Návod: Pripravujeme žiadosť o prístup do systému ITMS2014+

Od roku 2016 majú subjekty súkromného aj verejného sektora možnosť čerpať nenávratné finančné príspevky už z nového programového obdobia 2014 – 2020. V rámci niektorých operačných programov sa žiadosti o nenávratné príspevky predkladajú prostredníctvom systému ITMS, avšak už nie prostredníctvom ITMS platného v predchádzajúcom programovom období, ale nového, tzv. ITMS2014+, ktoré je dostupné na webovej stránke www.itms2014.sk. Všetky prihlasovacie mená a heslá vytvorené k predchádzajúcemu ITMS sú pre prístup do ITMS2014+ nefunkčné a na účely predkladania a správy projektov v rámci nového programového obdobia je potrebné sa do nového systému najprv registrovať.

Zatiaľ čo pri práci s predchádzajúcim ITMS bolo najvhodnejšie používať internetový prehliadač Internet Explorer, nový systém ITMS2014+ je spomedzi najbežnejšie používaných prehliadačov plne funkčný len v prehliadači Mozilla Firefox. Pre získanie prístupu do systému je potrebné sa doň zaregistrovať – vytvoriť Žiadosť a aktiváciu konta, poslať ju správcovi systému a následne si vytvoriť prihlasovacie heslo do systému. Jednotlivé kroky registrácie si bližšie popíšeme v tomto článku.

Po zadaní adresy www.itms2014.sk do internetového prehliadača máme na výber sa do systému prihlásiť, získať nové heslo alebo sa registrovať – zvolíme možnosť registrácie. Zobrazia sa nám podmienky používania systému, ktoré si prečítame a akceptujeme kliknutím na tlačidlo „Ďalej“. Následne už vypĺňame identifikačné údaje o subjekte, ktorý chceme registrovať, pričom registrované môžu byť ako subjekty súkromného, tak aj verejného a tretieho sektora.

Ako prvé zadávame do systému štát subjektu a identifikačné číslo (IČO) subjektu. V prípade, že subjekt, ktorého IČO zadáme, už bol v minulosti registrovaný v predchádzajúcom ITMS, doplnia sa nám viaceré ďalej požadované údaje do registračného formuláru automaticky, inak je potrebné vypĺňať všetky informácie o subjekte nanovo. V rámci registračného formuláru sa uvádzajú identifikačné údaje subjektu (obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, dátum začiatku podnikania), údaje o štatutárnych orgánoch (meno, priezvisko, rodné číslo, kontakt) a údaje o kontaktnej osobe (meno, priezvisko, kontakt). Vyplnenie formuláru nie je náročné, keďže užívateľa jednotlivými krokmi vedie samotný systém, avšak pozor si treba dávať na nasledujúce skutočnosti:

  • e-mail, ktorý pri vypĺňaní žiadosti a aktiváciu konta zadáme ako kontaktný, bude neskôr slúžiť ako prihlasovacie meno do systému,
  • prihlasovacie heslo užívateľ v rámci vypĺňania žiadosti nezadáva, ale vytvorí si ho až na základe e-mailu s výzvou na vytvorenie hesla, ktorý užívateľovi zašle správca systému na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu,
  • vytvorenie užívateľského konta nejaký čas (cca 3 – 4 pracovné dni) trvá, preto neodporúčame subjektom nechávať si registráciu do systému na poslednú chvíľu v prípade, že finalizujú svoj projektový zámer a majú povinnosť predložiť ho aj prostredníctvom ITMS.

Po vyplnení všetkých polí formuláru žiadosti a aktiváciu konta užívateľ vytvorenú žiadosť odošle elektronicky (kliknutím na tlačidlo „Odoslať“) a zároveň poštou na adresu správcu systému: DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava. Žiadosť je potrebné:

  • podpísať a opečiatkovať na 2 miestach: 2. stranu žiadosti podpisuje štatutárny orgán (všetky osoby, ktoré majú povinnosť podpisovať v mene subjektu), pričom tieto podpisy musia byť úradne osvedčené; na tretej strane žiadosť podpisuje už len jedna osoba – tzv. používateľ konta – túto osobu máme možnosť zvoliť si pri vypĺňaní žiadosti.
  • poslať správcovi systému doporučene.

Po odoslaní žiadosti o aktiváciu konta obdrží registrovaný subjekt do niekoľkých dní 3 e-maily: potvrdenie o zaregistrovaní žiadosti, potvrdenie o zaregistrovaní osoby subjektu a potvrdenie o vytvorení používateľského konta s výzvou na vytvorenie prístupového hesla (jednoduchým kliknutím na priložený link a zadaním hesla). Po vytvorení hesla je systém ITMS2014+ plne funkčný, čo znamená, že umožňuje užívateľovi využívať všetky funkcionality – predkladanie projektových zámerov (žiadostí o dotáciu) a správu aktuálnych projektov (predkladanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu, vedenie evidencie verejných obstarávaní a pod.).

Pre úplnosť dodávame, že pôvodné ITMS je stále funkčné a „dobiehajúce“ projekty, ktoré boli zrealizované ešte z prostriedkov predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013, sa aj naďalej administrujú cez pôvodný systém.

Autor: Ivana Oravcová

Foto: Stock Snap IO