Návod: Pripravujeme žiadosť o prístup do systému ITMS2014+

Od roku 2016 majú subjekty súkromného aj verejného sektora možnosť čerpať nenávratné finančné príspevky už z nového programového obdobia 2014 – 2020. V rámci niektorých operačných programov sa žiadosti o nenávratné príspevky predkladajú prostredníctvom systému ITMS, avšak už nie prostredníctvom ITMS platného v predchádzajúcom programovom období, ale nového, tzv. ITMS2014+, ktoré je dostupné na webovej stránke www.itms2014.sk. Všetky prihlasovacie…

Poznáte spôsob korektného nahlásenia zmeny v projekte?

Nie každý projekt sa podarí zrealizovať presne tak, ako bol navrhnutý. Niekedy sa napríklad posunie začiatok realizácie projektu aj o niekoľko mesiacov z dôvodu dlhšie trvajúceho verejného obstarávania, inokedy zas príjemca nenávratnej finančnej pomoci – subjekt súkromného sektora – uváži, že pre negatívny vývoj situácie na trhu sa mu neoplatí obstarať 8, ale stačí mu 5 nových…

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vznikol v roku 2015 na základe iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. V roku…

Zvýšte bodové hodnotenie svojho projektu vďaka opisným častiam žiadosti o NFP

Aj keď žiadosť o nenávratný finančný príspevok vypracujete presne podľa inštrukcií uvedených vo vzorovej žiadosti, ktorá obvykle býva prílohou k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ešte za svoj projekt nemusíte dostať plné bodové hodnotenie. Po tom, čo sme sa v minulom vydaní časopisu GRANT venovali správnemu vyplneniu všetkých častí žiadosti o NFP s výnimkou opisných, Vám v aktuálnom čísle GRANTu…

Igor Karlubík z firmy PLASTEX o NFP: „Je to cesta, ako sa dá vyrovnať konkurentom zo západnej Európy“

Medzi slovenskými firmami, ktoré využili možnosť čerpať nenávratnú finančnú pomoc v rámci predchádzajúceho programového obdobia, bola aj nitrianska spoločnosť PLASTEX, spol. s r. o. Činnosť spoločnosti sa orientuje na grafický návrh a výrobu obalov, poradenstvo v oblasti obalovej tlače a dodávku obalových materiálov. Jedným z dvoch konateľov spoločnosti je Ing. Igor Karlubík, s ktorým sme sa porozprávali o jeho skúsenostiach s prípravou a realizáciou „európskych“ projektov….

Predstavujeme Vám: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. V aktuálnom čísle mesačník GRANT Vám predstavíme tento fond z hľadiska možnosti získania dotácií, pôžičiek a štipendií. Hlavným cieľom podpory umelcov je zabezpečiť udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Finančná pomoc je smerovaná do oblastí vývoja, tvorby a produkcie slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií, distribúcie, propagácie…

Spoznajte možnosti, ktoré Vám ponúka program Kreatívna Európa

V súčasnom období v spoločnosti stále častejšie rezonuje pojem kreatívny priemysel ako súčasť konceptu kreatívnej ekonomiky, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti. Program Európskej komisie s názvom „Kreatívna Európa“ na roky 2014 – 2020 je zameraný práve na posilnenie konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho sektora s cieľom zintenzívniť rozvoj tejto oblasti v rámci celej Európskej únie. Slovenská republika sa…

Ako napísať kvalitný projekt v rámci Vyšehradského fondu

Už tradičnou schémou podporujúcou menšie projekty predovšetkým tretieho sektora je Visegrad fund. Napriek tomu je ešte stále veľa subjektov, ktoré by mohli vystupovať ako oprávnený žiadateľ, avšak nevedia o tejto dotačnej príležitosti. V každom termíne je pravidelne predkladaných mnoho žiadostí o dotáciu, no po dôkladnej analýze zistíme, že žiadatelia sa opakujú, t. j. žiadosti predkladajú tie isté subjekty v rovnakých…

Viete, čo nám prinesie Operačný program Efektívna verejná správa?

Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej iba „OP EVS“) predstavuje úplne nový operačný program, ktorý sa bude v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 implementovať po prvýkrát. OP EVS spadá pod Európsky sociálny fond a ide o prvý operačný program venovaný čisto verejnej správe. Víziou OP EVS je postaviť občana do centra pozornosti a poskytovať kvalitné verejné…

Päť kľúčových rád, na ktorých stojí úspešná realizácia projektu

Prax ukázala, že implementácia schváleného projektu je omnoho náročnejšia než jeho príprava. Taktiež následky neodbornej implementácie môžu byť veľmi vážne. Často sa na nás obracajú obce, mestá ale i firmy, či existujú kľúčové rady alebo princípy, ktoré by im pomohli vyvarovať sa problémom pri realizácii projektu alebo povinnosti vrátiť určitú časť dotácie späť. Pokúsime sa…