Predstavujeme Vám: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. V aktuálnom čísle mesačník GRANT Vám predstavíme tento fond z hľadiska možnosti získania dotácií, pôžičiek a štipendií. Hlavným cieľom podpory umelcov je zabezpečiť udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Finančná pomoc je smerovaná do oblastí vývoja, tvorby a produkcie slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií, distribúcie, propagácie a marketingu audiovizuálnych diel, prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí, digitalizácie kín, podpory filmových festivalov, výskumu a vydávania odbornej literatúry a na vzdelávanie v oblasti audiovízie. Výška povinného spolufinancovania sa pohybuje v rozmedzí 5 – 50 % v závislosti od vybraného programu.

V roku 2016 Audiovizuálny fond finančne podporil Art Film Fest v Košiciach, podujatie DOX IN VITRO v Piešťanoch a realizáciu mnohých filmov. V minulosti boli vyčlenené finančné prostriedky tiež na digitalizáciu kín v mnohých slovenských mestách, ktoré umožnili digitálne premietanie, zvýšenie technologickej úrovne a zjednodušenie procesov spojených s prevádzkou kín.

Finančné prostriedky budú poskytované na činnosti, ktoré sú obsiahnuté v piatich programoch:

Program 1 – Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel

Prvý program je zameraný na vývoj, tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel, osobitne hraných diel, dokumentárnych diel, animovaných diel, školských alebo vzdelávacích diel, ako aj audiovizuálnych diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový koprodukčný podiel. Maximálna výška dotácie na vývoj je 50 tisíc EUR na jeden projekt, výška dotácie určenej na produkciu je maximálne 1,2 milióna EUR. Cieľom je rozvíjanie filmových žánrov a tvorivé stvárnenie rôznorodých tém.

Program 2 – Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti

Finančné prostriedky vyčlenené na tento program budú smerovať na rozširovanie a uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti, podporu distribúcie týchto diel a verejných kultúrnych podujatí s účasťou audiovizuálnych diel a na prezentáciu diel v zahraničí. Ide predovšetkým o podporu činností v oblasti distribúcie a marketingu, ktorá má zabezpečiť efektívny spôsob šírenia diel k cieľovej skupine s osobitným zreteľom na distribúciu do zahraničia. Časť finančných prostriedkov je vyčlenená na organizáciu periodických filmových festivalov s medzinárodnou účasťou.

Program 3 – Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry

Tento program je zameraný na vznik a na vydávanie odborných, vedeckých, teoretických alebo historiografických štúdií, analýz v oblasti audiovízie a na vedeckú, teoretickú alebo odbornú výskumnú činnosť v tejto sfére. Okrem už spomínaných aktivít bude podporené aj odborné mimoškolské vzdelávanie zamerané na  kultúru a filmové umenie.

Program 4 – Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike

Štvrtý program je orientovaný na posilňovanie technologickej základne v oblasti výroby, rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel.  V roku 2016 bola značná časť finančných prostriedkov cielená na rozvoj technologickej základne a vybavenia kinosál, ich digitalizáciu či revitalizáciu. Podpora technologickej základne zároveň prispieva k propagácii a šíreniu diel, keďže vďaka obnove a skvalitneniu kín v mnohých slovenských obciach sa audiovizuálne diela stávajú pre divákov dostupnejšími a v oblasti kvality hodnotnejšími.

Program 5 – Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu filmových projektov. Filmový projekt musí spĺňať kritériá kultúrneho testu určené Vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte.

Plánovaná výzva:

9.1.2017 – 27.2.2017

Podprogram 2.3 – Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel

Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel má za cieľ prispieť k zvyšovaniu návštevnosti verejných predstavení slovenských kinematografických diel v kinách. Podpora bude poskytnutá vo výške 1 EUR za každú predanú vstupenku na predstavenie slovenského kinematografického diela uvedeného v zozname slovenských audiovizuálnych diel. Oprávneným žiadateľom je prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia.

 Autor: Kristína Vrábľová

Zdroj: Audiovizuálny fond

Foto: Life of Pix