Viete, čo nám prinesie Operačný program Efektívna verejná správa?

Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej iba „OP EVS“) predstavuje úplne nový operačný program, ktorý sa bude v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 implementovať po prvýkrát. OP EVS spadá pod Európsky sociálny fond a ide o prvý operačný program venovaný čisto verejnej správe. Víziou OP EVS je postaviť občana do centra pozornosti a poskytovať kvalitné verejné služby obyvateľom v každej fáze života či podnikania.

Občania budú mať do roku 2020 nárok na kvalitnejšie verejné služby, s ktorými sa stretávajú od narodenia až do smrti, a za ktoré si platia vo forme daní. Na túto rozsiahlu reformu verejnej správy je vyčlenená pomoc z Európskeho sociálneho fondu vo výške viac než 335 miliónov eur. Finančná pomoc je smerovaná pre celé územie Slovenskej republiky a jej hlavnou cieľovou skupinou sú orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy, ale aj sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany. Skutočným prijímateľom týchto prostriedkov je však každý občan Slovenska, ktorý prichádza do styku s úradmi verejnej správy či súdmi. 

Prioritnými oblasťami OP EVS sú optimalizované procesy a systémy využívané vo verejnej správe, efektívny súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva, efektívny systém výberu ciel a daní, nekorupčná a transparentná verejná správa, moderné riadenie ľudských zdrojov a kompetentní zamestnanci vo verejnej správe, transparentné verejné obstarávanie, kvalitný systém merania dopadov regulácií a partnerstvá pri tvorbe verejnej politiky. Realizácia operačného programu prispeje k plneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v Slovenskej republike. Občania Slovenskej republiky si budú môcť vybaviť svoje záležitosti rýchlejšie a jednoduchšie.

Z mnohých doposiaľ realizovaných medzinárodných hodnotení verejnej správy jasne vyplýva nutnosť modernizácie verejnej správy na Slovensku. Z hľadiska hodnotenia celkového výkonu verejnej správy Excelentnosť vo verejnej správe pre konkurencieschopnosť v členských štátoch EÚ z roku 2012 („Excellence in public administration for competitiveness in EU Member States“) sa Slovenská republika umiestnila na podstatne nižšej úrovni ako bol priemer členských štátov Európskej únie. V ďalšom hodnotení, ktoré bolo realizované Svetovou bankou, sa Slovenská republika tak isto zaraďuje medzi najmenej vyspelé krajiny v oblasti fungovania verejnej správy. Ukazovateľom s najvyššou vypovedacou schopnosťou je tzv. celkový index úrovne verejnej správy, ktorý v sebe zahŕňa až šesť indikátorov – efektivita VS, otvorenosť VS, kontrola korupcie, vymožiteľnosť práva, kvalita regulácie a politická stabilita. Žiaľ, aj podľa tohto indexu sa SR zaradila medzi najmenej vyspelé krajiny Európskej únie, čo svedčí o nutnosti podpory reformy modernizácie verejnej správy, skvalitňovanie procesov vo verejnej správe a orientovanie sa na potreby občanov.

Prekážkou v efektívnom fungovaní verejnej správy na Slovensku je najmä tradičné chápanie verejnej správy, pre ktoré sú typické papiere, pečiatky a atramentové podpisy. Mnoho procesov sa týmto tradičným postupom značne komplikuje. Riešenie predstavuje prechod na E-government, čo umožní automatizáciou a optimalizáciu procesov s využitím IKT a budovanie inteligentnej verejnej správy na Slovensku (Smart government).  Slovensku sa tiež často vyčíta sektorová orientácie verejných politík a nízka participácia občanov na rozhodovaní o veciach verejných.

Reforma ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa

Jedným z cieľov OP EVS je podporiť opatrenia vykonávané v rámci reformy ESO, ktorá v súčasnosti prebieha. Hlavnou myšlienkou tejto reformy je optimalizácia a zníženie nákladov na fungovanie VS, zjednodušenie agendy fyzických a právnických osôb na úradoch miestnej štátnej správy a zvýšenie transparentnosti vo VS. Program ESO bude implementovaný do roku 2020. V rámci OP EVS budú podporené optimalizačné a rozvojové procesy, ktoré nadväzujú na už realizované fázy reformy.

Finančné prostriedky budú poskytnuté aj na sprevádzkovanie tzv. klientských centier, v ktorých budú poskytované služby pre občanov s dôrazom na proklientský postup. Klientské centrá budú poskytovať agendu, ktorá je medzirezortná a zahŕňa nasledovné oblasti: živnostenskú, matričnú, pobytovú, úseku cestnej dopravy, životného prostredia, dokladov a evidencie vozidiel, obchodného registra, výpisu z katastra, priestupkov, školstva, lesného a pozemkového úradu, práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a daní. Očakávaným dopadom je odbremenenie občana od zbytočnej administratívnej záťaže, spojenej najmä s návštevou úradov, poskytovaním duplicitných informácií viacerým úradom a pod. Každý občan by teda mal ako protihodnotu za svoje dane dostať služby adekvátne 21. storočiu.

