Operačný program Výskum a inovácie

V súčasnom období globalizácie zohrávajú výskum a inovácie dôležitú rolu v každej ekonomike. Stávajú sa hybnou silou napredovania a udržania si konkurenčnej schopnosti podnikov v dynamickom, rýchlo sa meniacom prostredí. Na realizáciu výskumných inovačných aktivít je potrebné disponovať veľkým množstvom finančných prostriedkov, ktoré najmä malým a stredným podnikom nezriedka chýbajú. Bohužiaľ, bez adekvátnej podpory sa žiadny nový nápad nedokáže transformovať na inovatívne produkty alebo služby, konkurenčné výhody a pracovné miesta. Aj z tohto dôvodu vznikla potreba existencie uceleného strategického dokumentu, ktorý by zachytával hodnotenie súčasnej situácie v oblasti výskumu a inovácií a jej budúce možnosti rozvoja.

Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020. Ide o spoločný strategický dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR v oblasti výskumu a inovácií na podporu výkonnosti a efektívnosti vedy, výskumu a inovácií ako základu pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, zamestnanosti a udržateľného rastu v podnikateľskom prostredí a zvyšovanie kvality života v nadväznosti na už dosiahnuté výsledky Operačného programu Výskum a vývoj a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z predchádzajúceho programového obdobia. Kým hlavným zameraním programového obdobia 2007 – 2014 bolo „Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“, v súčasnosti je hlavné zameranie definované ako „Podpora zvyšovania inovačnej, výskumnej a vývojovej schopnosti podnikateľského sektora s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP a podporu výskumu, vývoja a zavádzania nízkouhlíkových technológií“, z čoho vyplýva, že podpora má byť zameraná prioritne na výskum a vývoj a na vytvorenie stabilného prostredia pre inovácie, nie na zvyšovanie konkurencieschopnosti a nákup hotových technológií.

Dôležitosti výskumu a vývoja zodpovedá aj alokácia finančných prostriedkov vyčlenených na túto problematiku. Až 79,22 % z celkových 2,26 mld. € je určených na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, zvyšná časť (17,69 %) bude použitá na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Skúsenosti z predchádzajúceho obdobia poukazujú na nevyhnutnosť spolupráce podnikateľského sektora s univerzitami a výskumnými centrami. Motivácia k takejto spolupráci je v súčasnosti podporovaná vo vyššej miere, čím by sa mala zvýšiť patentová aktivita Slovenska a znížiť závislosť na dovážaní nových technológiách zo zahraničia.

Neodmysliteľnou súčasťou výskumno-vývojových a inovačných aktivít sú kvalitné ľudské zdroje. Príprave personálnych kapacít by malo predchádzať zlepšenie kvality vzdelávania a cielené vzdelávanie pre túto oblasť. Ideálnym riešením by mohlo byť zapájanie sa a úzka spolupráca podnikateľského sektora a výskumno-vývojových pracovníkov do vzdelávacieho procesu. Takýto systém vzdelávania by dokázal zvýšiť zamestnanosť v inovujúcich odvetviach, ktoré môžu čerpať z ich vedomostí a nápadov a tým vytvárať silné podnikateľské jednotky. Operačný program Výskum a inovácie si kladie za cieľ zlepšiť situáciu v každej oblasti znalostného trojuholníka: vzdelávania, výskumu a inovácií.

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje plnohodnotný nástroj na implementáciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Pojem „inteligentná špecializácia“ znamená, že každý región buduje na svojich vlastných silných stránkach. Hlavný cieľ a vízia programu je teda totožná s touto stratégiou, čo znamená, že zámerom je uskutočňovanie štrukturálnych zmien smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo výskume a vývoji so súčasnou podporou udržateľného rastu príjmov, zamestnanosti a kvality života. Podpora výskumno-vývojových a inovačných aktivít priláka súkromné zdroje a prispeje k plneniu záväzku, ktorý sa Slovensko zaviazalo dosiahnuť v súvislosti so Stratégiou Európa 2020: Do roku 2020 by sa výdavky do výskumu a vývoja mali zvýšiť zo súčasných 0,89 % hrubého domáceho produktu na úroveň 1,2 %.

Operačný program Výskum a inovácie je realizovaný prostredníctvom štyroch tematických prioritných osí a jednej prioritnej osi zameranej na technickú pomoc. V súčasnom programovom období sa neuplatňuje „Bratislavská výnimka“, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. V Bratislavskom kraji sa totiž nachádza viac než 50 % celoslovenských výskumno-vývojových kapacít, viac ako 60 % výkonov v oblasti medzinárodnej výskumno-vývojovej angažovanosti Slovenska pochádza z Bratislavského kraja a tiež sa tu realizuje približne 75 % všetkých vedeckých výstupov SR.

Mechanizmus realizácie Operačného programu Výskum a inovácie

Do konca roka 2016 plánuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Operačného programu Výskum a inovácie vyhlásiť ešte dve výzvy. V septembri pôjde o výzvu na podporu tzv. „shortlisted projektov“ z Horizontu 2020 a ostatných medzinárodných programov a iniciatív. Financované budú najmä dobre hodnotené projekty z Horizontu 2020, ktoré však z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v tomto programe neboli podporené. V decembri možno očakávať výzvu zameranú na modernizáciu a rozvoj infraštruktúry výskumných inštitúcií, s výnimkou podpory podnikateľského sektora.

Aj keď je Operačný program Výskum a inovácie významným strategickým dokumentom zdanlivo len pre „vyššie autority“, je dobré, ak jeho obsahové zameranie, ciele a prioritné oblasti poznajú aj žiadatelia a ich partneri. Oboznámenie sa s nedostatkami súčasnej situácie a vízie budúceho želateľného stavu v oblasti výskumu a inovácií totiž vo výraznej miere napomáha pri formulovaní projektového zámeru, ktorý – ak má byť úspešný – by nemal byť stanovený „od stola“, ale v nadväznosti a v súlade práve s týmto strategickým dokumentom. Len tak projekt žiadateľa nie je samoúčelný, ale dokáže skutočne prispieť k rozvoju hospodárstva našej krajiny.

Zdroj: Operačný program Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020

Spracoval: Kristína Vrábľová, Foto: Little Visuals