Dvojkolový systém predkladania projektov ušetrí žiadateľom čas aj finančné prostriedky

Nový dvojkolový systém výziev na predkladanie projektov by mal slovenským obciam a mestám  zjednodušiť administratívu spojenú s vypracovaním projektu a ušetriť značnú časť finančných prostriedkov. Tento návrh avizoval Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, ktorý plánuje v najbližších dňoch predložiť vláde novelu zákona o čerpaní štrukturálnych fondov. Ide najmä o zvýšenie efektívnosti čerpania eurofondov a zjednodušenie procesu prípravy pre samotných žiadateľov. V súčasnosti sa mnoho obcí a miest nezapája do výziev, pretože túto možnosť považujú za riskantnú, a to hlavne z dôvodu vyšších nákladov, ktoré sú spojené s prípravou projektov alebo komplikovanosti či neprehľadnosti systému predkladania projektov.

Systém dvojkolových výziev znamená, že žiadateľ nebude musieť predložiť celý vypracovaný projekt vrátane všetkých potrebných náležitostí a príloh tak, ako to funguje v súčasnosti. Mestá alebo obce, ktoré budú mať záujem uchádzať sa o eurofondy, v rámci prvého kola predložia len stručný projektový zámer. Následne budú zámery vyhodnotené a do druhého kola postúpia len tie, ktoré budú oprávnené a opodstatnené. V druhom kole žiadatelia predložia už kompletné projekty. Roztriedenie zámerov v prvom kole umožní žiadateľom ušetriť finančné prostriedky, ktoré by vynaložili na neúspešné projekty. Okrem úspory nákladov sa dosiahne aj časová úspora a zníženie administratívnej záťaže.

V súčasnom období už je vyhlásená prvá dvojkolová výzva týkajúca sa zvýšenia kapacity materských škôl. Ďalšie plánované výzvy určené pre mestá a obce by taktiež mali byť založené na dvojkolovom systéme. Malo by ísť o výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební a knižníc v objeme 35 miliónov eur a tiež o výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní za takmer 100 miliónov eur.

Peter Pellegrini zároveň v budúcom roku plánuje automatizovať systém na podávanie žiadostí. Systém by mal podľa jeho slov automaticky sťahovať a nahrávať údaje z obchodného registra, daňového úradu a registra účtovných závierok. V ďalšom období tiež chystá tento systém prepojiť s registrom nehnuteľností, katastrom nehnuteľností a evidenciou dlžníkov na zdravotnom a sociálnom poistení. Žiadateľom teda odpadne povinnosť prikladať tieto prílohy vo fyzickej podobe.

Jedným z najvážnejších dôvodov, prečo má Slovensko dlhodobo problémy s čerpaním eurofondov, je administratívna náročnosť. O mimoriadnej administratívnej náročnosti sa u nás hovorí už dlhé roky. Plánované kroky majú preto za cieľ prispieť k motivácii žiadateľov zapájať sa do výziev. Mnohí z nich ho dnes považujú za komplikovaný, neprehľadný a zdĺhavý, čo je jedným z dôvodov, prečo sme v minulom programovom období nedokázali čerpať prostriedky vo vyššej miere. Neefektívnosť čerpania sa stala podnetom na tieto zmeny, ktoré by mali zabezpečiť, že obce a mestá sa možnostiam čerpania eurofondov v budúcnosti nebudú musieť vyhýbať.

Zdroj: Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr

Spracoval: Kristína Vrábľová

Foto: StockSnap.io