Ako napísať kvalitný projekt v rámci Vyšehradského fondu

Už tradičnou schémou podporujúcou menšie projekty predovšetkým tretieho sektora je Visegrad fund. Napriek tomu je ešte stále veľa subjektov, ktoré by mohli vystupovať ako oprávnený žiadateľ, avšak nevedia o tejto dotačnej príležitosti. V každom termíne je pravidelne predkladaných mnoho žiadostí o dotáciu, no po dôkladnej analýze zistíme, že žiadatelia sa opakujú, t. j. žiadosti predkladajú tie isté subjekty v rovnakých…

Viete, čo nám prinesie Operačný program Efektívna verejná správa?

Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej iba „OP EVS“) predstavuje úplne nový operačný program, ktorý sa bude v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 implementovať po prvýkrát. OP EVS spadá pod Európsky sociálny fond a ide o prvý operačný program venovaný čisto verejnej správe. Víziou OP EVS je postaviť občana do centra pozornosti a poskytovať kvalitné verejné…

Päť kľúčových rád, na ktorých stojí úspešná realizácia projektu

Prax ukázala, že implementácia schváleného projektu je omnoho náročnejšia než jeho príprava. Taktiež následky neodbornej implementácie môžu byť veľmi vážne. Často sa na nás obracajú obce, mestá ale i firmy, či existujú kľúčové rady alebo princípy, ktoré by im pomohli vyvarovať sa problémom pri realizácii projektu alebo povinnosti vrátiť určitú časť dotácie späť. Pokúsime sa…

Ako korektne vykonať „prieskum trhu“

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré mnohí z nás poznajú pod laickým názvom „prieskum trhu“, je v praxi veľmi častou formou verejného obstarávania (dalej len „VO“). Podľa nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. ide o § 117. V zmysle predchádzajúceho zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní išlo o zákazku podľa § 9. Aj podľa súčasne…

Rozhovor s primátorom Dubnice n. Váhom: „Ak je starosta cieľavedomý, dosiahne veľa“

Dubnica nad Váhom je najväčším mestom Ilavského okresu a najväčším slovenským mestom, ktoré nie je okresné. Vďaka európskym fondom sa v ňom doposiaľ zrealizovali napríklad rekonštrukcie škôl, kaštieľa, námestia či verejného osvetlenia, ale aj projekty zamerané na vzdelávanie, kultúru, elektronizáciu služieb a protipovodňové opatrenia. Primátorom mesta je Ing. Jozef Gašparík, ktorý svoje manažérske zručnosti nadobudol aj…

5 kľúčových rád ako zvýšiť šance na úspech svojho projektu

Akých 5 kľúčových rád by ste dali žiadateľom o dotáciu, aby zvýšili šance na úspech svojho projektu? Túto otázku sme položili Jánovi Hámorníkovi, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou a implementáciou projektov financovaných z fondov Európskej únie. Je náročné identifikovať 5 základných rád a považovať ich za najdôležitejšie. Prax ukázala, že problematika čerpania dotácií je nesmierne komplikovaná…

Návod: Ako správne vyplniť žiadosť v systéme ITMS2014+

Nové programové obdobie 2014 – 2020 prinieslo so sebou aj nový systém ITMS, prostredníctvom ktorého subjekty predkladajú svoje žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci niektorých operačných programov. Tak ako v predchádzajúcom, aj v aktuálnom ITMS nájdu záujemcovia o čerpanie nenávratnej finančnej pomoci informácie o aktuálnych i plánovaných výzvach, možnosť vytvorenia a odoslania žiadosti o dotáciu a počas realizácie projektu tiež možnosť vytvorenia a odoslania monitorovacích…

Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý priamo nadväzuje na Operačný program Životné prostredie z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013, sa aj naďalej zameriava na udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a podporu nízkouhlíkového hospodárstva. OP KŽP je druhým najväčším operačným programom súčasného programového obdobia, čo svedčí o naliehavosti riešenia…

Pripravujeme a implementujeme projekt v rámci výzvy na podporu inovácií v podnikoch

Už počas minulého programového obdobia 2007 – 2013 prejavili (najmä výrobné) podniky značný záujem o možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci výziev zameraných na podporu súkromného sektora. Tento rok majú podniky ďalšiu možnosť požiadať o dotáciu, a to na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ak tento majetok prispeje k inovácii produktov, procesov alebo predstavuje organizačnú inováciu pre podnik…

Ako zvládnuť implementáciu projektu sanácie skládok v rámci Environmentálneho fondu

O možnosti zapojiť sa do výzvy Environmentálneho fondu (EF) na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom sme Vás informovali v minulom vydaní časopisu GRANT. Vzhľadom na to, že uzávierka výzvy bola 1. augusta 2016 a blíži sa termín realizácie týchto projektov, prinášame Vám článok sumarizujúci minuloročné skúsenosti s výzvou tohto typu ako aj rady pre úspešnú implementáciu schválených projektov. Ako už…