Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý priamo nadväzuje na Operačný program Životné prostredie z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013, sa aj naďalej zameriava na udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a podporu nízkouhlíkového hospodárstva.

OP KŽP je druhým najväčším operačným programom súčasného programového obdobia, čo svedčí o naliehavosti riešenia problematiky zhoršujúceho sa životného prostredia. Za šesť rokov bude preinvestovaná najväčšia čiastka v oblasti životného prostredia v histórii Slovenska. Na riešenie najakútnejších problémov v oblasti životného prostredia Európska únia do roku 2020 vyčlenila viac než 3,1 mld. eur, ktorými bude financovať projekty podporujúce ekologickejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo efektívne využívajúce prírodné zdroje.

OP KŽP prispieva k naplneniu priority udržateľný rast definovanej v stratégii Európa 2020. Okrem tejto priority prispieva k inteligentnému rastu, a to podporou inovácií v odvetviach, ktoré majú značný vplyv na životné prostredie. O finančnú pomoc v rámci OP KŽP môžu žiadať subjekty verejného, ako aj súkromného sektora, a to na tzv. čisté technológie, zlepšenie stavu pitnej vody, zefektívnenie odpadového hospodárstva, efektívne užívanie energie či zlepšenie preventívnych opatrení pred povodňami a inými rizikami spôsobenými zmenou klímy. Vytváranie sekundárnej zamestnanosti a budovanie environmentálnej infraštruktúry zároveň prispeje k hospodárskemu rastu a regionálnemu rozvoju. S kvalitou životného prostredia navyše veľmi úzko súvisí zdravotný stav obyvateľstva krajiny.

Finančné prostriedky budú alokované medzi nasledujúce priority:

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Hlavným zámerom je podporiť také projekty, ktorých výsledkom bude zvýšenie miery zhodnocovania odpadov, recyklácie a prípravy na opätovné použitie. Ďalším cieľom je prijať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a zároveň zvýšiť povedomie občanov v súvislosti s problematikou odpadového hospodárstva. Do roku 2020 má byť tiež vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve schopný spracovať veľké množstvo dát a tým zefektívniť riadenie procesov v odpadovom hospodárstve. Financované tiež budú projekty zamerané na podporu domáceho kompostovania, čím sa prispeje k predchádzaniu skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu.

V rámci tejto priority budú podporené aj zámery na zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych vôd. Výsledkom bude zvýšený podiel obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť, zvýšený podiel komunálnych odpadových vôd čistených v súlade s legislatívou SR a EÚ, zlepšenie bezpečnosti pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi a zlepšenie stavu podzemných a povrchových vôd.

V oblasti zachovania rastlinných a živočíšnych spoločenstiev budú v rámci tejto prioritnej osi podporené opatrenia na zlepšenie stavu ochrany biotopov a posilnenie biodiverzity, a to najmä v rámci sústavy Natura 2000. Časť finančných prostriedkov bude vyčlenená aj na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, skvalitnenie monitoringu biotopov a zlepšenie informovanosti na úseku ochrany prírody a krajiny.

Posledným cieľom prioritnej osi Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry je zlepšenie mestského prostredia revitalizáciou mestských častí a oživením opustených areálov v mestách. Do roku 2020 by sa mal znížiť hluk a znečistenie v mestách vrátane emisií a zároveň by sa mali vytvoriť kvalitnejšie systémy monitorovania ovzdušia v mestských oblastiach.

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Táto priorita je zameraná na zníženie rizika povodní a zmiernenie negatívnych dôsledkov udalostí spôsobených zmenou klímy. Okrem nepriaznivých dopadov na ľudské zdravie si v rámci tejto priority Slovenská republika do roku 2020 kladie za cieľ eliminovať aj nepriaznivé následky na životné prostredie, majetok a kultúrne dedičstvo. Časť finančných prostriedkov bude vyčlenená aj na preventívne akcie a opatrenia, výstavbu a rekonštrukciu vodných stavieb, budovanie systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, či na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika.

Druhým špecifickým cieľom tejto prioritnej oblasti je sanácia, revitalizácia a zabezpečenie úložísk ťažobného odpadu, s ktorými je pri výdatných dažďoch spojené riziko preliatia, pretrhnutia a zaplavenia veľkého územia. Zaplavené územie môže byť kontaminované rôznymi nebezpečnými a toxickými látkami nachádzajúcimi sa v opustených objektoch úložísk ťažobného odpadu.

Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Tretia prioritná os zahŕňa investície na riešenie rizík a na zabezpečenie predchádzania katastrofám a mimoriadnym udalostiam, ktoré sú ovplyvnené zmenou klímy. Finančné prostriedky budú smerované do vytvárania modelov vývoja mimoriadnych udalostí, modelov vytvárania prognóz a do realizácie nevyhnutných opatrení na predchádzanie mimoriadnym udalostiam. Výsledkom konkrétnych podporených aktivít bude znížene riziko zosuvov pôdy, zvýšená efektívnosť manažmentu rizík ovplyvnených zmenou klímy, vybudované systémy pre včasné vyhodnocovanie rizík spôsobených zmenou klímy, špecializované záchranné moduly, ale aj zlepšenie prevencie týkajúcej sa mimoriadnych udalostí a katastrof.

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Priorita Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch je zameraná predovšetkým na tzv. čisté zdroje energie a zníženie emisií skleníkových plynov a kladie si za cieľ zvýšiť podiel energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej spotrebe. Pomoc bude poskytnutá prednostne na perspektívne a inovatívne technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Podporené budú aktivity spojené s inštaláciou malých zariadení na obnoviteľné zdroje energie (fotovoltaické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá) vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý disponuje vhodnými podmienkami na využívanie obnoviteľných zdrojov. Časť finančných prostriedkov je vyčlenená na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu a na výstavbu zariadení pre výrobu biometánu, využitie vodnej, aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, či zariadenia na výrobu a využívanie bioplynu.

Okrem vyššie uvedeného je podpora zameraná aj na energetickú efektívnosť v podnikoch. Cieľom je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. Finančná pomoc bude poskytovaná na vypracovanie energetických auditov pre malé a stredné podniky a ich následnú implementáciu s cieľom zníženia energetickej náročnosti výroby a zníženia emisií skleníkových plynov.

Podporené budú aj projekty orientované na zníženie energetickej náročnosti verejných budov štátnej správy a miestnej samosprávy a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v týchto budovách.

Časť prostriedkov bude slúžiť aj na skvalitnenie informovanosti, poradenstva a monitorovania v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.

Aktuálne a plánované výzvy:

  • Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
  • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
  • Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  • Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov
  • Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  • Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémov služieb
  • Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
  • Výstavba zariadení na: výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie na výrobu; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Spracoval: Kristína Vrábľová, Foto: Life of Pix

Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia