V kocke: Možnosti podpory start-upov

Témou mesiaca júnového GRANTu je problematika začínajúcich podnikov, tzv. „start-upov“, keďže táto problematika úzko súvisí s čerpaním dotácií. Novozaloženým podnikom, najmä tým, ktoré sú zakladané mladými ľuďmi, absentuje štartovací kapitál na rozbeh ďalšej činnosti. Takéto podniky sú odkázané na externú finančnú pomoc, ideálne nenávratnú, t. j. na granty a dotácie. Na návratnú pomoc, akou sú bankové úvery, nemajú mladé podniky vzhľadom na svoju krátku alebo žiadnu históriu nárok. Aj preto je našou snahou poskytnúť začínajúcim podnikateľom komplexné informácie o možnosti čerpania dotácií pre start-upy, i keď v mnohých prípadoch sú súkromné spoločnosti bez histórie považované za neoprávnených žiadateľov.

Naším cieľom je však sprehľadniť roztrieštené informácie aj ohľadom „nefinančnej“ podpory start-upov. Začínajúci podnikatelia, často odborníci v nejakej profesii (IT, remeslá, obchod), a teda nie podnikatelia (manažéri), nemajú základné informácie o tom, ako si založiť podnikateľský subjekt, nevedia sa rozhodnúť, či si zvoliť živnosť, s.r.o. alebo akciovú spoločnosť, nepoznajú svoje základné zákonné povinnosti, povinnosť viesť účtovníctvo, mať spracovaný bezpečnostný projekt a pod. Je teda celkom prirodzené, že nemajú ani dostatočné informácie, na aké grantové možnosti majú nárok a v prípade, že objavia nejakú grantovú príležitosť, čo musia spraviť, aby grant získali.

Živnosť alebo s.r.o.?

V samom začiatku podnikania sa musí začínajúci podnikateľ rozhodnúť, akú právnu formu podnikania si zvolí. Najčastejšie sa podnikatelia rozhodujú medzi 2 základnými formami – živnosť alebo s.r.o.

Podnikanie živnostníka (fyzickej osoby) sa často porovnáva s podnikaním “jednoosobovej” spoločnosti s ručením obmedzeným. Či jednotlivec podniká prostredníctvom živnosti (podniká fyzická osoba) alebo spoločnosti s ručením obmedzeným na podnikateľskú činnosť ako takú zásadný vplyv nemá. Z právneho hľadiska sú tieto dve právne formy značne odlišné. Aby vás neskôr nezaskočili komplikácie a obmedzenia, mali by ste pri výbere právnej formy podnikania – či už pri začatí podnikania alebo jej zmene – postupovať s náležitou starostlivosťou a zvážiť najmä týchto šesť kritérií:

 • spôsob vyplácania príjmov z podnikania majiteľovi firmy,
 • náklady na založenie podnikania a rýchlosť začatia podnikania,
 • ručenie a ochrana osobného majetku podnikateľa,
 • výška daňového a odvodového zaťaženia,
 • náklady spojené s vedením účtovníctva a mzdovou agendou,
 • možnosť vstupu investora, resp. spoločníka.

Individuálne situácie sa môžu často líšiť od zovšeobecnených bodov, preto výber alebo zmenu právnej formy podnikania odporúčame konzultovať s odborníkmi.

 Spôsob vyplácania príjmov z podnikania majiteľovi firmy

 Príjmy nadobudnuté podnikaním sú vlastníctvom podnikateľa. Toto (na prvý pohľad nepodstatné a ľahko prehliadnuteľné) kritérium je kameňom úrazu v mnohých malých s.r.o. Osoba, ktorá je podnikateľom, nie je v prípade podnikania prostredníctvom živnosti a prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, totožná. V prípade živnostníka je podnikateľom fyzická osoba. Príjmy nadobudnuté podnikaním sú jeho vlastníctvom a kedykoľvek ich môže minúť na súkromné účely (osobnú spotrebu). Podnikateľ (firma) a majiteľ firmy je z právneho hľadiska ten istý subjekt.

Avšak, ak sa rozhodnete podnikať prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, firmou je táto spoločnosť a príjmy nadobudnuté podnikaním sú jej vlastníctvom. Majiteľ ich vlastní len nepriamo, a to tak, že vlastní podiel v spoločnosti. Firma a jej majiteľ sú v tomto prípade z hľadiska práva dva odlišné subjekty. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným tak vzniká prvá komplikácia, a to vyriešiť ako vyplácať zarobené peniaze majiteľovi. Ukážeme si tri často používané riešenia.

Najčastejším riešením je, že vlastník (spoločník) sa v svojej spoločnosti s ručením obmedzeným zamestná a bude si vyplácať mzdu. Druhým riešením je byť konateľom (štatutárnym orgánom) spoločnosti s ručením obmedzeným. Konateľ má nárok na odmenu za výkon funkcie. Ďalším často využívaným spôsobom je vyplatiť si podiel na zisku (dividendu). Pri vyplácaní podielu na zisku (dividendy) je potrebné brať ohľad na skutočnosť, že podiely na zisku (dividendy) sa spravidla vyplácajú raz ročne. Keď sa skončí účtovné obdobie, zistí sa výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) a ten sa následne môže rozdeliť. Spoločnosť s ručením obmedzeným má zo zákona zakázané vyplácať preddavky na zisk. Nenávratné výbery peňazí z pokladnice alebo bankového účtu spoločnosti s ručením obmedzeným na osobnú spotrebu nie sú možné.

Náklady na založenie podnikania a rýchlosť začatia podnikania

Cenovo aj rýchlosťou začatia podnikania je dostupnejšie podnikanie živnostníka. Pokiaľ sú splnené zákonné požiadavky na ohlásenie živnosti, podnikanie možno začať ihneď. Živnostenské podnikanie sa ohlasuje na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania. Poplatok za jednu voľnú živnosť je 5 EUR a za jednu viazanú živnosť 15 EUR. Ak sa ohlásenie živnosti vykoná elektronicky, poplatok za jednu voľnú živnosť je nulový a za jednu viazanú živnosť v polovičnej výške. Oznamovacie a registračné povinnosti (na daňový úrad, zdravotnú poisťovňu) vykoná jednotné kontaktné miesto (okresný úrad).

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba, ktorá musí vzniknúť. Vzniku predchádza založenie – v “jednoosobovej” s.r.o. podpísanie (resp. osvedčenie podpisu) zakladateľskej listiny. Po založení spoločnosti nasleduje podanie návrhu na zápis do Obchodného registra SR a so zápisom do Obchodného registra SR musí vyjadriť súhlas aj daňový úrad. Obvyklá dĺžka od založenia do vzniku s.r.o. sa pohybuje okolo 10 dní. Od roku 2016 mierne klesli súdne poplatky, ktoré sa viažu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Súdny poplatok za návrh na prvý zápis do Obchodného registra SR klesne z 331,50 na 300,00 EUR, resp. 150 EUR, ak bude návrh podaný elektronicky.

V niektorých prípadoch je už pri štarte (alebo pri zmene právnej formy) podnikania potrebné uvažovať nad tým, čo ak podnikanie nebude úspešné a ako náročné bude podnikanie skončiť. Z pohľadu administratívnych úkonov, dĺžky a nákladov je výrazne jednoduchšie skončiť podnikanie živnostníka. Živnostník môže podnikanie aj prerušiť, čo má obdobné účinky ako jeho skončenie. Spoločnosť s ručením obmedzeným je takmer vždy nutné likvidovať. Likvidácia zaberie za ideálnych podmienok 5 mesiacov, zvyčajne však ide o proces, ktorý trvá približne rok.

