Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je pokračovaním Regionálneho operačného programu z programového obdobia 2007 – 2013, sa aj naďalej zameriava na kohéznu pomoc určenú na riešenie najakútnejších problémov v zaostávajúcich regiónoch Slovenska, a teda na zmierňovanie regionálnych disparít predstavujúcich značný problém pre ďalšie napredovanie ekonomiky Slovenska. Integrovaný regionálny operačný program je orientovaný na služby realizované na miestnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť ich rozvoj, vytvoriť nové pracovné miesta a zlepšiť kvalitu života na vidieku a v mestách. Víziou operačného programu je do roku 2020 zrekonštruovať alebo zmodernizovať 150 km ciest I. a II. triedy, zlepšiť úroveň sociálnych služieb na úrovni komunity, vytvoriť 134 integrovaných stredísk zdravotnej starostlivosti, zvýšiť zaškolenosť detí v materských školách v menej rozvinutých regiónoch a zlepšiť energetickú hospodárnosť obytných budov o takmer 50 %.

Oproti Regionálnemu operačnému programu z predchádzajúceho programového obdobia má IROP  nové pravidlá. Novinkou je napríklad potreba vypracovania Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) na úrovni vyšších územných celkov slúžiacej na implementáciu územných investícií. Tento strategický dokument zároveň predstavuje záväzný akčný plán zamýšľaných aktivít v rámci IROP, v ktorom sú definované konkrétne opatrenia nevyhnutné pre rozvoj územia a jeho súčasťou sú aj stratégie udržateľného rozvoja krajských miest.

Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ predstavuje 1 754 490 415 eur. Finančné prostriedky budú prerozdelené medzi nasledujúce priority:

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Hlavným zámerom je podporiť také projekty, ktoré prispejú k trvalo udržateľným dopravným systémom v regiónoch a mestách. Investície budú smerované do zvýšenia atraktívnosti a efektívnosti poskytovania verejnej osobnej dopravy a ďalších udržateľných druhov dopravy (cyklistickej a inej nemotorovej dopravy), vrátane budovania a rekonštrukcie ich infraštruktúry a zlepšenia dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy, čo znamená o. i. aj zlepšenie prístupu občanov k niektorým základným službám a zlepšenie ich mobility so súčasným naplnením cieľa bezpečnosti a zníženia ekologickej náročnosti dopravy.

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investície v rámci tejto prioritnej osi budú zamerané na sociálnu inklúziu, inkluzívny rast, vrátane boja proti chudobe a investícií do vzdelania a rozvoja ľudských zdrojov všetkých vekových kategórií. Cieľom je zabezpečiť integráciu do spoločnosti pre všetky skupiny občanov bez rozdielu, čím sa prispeje k zvyšovaniu kvality ich života a zabráneniu ich vyčleňovania na okraj spoločnosti. Keďže sprievodným javom sociálneho vylúčenia je aj zhoršený prístup k sociálnym službám a zdravotnej starostlivosti, investície budú smerované tiež na zabezpečenie integrovanej, dostupnej, kvalitnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti na vidieku i v mestách. Podporená bude rekonštrukcia, modernizácia, ale aj výstavba nových zariadení poskytujúcich zdravotnícke a sociálne služby vrátane podpory opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti týchto budov.

Investície do rozvoja ľudských zdrojov a podpora infraštruktúry vzdelávania bude smerovaná na rozšírenie kapacít už existujúcich materských škôl, budovanie nových materských škôl, úprav areálu materských škôl a ich materiálneho, či technického vybavenia. Inštitúcie primárneho vzdelania môžu požiadať o pomoc na vybavenie rôznych typov učební a školských knižníc. Inštitúcie poskytujúce stredné odborné vzdelanie môžu požiadať o finančné prostriedky určené na nákup vybavenia odborných pracovísk, internátov, stavebné úpravy areálov stredných odborných škôl, ale aj finančnú pomoc určenú na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov škôl a internátov.

Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Cieľom prioritnej osi Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch je zvýšiť podiel zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle, vybudovať kreatívne centrá ako aj riešiť aktuálne nedostatky v tomto odvetví. Podporené budú aktivity zamerané na obstaranie majetku nevyhnutného pre výrobu, úpravu budov súvisiacich s nákupom nových technológií a zariadení, podporu marketingových, distribučných a predajných aktivít, prenájom priestorov a technológií určených pre účely výroby i aktivity orientované na podporu kreatívnej tvorby.

Finančná pomoc bude smerovaná do nasledujúcich odvetví: reklama a marketing, architektúra, dizajn, módny dizajn, film, televízia, video, rádio a fotografia, umelecké vizuálne umenie, multimediálny priemysel, vydavateľstvo, literatúra a knižný trh, hudobný priemysel a scénické umenie, remeslá tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry a trh s umením. Cieľovou skupinou sú súčasní, ale aj budúci absolventi študijných odborov s kreatívnym a kultúrnym zameraním, ktorí vďaka rozvoju tohto sektora budú mať vyššiu šancu uplatnenia sa na trhu práce, ale aj príležitosť získania reálnych pracovných skúseností vo svojom odbore.

Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie – ochrana životného prostredia

Zlepšenie kvality života v regiónoch sa má dosiahnuť prostredníctvom podpory zvýšenia energetickej efektívnosti bytových domov, podporou inovačných nízkouhlíkových technológií (zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia, modernizácia výťahov) a využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Ďalším aspektom zlepšenia kvality života je sektor vodného hospodárstva. Do roku 2020 by sa mal vďaka podpore z Európskych fondov zvýšiť podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a tiež prístupom k verejným kanalizáciám bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Podporené budú aktivity zamerané na rekonštrukciu alebo budovanie vodovodných sietí a verejnej kanalizácie, ktorými sa prispeje k zamedzeniu negatívneho vplyvu odpadových vôd na životné prostredie, zvýšený podiel obyvateľstva napojeného na verejnú kanalizáciu a zlepšené zásobovanie pitnou vodou na vidieku aj v mestách.

V rámci prioritnej osi Zlepšenie kvality života prispeje Európska únia finančnými prostriedkami aj na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, medzi ktoré možno zaradiť napríklad živé ploty, zelené parky, izolačnú zeleň, zberné systémy na dažďovú vodu, zelené koridory a iné.

Miestny rozvoj vedený komunitou

Hlavným zameraním tejto oblasti je podpora podnikania a zamestnanosti na miestnej úrovni prostredníctvom finančnej pomoci na obstaranie materiálno-technického vybavenia lokálnych mikro alebo malých podnikov. Okrem toho je prioritná os orientovaná aj na podporu tzv. mäkkých aktivít pre podnikateľov zahŕňajúcich vzdelávanie, poradenstvo, sieťovanie a iné aktivity rozvíjajúce podnikateľský potenciál a ľudské zdroje.

Ďalším prvkom tejto priority je rozvoj miestnych služieb a výstavba, prípadne obnova trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov.

Spracoval: Kristína Vrábľová, Foto: StockSnap.io

Zdroj: Integrovaný regionálny operačný program, Partnerská dohoda