na internete. Ak tabuľka ohlási výsledok „podnik je v ťažkostiach“, nemôžete v aktuálnom účtovnom období žiadať o dotáciu, a to v žiadnej výzve, v žiadnej schéme, v žiadnom operačnom programe. Test podniku v ťažkostiach si môžete skúsiť urobiť opäť v ďalšom účtovnom období.

 1. Finančná situácia žiadateľa

Finančná situácia žiadateľa môže byť vylučujúcim alebo bodovaným kritériom výzvy. Ak je vylučujúcim kritériom, znamená to, že subjekty so zlou finančnou situáciou sa do výzvy nemôžu zapojiť (resp. zapojiť sa môžu, ale dotáciu nedostanú). Ak je finančná situácia bodovaným kritériom, subjekty s lepšou finančnou situáciou dostanú za toto kritérium viac bodov, subjekty s horšou finančnou situáciou menej bodov. Samotná nepriaznivá finančná situácia v tomto prípade ešte nie je dôvodom pre vyradenie projektu, ale môže k vyradeniu projektu dopomôcť (keďže subjekt získa v celkovom hodnotení menej bodov v porovnaní s finančne bonitnejšími subjektmi). Formulár hodnotenia finančnej situácie žiadateľa je voľne dostupný na internete (hľadaj „Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa“). Zadaním všetkých požadovaných hodnôt z účtovnej závierky vám formulár ohlási výsledok (slovný aj číselný).

 1. Právna forma a veľkosť subjektu

Každá výzva ustanovuje zoznam oprávnených právnych foriem subjektov, ktoré môžu čerpať dotáciu. Zároveň každá výzva uvádza, či v rámci danej právnej formy sú oprávnené iba malé a stredné podniky („MSP“) alebo aj veľké podniky.

 1. Dátum vzniku subjektu

Niektoré výzvy sú určené začínajúcim podnikom (podnikom, ktoré pôsobia na trhu menej ako 3 roky), iné výzvy sú určené dlhodobejšie existujúcim podnikom (existujúcim dlhšie ako 3 roky).

 1. Predmet podnikania

Subjekt súkromného sektora uchádzajúci sa o dotáciu musí mať v predmete podnikania zapísanú činnosť v súlade so zameraním projektu. Aby nedochádzalo k zapisovaniu predmetov podnikania do registrov podnikateľských subjektov iba s cieľom formálne splniť podmienky výzvy, ustanovujú výzvy aj termín, do kedy najneskôr mal byť tento predmet podnikania v príslušnom zapísaný. Cieľom je, aby sa do výziev zapájali iba subjekty, ktoré sa riešeným oblastiam naozaj venujú a majetok obstaraný z dotácie skutočne prispieval k rozvoju práve týchto oblastí.

 1. Podnik žiadateľa musí byť aktívny

V poslednom období pri výzvach Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry môžeme pozorovať novú požiadavku čerpania dotácie – „podnik žiadateľa musí byť aktívny“. Aktivita podniku sa posudzuje tak, že sa do pomeru dajú vybrané hodnoty z účtovnej závierky subjektu a výsledná hodnota musí prekročiť výzvou stanovenú „prahovú“ hodnotu.

Posudzujú sa 3 ukazovatele:

 • finančná situácia subjektu (nesmie byť horšia ako -2; pozri bod č. 2 tohto článku),
 • podiel celkového majetku (aktív) podniku na celkových oprávnených výdavkoch (výzva môže stanoviť, že tento podiel musí vyjsť napr. vyšší ako 0,25),
 • podiel tržieb z tovarov + služieb + vlastných výrobkov na celkovom majetku (výzva môže stanoviť, že tento podiel musí vyjsť napr. viac ako 0,1).
 1. Žiadne nedoplatky

Žiadateľ nesmie mať nedoplatky po lehote splatnosti na zdravotnom poistení, sociálnom poistení ani na daniach. Odporúčame k termínu predloženia žiadosti o dotáciu vysporiadať aj záväzky v lehote splatnosti. Keďže sa v súčasnosti potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch poskytovateľovi dotácie už nepredkladajú v papierovej podobe, odporúčame žiadateľom preveriť si splnenie svojich záväzkov v príslušných registroch. Niekedy sa subjekty domnievajú, že nie je možné, aby mali nedoplatok a napokon ich na existenciu nedoplatku upozorní až rozhodnutie o neschválení projektu.

 1. Vysporiadané majetkovo-právne vzťahy

Žiadateľ musí mať oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti (budovy, pozemku), kde sa bude realizovať projekt. Môže ísť o vlastnícky vzťah, nájomný alebo iný vzťah povolený výzvou. Niekedy je jediným povoleným vzťahom vlastnícky vzťah. Podnájomný vzťah (nájom od nájomcu) nie je akceptovaný. Taktiež nie je akceptovaný vzťah, ktorý má k nehnuteľnosti štatutárny orgán žiadateľa (posudzuje sa vzťah žiadateľa = podniku, nie štatutára = fyzickej osoby).

 1. Bezúhonnosť

Žiadateľ (právnická osoba) ani jeho štatutárny orgán (všetci konatelia), členovia dozornej rady ani osoba splnomocnená na konanie vo veci projektu nesmú mať zápis v registri trestov.

 1. Žiadateľ nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii

Voči žiadateľovi nesmie byť vedená exekúcia, vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia.

 1. Voči žiadateľovi sa nesmie nárokovať vrátenie pomoci

Voči žiadateľovi nesmie byť nárokované vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

 1. Spôsobilosť na spolufinancovanie projektu

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že subjekt má preukázateľne zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové zdroje minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a požadovaného nenávratného finančného príspevku (dotácie). Túto skutočnosť musí vedieť zdokladovať výpisom z účtu, potvrdením banky, záväzným úverovým prísľubom, úverovou zmluvou alebo iným dokumentom povoleným výzvou.

 1. Zákaz nelegálnej práce

Žiadateľ nesmel v predchádzajúcich 3, resp. 5 rokoch (závisí od podmienok konkrétnej výzvy) porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Samozrejme, nad rámec nami uvádzaných základných podmienok stanovujú výzvy na predkladanie projektov aj ďalšie podmienky, ktoré je rovnako potrebné dodržať.

Autor: Ivana Oravcová