Ručenie a ochrana osobného majetku podnikateľa

S každým podnikaním je, prirodzene, spojené riziko. Preto je potrebné uvažovať, ako ochrániť osobný majetok, ak podnikanie nebude úspešné. Živnostník ručí za záväzky z podnikania nielen obchodným majetkom, ale aj osobným majetkom (napr. automobilom v osobnom vlastníctve, rodinným domom, bytom, záhradou, elektronikou, zariadením). Ručí teda neobmedzene. Pokiaľ ide o podnikateľa, ktorý je v manželskom zväzku, majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže byť použitý na úhradu záväzkov vzniknutých podnikaním. Na návrh toho z manželov, ktorý nepodniká, môže súd bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušiť. Takto je možné čiastočne ochrániť súkromný majetok.

V prípade podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločník ručí osobným majetkom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Ak spoločník (majiteľ firmy) splatí celé základné imanie a rozsah splatenia je zapísaný v obchodnom registri, za záväzky nad rámec tejto sumy vloženej do s.r.o. neručí. Za záväzky vzniknuté podnikateľskou činnosťou ručí len spoločnosť, pričom od 1. januára 2016 sa upravuje aj trestná zopovednosť pre právnické osoby. Podnikaním prostredníctvom “jednoosobovej” spoločnosti s ručením obmedzeným dochádza k oddeleniu osobného majetku spoločníka (jej vlastníka) a obchodného majetku.

Výška daňového a odvodového zaťaženia

Spoločnosť s ručením obmedzeným v porovnaní so živnostníkom (fyzickou osobu) neplatí odvody, t. j. poistné na účely sociálneho poistenia a poistné na zdravotné poistenie. Platí “len” daň z príjmov, prípadne daňovú licenciu. Avšak zisk spoločnosti s ručením obmedzeným po zdanení nemožno použiť na osobné účely. Na osobné účely ho možno použiť až vtedy, keď sa rozdelí spoločníkom, resp. jedinému spoločníkovi.

K základným kategóriám porovnania daňového zaťaženia živnosti a s.r.o. patria:

 • sadzby dane z príjmov,
 • spôsoby uplatňovania daňových výdavkov,
 • možnosti zníženia základu dane o nezdaniteľné časti,
 • uplatnenie daňového bonusu.

Základ dane živnostníka (fyzickej osoby) sa zdaňuje progresívne. Daň z príjmov sa vyčísli vo výške:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresahuje 176,8-násobok platného životného minima (35 022,31 EUR),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presahuje 176,8-násobok platného životného minima.

Základ dane spoločnosti s ručením obmedzeným sa zdaňuje sadzbou dane 22 % bez ohľadu na jeho výšku.

Živnostník si môže na účely zistenia základu dane uplatňovať paušálne výdavky alebo skutočné výdavky, ak vedie účtovníctvo (jednouché alebo podvojné) alebo daňovú licenciu. Spoločnosť s ručením obmedzením môže uplatňovať len skutočné výdavky, pretože je povinná viesť podvojné účtovníctvo.

Živnostník si môže znížiť základ dane o nezdaniteľné časti základu dane. Ide predovšetkým o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2016 vo výške 3 803,33 EUR a s rastúcim základom dane sa znižuje až na nulu.

Ďalšie nezdaniteľné časti základu dane sú:

 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela alebo manželku,
 • dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Spoločnosť s ručením obmedzeným si nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Živnostník si môže uplatniť daňový bonus. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemá na daňový bonus nárok.

Náklady spojené s vedením účtovníctva a mzdovou agendou

Ak sa živnostník rozhodne viesť účtovníctvo, náklady na účtovníctvo živnostníka sú obvykle nižšie ako náklady na vedenie účtovníctva spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyplýva to nielen z dôvodu, že živnostníci často vedú jednoduché účtovníctvo, ktorého vedenie je v porovnaní s podvojným účtovníctvom menej náročné, ale aj z ďalších povinností, ktoré spoločnosti s ručením obmedzeným vyplývajú z osobitných zákonov a majú dopad aj na jej účtovníctvo (napr. povinnosti vyplývajúce z Obchodného zákonníka). Pri zamestnaní sa v s.r.o. a vyplácaní mzdy je potrebné počítať s povinnosťami, ktoré vyplývajú z pracovného vzťahu (napr. správny výpočet čistej mzdy a zrážok zo mzdy ako poistné a preddavky na daň z príjmov, podávanie výkazov, hlásení). Spracovanie mzdovej agendy sa prejaví tak, že vám bude ukrajovať z disponibilného času alebo zvyšovať náklady, ak tieto činnosti outsourcujete. Pokiaľ sa na účtovníctvo a mzdy pozrieme spoločne, mzdová agenda v spoločnosti s ručením obmedzeným zväčšuje rozsah účtovníctva a aj náklady na jeho vedenie.