Občan a podnikateľ vybaví všetky špecializované transakcie zabezpečované štátom jednoducho a s minimálnymi nákladmi. Pri styku so štátom môže maximálne využívať elektronické prostriedky a pri osobnom vybavovaní nemusí navštevovať žiadne ďalšie špecializované úrady na rôznych miestach. Štátna správa je z pohľadu občana a podnikateľských subjektov jednoduchá, prehľadná a dostupná. Štátna správa je štíhla, pružná, funguje udržateľne, transparentne a s minimálnymi nákladmi.znie vízia fungovania štátnej správy do roku 2020.

OP EVS podporí investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme podpory vykonávania reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy verejných služieb.

Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

V rámci tejto prioritnej osi dôjde k investíciám do rozvoja organizácií verejnej správy, k podpore dobrého spravovania vecí verejných, tvorbe a implementácii verejných politík a zvýšeniu kvality služieb. Investície je v záujme zachovania efektívnosti nutné realizovať systematicky a paralelne vo všetkých regiónoch bez výnimky Bratislavského samosprávneho kraja.

Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Predpokladaným výsledkom podpory bude optimalizácia politík vo vybraných segmentoch, racionalizácia štruktúr a systémov riadenia VS, integrácia a optimalizácia procesov výkonu vecí verejných. Zjednodušene povedané, bude vytvorená verejná správa fungujúca na moderných princípoch dobrej správy vecí verejných – tzv. Good Governance, ktorá bude tvoriť kvalitné výstupy pre užívateľov verejných služieb prostredníctvom svojich inštitucionálnych a personálnych kapacít. Zároveň sa dosiahne zvýšenie dostupnosti verejných služieb, zníženie nákladov na ich získanie a skrátenie času na ich vybavenie. Služby budú koncentrované na jednom mieste (klientské centrá a portál www.slovensko.sk), kde klient získa komplexné informácie a poradenstvo. Služby na týchto miestach budú poskytované v priamej interakcii s klientom, čo okrem iného prispeje k zamedzeniu korupcie a zvýšeniu dohľadu nad výkonom vecí verejných. Jedným z výsledkov bude aj zvýšenie transparentnosti VS prostredníctvom podpory konceptu otvorených a dostupných dát a tvorby podmienok na ich elektronizáciu a sprístupnenie.

Modernizované riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie zamestnancov

V súčasnosti na Slovensku absentuje jednotný systém riadenia ľudských zdrojov vo VS. Riešením je zavedenie jednotného systému, ktorý v sebe bude zahŕňať výber zamestnancov, vzdelávanie a hodnotenie ich výkonnosti. Výsledkom zavedenia jednotného systému budú odborne pripravení a vyškolení pracovníci, ktorí budú schopní podporiť vykonávanie reforiem verejnej správy, vrátane ich strategického plánovania a implementácie. Systém bude zahŕňať transparentný výber zamestnancov a zavedenie pokročilých motivačných prvkov, ktoré pre verejnú správu doposiaľ neboli zavádzané. Príprava zamestnancov pre výkon VS bude zahŕňať aj posilňovanie schopnosti predchádzať korupčnému správaniu.

Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E

Verejné obstarávanie je jednou z kľúčových oblastí reformy verejnej správy. Tento špecifický cieľ bude viesť k optimalizácii národnej politiky a vytvoreniu stimulačného prostredia pre verejných obstarávateľov. Výsledkom podpory tejto oblasti bude transparentné verejné obstarávanie a zvýšený verejný dohľad nad verejným obstarávaním. Špecifický cieľ bude v sebe zahŕňať zjednodušenie pravidiel a procesov verejného obstarávania, minimalizáciu korupcie vo verejnom obstarávaní a zavedenie prostriedkov jej včasného odhaľovania. Výsledkom bude tiež zvýšené využívanie nástrojov podpory inovácií a sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní a podpora tzv. zeleného verejného obstarávania.

Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Z výsledkov doposiaľ realizovaných analýz je kľúčovým problémom súdneho systému na Slovensku komplikovaná vymožiteľnosť práva vyplývajúca z prieťahov v súdnom konaní, nedostatočnej kvality rozhodovacej činnosti súdov, nestability a neprehľadnosti právneho poriadku. Viac ako jedna osmina prostriedkov vyčlenených pre OP EVS  poputuje do súdnictva, a to prostredníctvom dvoch prioritných osí zameraných na zvýšenie efektívnosti súdneho systému a zvýšenie vymožiteľnosti práv. Investície smerované do súdneho systému budú alokované pre všetky kraje Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Výsledkom bude efektívne fungujúci súdny systém, v rámci ktorého dôjde k skráteniu dĺžky súdneho konania, zníženiu počtu nevybavených vecí, zvýšeniu miery vybavenia nápadu vecí a nedochádza v ňom k prieťahom, čím sa prispeje k zvýšeniu vymáhateľnosti práva. Okrem už spomínaného sa do roku 2020 zavedie moderný systém vzdelávania zamestnancov na súdoch, ktorý bude previazaný so systémom hodnotenia a odmeňovania. Výsledkom bude analýza prístupu a výmeny informácií medzi orgánmi súdneho systému, identifikácia oblastí na zlepšenie, návrh legislatívnych zmien, štandardov efektívnosti, rýchlosti a transparentnosti výkonu súdnej moci, zvýšenie využívania benchmarkového hodnotenia výkonu súdnej moci zefektívnenie a zrýchlenie súdneho konania a zlepšenie vymáhateľnosti práva. Špecifický cieľ v sebe zahŕňa aj podporu poskytovania právnej pomoci vylúčeným a znevýhodneným občanom prostredníctvom špecializovaných konzultačných pracovísk. Všetky spomínané výsledky výrazne prispejú k pozitívnejšiemu vnímaniu súdnictva verejnosťou.

Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Výsledkom bude zvýšená kvalita rozhodovacích procesov súdov, preferencia kvality rozhodovacích procesov pred ich kvantitou a znížený počet zrušených prvostupňových rozhodnutí. Nezávislosť súdneho systému bude dosiahnutá prostredníctvom moderného systému vzdelávania sudcov, prokurátorov a odborného personálu, ktorí sa podieľa na rozhodovacích procesoch súdov.

Technická pomoc

Táto prioritná os je zameraná na posilňovanie a zabezpečenie kvalitných pracovných síl, ktorých hlavnou úlohou bude implementácia OP EVS a podpora zabezpečenia materiálno-technického vybavenia a prevádzky informačných systémov RO OP EVS. Zdroje technickej pomoci majú tiež za cieľ podporiť trvalý riadiaci proces, prípravu, implementáciu, monitoring, vyhodnocovanie, finančné riadenie, publicitu, kontrolu, audit a ochranu finančných záujmov. 

Čo prinesie zníženie administratívnej záťaže prijímateľom finančnej pomoci z EŠIF?

Skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013 ukázali vysokú chybovosť na strane prijímateľov pomoci z EŠIF, čo malo za následok vysoký podiel neschválených projektov, najmä z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej správnosti projektov. V aktuálnom programovom období 2014 – 2020 budú postupne zo strany CKO zavádzané systémové opatrenia na zníženie administratívnej náročnosti prijímateľov, medzi ktoré patria:

  • zvýšenie dostupnosti informácií o možnostiach a podmienkach získania pomoci;
  • štandardizácia dokumentov týkajúcich sa podmienok poskytnutia pomoci a ich koncipovanie s dôrazom na ,,user-friendly“ formát;
  • zjednodušené, jednotné, prehľadnejšie a adresnejšie definovanie formy a obsahu vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP a príslušnej riadiacej dokumentácie;
  • zníženie administratívnej náročnosti prípravy projektov (zníženie rozsahu požadovaných dokumentov);
  • zefektívnenie spôsobu preukazovania hospodárnosti a efektívnosti výdavkov vo vzťahu k predkladaným projektom a ich (ex ante) overovaniu v procese výberu projektov;
  • šírenie príkladov dobrej praxe v oblasti verejného obstarávania;
  • zavedenie pravidiel výsledkovo orientovaného prístupu v podobe jasného definovania predmetu projektu, podmienok a výsledkov jeho implementácie v Zmluve o poskytnutí NFP;
  • zavedenie jasných a efektívnych pravidiel zmenového konania umožňujúcich optimálne reagovať na zmenené podmienky vykonávania projektu;
  • vytvoriť podmienky na využitie zjednodušeného vykazovania výdavkov projektov;
  • prebudovanie súčasného informačného systému ITMS na systém plne zohľadňujúci požiadavky e-kohézie, ktorého dizajn a funkcionality budú zodpovedať súčasným svetovým štandardom inteligentných otvorených informačných systémov.

Zdroj: Operačný program Efektívna verejná správa

Autor: Kristína Vrábľová

Foto: ISO Republic