Operačný program Rybné hospodárstvo

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o Európskom námornom a rybárskom fonde je každý členský štát povinný vypracovať samostatný operačný program na implementáciu priorít Únie pre rybné hospodárstvo, ktoré budú spolufinancované z ENRF. Na Slovensku úlohu riadiaceho orgánu pre OP RH plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. OP RH bol pripravovaný pracovnou skupinou, ktorá pozostáva z 21 členov a tvoria ju najmä zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy, hospodárskych a sociálnych partnerov, vrátane zástupcov odborných zväzov a združení a inštitúcií pôsobiacich v oblasti životného prostredia. Členovia pracovnej skupiny v procese prípravy OP RH vypracovali SWOT analýzu reflektujúcu potreby sektora, podľa ktorých následne identifikovali ciele a opatrenia OP RH.

Z analýzy SWOT vyplynuli najmä tieto nedostatky: nízka ekonomická návratnosť investícií do rybochovných zariadení a rybníkov, zlý technický stavu rybníkov a rybochovných zariadení, nedostatočná diverzifikácia podnikov v oblasti akvakultúry, úzky sortiment rybích produktov na domácom trhu, nedostatočné využívanie produkcie akvakultúry v domácich spracovateľských podnikoch, nedostatočná propagácia produktov akvakultúry, neúplnosť údajov z oblasti rybného hospodárstva a ich nedostatočná vypovedacia schopnosť.

Stratégia OP RH odpovedá na identifikované slabé stránky pri súčasnom zohľadnení silných stránok, ako aj výsledkov dosiahnutých v programovom období 2007 – 2013. Medzi tieto výsledky patrí napr.: nárast produkcie rýb a pridanej hodnoty u podporených podnikov, zmiernenie dopadov krízy na ziskovosť podporených podnikov a zníženie ich zadlženosti, spomalenie poklesu nezamestnanosti v sektore, zlepšenie informovanosti obyvateľstva o produktoch akvakultúry, atď.

Na základe výsledkov SWOT analýzy boli identifikované potreby odrážajúce priority Únie v rámci ENRF. K naplneniu týchto potrieb boli identifikované programové ciele a z nich vyplývajúce špecifické ciele.

Výsledky definovaných cieľov majú príspevok k napĺňaniu stratégie Európa 2020. Podporou inovatívnych technológií a postupov v rybnom hospodárstve má OP RH potenciál prispieť k inteligentnému rastu. Podporou investícií prispievajúcich k zabezpečeniu životaschopnosti a konkurencieschopnosti sektora akvakultúry a spracovania rýb pri súčasnej podpore jeho environmentálnej udržateľnosti, OP RH prispeje k udržateľnému rastu. OP RH prispeje k zvyšovaniu zamestnanosti v sektore rybného hospodárstva, čím zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť a nepriamo prispeje k inkluzívnemu rastu, ktorý je takisto cieľom stratégie Európa 2020.

Priorita Únie č. 1: Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

Identifikované potreby:

 • Udržateľný rozvoj akvakultúry a zvýšenie jej produkcie prostredníctvom kvalitatívneho a kvantitatívneho rozvoja rybochovných zariadení a rybníkov, ich ochrany, pri dodržaní welfare chovaných rýb a v súlade s ochranou životného prostredia
 • Diverzifikácia príjmov podnikov akvakultúry a zvyšovanie pridanej hodnoty v akvakultúre
 • Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP
 • Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje

Príklady podporených aktivít: Inovatívne investície vo forme modernizácie rybochovných zariadení a rybníkov, budovanie inovatívnych technológií v rybochovných zariadeniach, podpora budovania nových rybochovných zariadení, podpora odbahňovania vodných plôch, zabezpečenie rybochovných zariadení proti predátorom, podpora doplnkových foriem príjmov pracovníkov rybochovných zariadení a investície prispievajúce k zvyšovaniu pridanej hodnoty. Zavádzanie chovateľských metód šetrných k životnému prostrediu prispievajúcich k efektívnemu využívaniu zdrojov, zavádzanie technologických riešení chovov, ktoré minimalizujú negatívny dopad na životné prostredie, najmä vo vzťahu k využívaniu vodných zdrojov.

Priorita Únie č. 2: Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky EÚ

Identifikované potreby:

 • Zabezpečiť zber, riadenie a poskytovanie údajov za sektor akvakultúry a spracovateľský sektor, vrátane údajov vzťahujúcich sa k životnému prostrediu v súlade s viacročným programom
 • Vykonávať kontroly na vysokej úrovni, a tak zaistiť dodržiavanie pravidiel SRP a zároveň udržateľné využívanie živých vodných zdrojov
 • Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy údajov
 • Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaže

Príklady podporených aktivít: Investície, ktoré sú schopné rozšíriť štatistické zisťovanie, zabezpečiť systematické monitorovanie sektora, a súčasne sú založené na presnosti, spoľahlivosti a včasnosti zberu údajov. Podporené budú technológie na vykonávanie kontrolných činností v rybnom hospodárstve.

Priorita Únie č. 3: Podpora marketingu a spracovania

Identifikované potreby:

 • Zvyšovanie pridanej hodnoty spracovaných produktov v súlade s ochranou životného prostredia
 • Propagácia produktov trvalo udržateľnej akvakultúry
 • Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
 • Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh

Príklady podporených aktivít: Investície určené na cieľavedomé a intenzívne komunikačné pôsobenie na potenciálnych spotrebiteľov, investície zlepšujúce bezpečnosť, hygienu, zdravie a zdravotné podmienky pri práci.

 

Autor: Kristína Vrábľová

Zdroj: Operačný program Rybné hospodárstvo

Foto: StockSnap.io