Vstup investora

Ak plánujete získať kapitál na podnikanie od investorov, vhodnejšou právnou formou podnikania je s.r.o. Investor môže napríklad zvýšiť základné imanie a tak poskytnúť prostriedky na rozvoj podnikateľských aktivít, pričom sa nezvyšujú záväzky – nevzniká dlh. Vstup investora do “podniku živnostníka” možný nie je.

Výhody a nevýhody podnikania formou s.r.o.

Výhody a nevýhody podnikania formou živnosti

 • obmedzené ručenie
 • možný predaj obchodného podielu
 • možný vstup investora
 • neplatí odvody
 • jedna sadzba dane
 • nemožnosť uplatniť nezdaniteľné časti základu dane
 • nemožnosť uplatniť paušálne výdavky
 • nutnosť riešiť vyplácanie majiteľa firmy
 • verejne prístupná účtovná závierka
 • jednoduchý prístup k príjmom (zisku) z podnikania
 • možnosť uplatniť paušálne výdavky
 • výber z troch spôsobov uplatňovania skutočných výdavkov
 • možnosť uplatniť daňový bonus
 • prvý rok sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne
 • jednoduché skončenie podnikania
 • neverejná účtovná závierka
 • neobmedzené ručenie
 • povinnosť platiť zdravotné odvody
 • môže vzniknúť povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (platí od výšky príjmov alebo výnosov)
 • progresívne zdaňovanie príjmov

Zdroj porovnania: https://www.podnikajte.sk

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že z hľadiska výhod prevláda aj napriek zriadeniu “daňovej licencie” forma s.r.o. najmä z dôvodu obmedzeného ručenia, čo je na stále neistom slovenskom podnikateľskom trhu podstatná výhoda. Zároveň s.r.o. umožňuje aj väčšiu flexibilitu pri podnikaní.

Prehľad foriem finančnej podpory 

Štátne dotácie 

 • Štátna koncepcia na podporu start-upov

V minulom roku vláda schválila koncepciu na podporu start-upov, ktorá obsahuje až 18 opatrení z legislatívnej, daňovej a finančnej oblasti. Podľa tejto koncepcie sú začínajúce podniky oslobodené od daňových licencií až na 3 roky. Ďalším z opatrení je napríklad nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá má umožniť flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, možnosti vstupu investora, a taktiež jeho výstupu. Ďalšie opatrenia sú zamerané na vytváranie prostredia bez zbytočných prekážok pre vstup start-upov na trh. Zo schválenej koncepcie vyplývajú aj tzv. matching granty, ktoré sa týkajú podpory anjelského investovania. Ide o doplnkové dotácie start-upov z verejných zdrojov až do výšky 20 %, čo znamená, že ak podnikateľský anjel investuje do start-up podniku sumu 10 000 €, štát poskytne k tejto investícii finančnú pomoc vo výške 2 000 €.

 • Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Aj v súčasnosti majú začínajúci živnostníci možnosť požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na začatie podnikania. Žiadateľ musí pre poskytnutie príspevku splniť niekoľko podmienok. Príspevok bude poskytnutý fyzickej osobe, ktorá bola v evidencii uchádzačov o zamestnanie po dobu najmenej troch mesiacov a rozhodla sa prevádzkovať živnosť alebo vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka, ktorú sa zaväzuje vykonávať nepretržite najmenej tri roky. O príspevok na rozbeh podnikania je nutné písomne požiadať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. K žiadosti o príspevok na podnikanie je nevyhnutné priložiť podnikateľský zámer. Po posúdení žiadosti vrátane podnikateľského zámeru môže žiadateľ získať príspevok v maximálnej výške  4 645,40 €. Výška poskytnutého príspevku sa odvíja od miesta, v ktorom má byť podnikanie prevádzkované, priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v danom mieste a celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve.

