Spoznajte možnosti, ktoré Vám ponúka program Kreatívna Európa

V súčasnom období v spoločnosti stále častejšie rezonuje pojem kreatívny priemysel ako súčasť konceptu kreatívnej ekonomiky, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti. Program Európskej komisie s názvom „Kreatívna Európa“ na roky 2014 – 2020 je zameraný práve na posilnenie konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho sektora s cieľom zintenzívniť rozvoj tejto oblasti v rámci celej Európskej únie. Slovenská republika sa v tejto súvislosti zaviazala v nasledujúcich rokoch prijať opatrenia zohľadňujúce špecifické potreby kultúrneho a kreatívneho priemyslu, prostredníctvom ktorých vytvorí podmienky pre rast tohto sektora a rozvoj komerčného využívania výsledkov kreatívnej činnosti.

Výsledkom uvedených snáh má byť podstatne vyšší podiel kreatívneho priemyslu a kultúry na tvorbe HDP. Európsky kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností predstavujú v súčasnosti približne 4,5 % HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 8 miliónov ľudí. Program Kreatívna Európa v sebe zahŕňa podprogram MEDIA a podprogram Kultúra. Celkový rozpočet programu je 1,46 miliárd EUR. Dôvodom jeho vzniku je nedostatočné využívanie spoločného jednotného trhu v oblasti umenia a kultúry.

Podprogram Kultúra

V rámci podprogramu Kultúra budú do roku 2020 podporované kultúrne a kreatívne organizácie, ktoré vďaka finančnej pomoci budú môcť zdieľať kultúrny obsah cez národné i Európske hranice. Tento podprogram tiež financuje programy kooperácie, literárne preklady, siete a platformy. Na podprogram Kultúra bolo vyčlenených približne 31 % z celkového rozpočtu programu Kreatívna Európa.

Výzvy v rámci podprogramu:

 • Projekty európskej spolupráce: Hlavnýmicieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je posilňovať schopnosť odvetví kultúry fungovať nadnárodne a medzinárodne a podporovať pohyb kultúrnych diel a nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov.
 • Literárny preklad: Hlavným cieľom je spoznávanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, podpora nadnárodného pohybu literárnych diel a tiež zlepšený prístup ľudí k literárnym dielam.
 • Európske siete: Cieľom je posilnenie sietí v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
 • Európske platformy: Cieľom je poskytovanie podpory kultúrnym organizáciám pre rozvoj nových talentov, zlepšenie mobility kultúrnych subjektov a ich diel, ale aj pomoc pri zvyšovaní uznania a viditeľnosti umelcov a tvorcov v oblasti kultúry.

Bližšie informácie o výzvach podprogramu Kultúra, ako aj termíny ich uzávierok a kritéria oprávnenosti pre získanie dotácie sa dozviete na webovej stránke Creative Europe Desk Slovakia, v sekcii „Výzvy Kultúra“.

Podprogram MEDIA

Podprogram MEDIA v sebe zahŕňa zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho audiovizuálneho priemyslu v rámci európskeho otvoreného trhu. Finančné prostriedky sú určené predovšetkým producentom a distribútorom v oblasti filmu a audiovízie, ale aj organizátorom festivalov, tréningov, trhov a iných podujatí.

Výzvy podprogramu MEDIA:

 • Tréning: Výzva je zameraná na tréningové programy a rozvoj odborných znalostí v oblasti audiovízie.
 • Prístup na trh: Podporené budú odborné audiovizuálne podujatia zamerané na používanie on-line nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
 • Medzinárodné koprodukčné fondy: Pomoc je zameraná na výrobu hraných, animovaných a dokumentárnych filmov určených na distribúciu v kinách. Podmienkou na splnenie kritérií oprávnenosti je následná distribúcia filmu v najmenej troch krajinách, pričom pri jeho tvorbe má byť využitá medzinárodná koprodukcia.
 • Vývoj projektov: Ide predovšetkým o vývoj videohier určených na komerčné využitie. Finančnú pomoc je možné žiadať aj pre vývoj hraných, animovaných a dokumentárnych filmov, ktoré sú určené na distribúciu v kinách.
 • Televízne vysielanie: V rámci tejto výzvy je podporované televízne vysielanie hraných, animovaných a dokumentárnych filmov určených predovšetkým na televízne vysielanie.
 • Distribúcia: Schéma je zameraná na posilnenie nadnárodnej distribúcie nenárodných filmov.
 • On-line distribúcia: On-line distribúcia zahŕňa digitálnu distribúciu európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum, vrátane ich propagácie na medzinárodnej úrovni.
 • Obchodní zástupcovia: Cieľom je podporiť obchodných zástupcov európskych filmov.
 • Filmové festivaly: Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na podprograme MEDIA, môžu v rámci tejto schémy požiadať o dotáciu na organizáciu filmových festivalov.
 • Práca s publikom: Výzva je zameraná na participatívne zapájanie publika a zvyšovanie filmovej gramotnosti.
 • Siete kín: Podpora sietí kín, v ktorých sa premietajú európske filmy – program „Cinema Networks“.

Bližšie informácie k výzvam podprogramu MEDIA, ako aj termíny ich uzávierok a kritéria oprávnenosti pre získanie dotácie sa dozviete na webovej stránke Creative Europe Desk Slovakia, v sekcii „Výzvy MEDIA“.

Autor: Kristína Vrábľová

Zdroj: Program Kreatívna Európa

Foto: Little Visuals