Dotácie zo Štrukturálnych fondov EÚ

 Jednou z prioritných oblastí programového obdobia 2014 – 2020 je podpora pre start-upy, ktoré budú môcť požiadať o dotácie z Operačného programu Výskum a inovácie. Prostredníctvom tohto Operačného programu môžu začínajúce podniky získať prostriedky počas prvých štádií podnikania na vytvorenie priaznivých podmienok pre rast a eliminovanie rizika zániku. Súčasťou programu je podpora rozvoja nových odvetví vrátane kreatívneho priemyslu.

 • Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Prostredníctvom týchto aktivít sa bude v menej rozvinutých regiónoch stimulovať podnikanie, a to najmä prostredníctvom uľahčovania ekonomického využívania nových myšlienok, vzniku nových firiem, zvýšenie miery ich prežitia na trhu a vytvorenie vhodných podmienok pre podporu rastu a inovatívnosti. Prioritná os zameraná na tento typ podpory je rozdelená do nasledujúcich špecifických cieľov:

 • Špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP,
 • Špecifický cieľ 3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ,
 • Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

Dotácie z bruselských grantov

 Podniky môžu využiť financovanie najmä prostredníctvom špecifického nástroja SME Instrument. Ide o nástroj slúžiaci na podporu mikro, malých a stredných podnikov, ktoré generujú inovácie, avšak nedisponujú dostatočnými možnosťami pre ich komercionalizáciu. Cieľovou skupinou tohto nástroja sú podniky, ktoré majú len inovatívny nápad alebo už vyvinutý prototyp, no nedokážu ho ďalej rozvíjať, pretaviť do reality, uviesť na trh, predávať. Aby sa zabránilo ustrnutiu podnikov v tejto fáze, bol v rámci programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 zostavený práve SME Instrument. Celý proces podpory možno rozčleniť na 3 fázy: v prvej fáze si podnik zostaví štúdiu uskutočniteľnosti, následne v druhej fáze uskutoční výskum a vývoj konkrétnej technológie, produktu alebo služby a na záver svoj výstup (technológiu, produkt alebo službu) uvedie na trh.

Okrem SME Instrument je v rámci Horizon 2020 vyhlásených množstvo iných výziev, ktoré sú však zamerané na výskum a vývoj a pre účely podania projektu je potrebné vytvoriť konzorcium aspoň 3 subjektov z 3 krajín EÚ. V prípade záujmu o bližšie informácie ohľadom možností čerpania dotácií neváhajte kontaktovať našu redakciu na: redakcia@geminigroup.sk.

Dotácie z iných zdrojov 

 • Investičný projekt Alza Ventures

Minulý rok e-shop Alza spustil projekt zameraný na podporu start-upov. Záujemcovia majú možnosť získať štartovací kapitál, kancelárske priestory a mentorské poradenstvo. Alza Ventures podporuje projekty z oblasti IT, marketingu, obchodu, logistiky a iných oblastí e-commerce. Záujemcovia o kapitál vyplnia jednoduchý formulár a zašlú svoj podnikateľský plán prostredníctvom e-mailu na venture@alza.cz.

 • Neulogy Ventures

Fondy združené pod spoločnosťou Neulogy Ventures slúžia rozbiehajúcim sa slovenským IT podnikateľom. Táto firma spravuje fondy rizikového kapitálu a začínajúcim podnikateľom ponúka okrem finančnej podpory aj poradenstvo. Záujemcovia o financovanie predložia svoj nápad prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke spoločnosti Neulogy Ventures.

Súkromní investori 

 • Klub podnikateľských anjelov Slovenska

Ide o združenie úspešných podnikateľov a manažérov, ktorí majú záujem investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do start-upov. Klub podnikateľských anjelov Slovenska sieťuje investorov, ktorí ponúkajú rozvojový kapitál pre podnikateľské projekty začínajúcich podnikateľov. Podnikateľský anjel je človek, ktorý financuje start-up za určitých podmienok (napr. požaduje vlastnícky podiel vo firme v určitom rozsahu). Prostredníctvom webového portálu www.businessangels.sk začínajúci podnikateľ zaregistruje svoj projekt, ktorý bude postúpený investorom z danej oblasti.

 • Projekt ZENITU

Predstavuje prepojenie medzi zdrojmi kapitálu a začínajúcimi firmami. Začínajúcim podnikateľom umožňuje získať investíciu na svoj rozbiehajúci start-up.

Návratná finančná podpora (bankové úvery)

 Tejto problematike sa plánujeme venovať v budúcnosti, kedy témou mesiaca bude bankový a finančný sektor a jeho vzťah k čerpaniu dotácií v podmienkach SR.

Nefinančná forma podpory

 Nefinančná podpora je pomoc zameraná najmä na mentoring, budovanie podnikateľskej mentality a strategického myslenia, ale aj prenájom priestorov pre začínajúcich podnikateľov, konzultácie, sieťovanie a školenia.

Schéma na podporu start-upov

Dňa 3.5.2016 nadobudla účinnosť Schéma na podporu startupov. Predmetom tejto schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou poradenstva a podporných služieb zameraných na podporu a rozvíjanie záujmu o podnikanie, podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít začínajúcich podnikateľských subjektov, ako aj formou podpory začínajúcich podnikov prostredníctvom stáží. Ide o nepriamu pomoc smerovanú začínajúcim podnikateľom vo forme poradenstva a podporných služieb. Cieľom pomoci je prekonávanie prekážok v počiatočných fázach podnikania a motivovanie ľudí pre vstup do podnikania.

Slovak Business Agency

SBA podporuje rozvoj podnikateľského prostredia prostredníctvom nefinančných programov, ktoré ponúka. Ide predovšetkým o akceleračné, stážové, inkubačné a rastové programy na podporu start-upov „Startup Sharks“.

Start-up inkubátory

Aj keď sú podnikateľské inkubátory na Slovensku v porovnaní so zahraničnými ešte stále vo vývoji a ich využitie nie je veľké, ide o významnú formu podpory malého a stredného podnikania aj v našej krajine. Podnikateľské (alebo start-up, resp. technologické) inkubátory pomáhajú začínajúcim podnikateľom prekonať rôzne prekážky (informačné, podnikateľské, manažérske, právne, účtovné, daňové, finančné…), ktoré sa spájajú s počiatkom podnikateľskej činnosti. Úlohou inkubátorov je realizovať aktivity v oblasti prieskumu, výskumu, vývoja, komercionalizácie výrobkov, marketingu, ochrany duševného vlastníctva, získavania finančných zdrojov, ale organizujú tiež národné a medzinárodné stretnutia, vďaka ktorým sa môžu začínajúci podnikatelia dostať k cenným informáciám a užitočným kontaktom.

Základnou službou, ktorú ponúka množstvo inkubátorov na Slovensku, je možnosť prenájmu priestorov viacerými podnikateľskými subjektmi pod jednou strechou, čím tieto subjekty dosiahnu výrazné úspory prevádzkových nákladov (na prenájom, energie, poradenstvo a iné podporné služby). Samozrejme, keďže ide o „startup inkubátory“, aj tu platí, že táto podpora je určená iba inovatívnym (nie „štandardným“) podnikateľským subjektom.

Inkubátory ako forma podpory malého a stredného podnikania sú rozvinuté najmä v Nemecku a vo Veľkej Británii, ich história siaha až do roku 1959. V súčasnosti je európskou špičkou inkubátor Rockstart so sídlom v Amsterdame. Na Slovensku časť inkubátorov zastrešuje napr. Slovak Business Agency (SBA, kedysi NADSME).

Autor: Kristína Vrábľová

Foto: StockSnap.io