Nové možnosti financovania start-upov vďaka dostupnejšiemu kapitálu

Takmer každý začínajúci start-upista sa vo fáze budovania start-up firmy stretáva s problémom chýbajúcich finančných prostriedkov. V počiatočnej fáze nie je vodné financovanie prostredníctvom banky. Začínajúce start-upy sú označované ako rizikové, a preto existuje predpoklad, že záväzky voči banke nebudú schopné splácať, keďže v počiatočnej fáze fungovania tieto podniky negenerujú tržby. Problém získavania počiatočnej investície znásobuje fakt, že podľa…

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“) priamo nadväzuje na výsledky dosiahnuté v programovom období 2007 – 2013 v sektore dopravy prostredníctvom operačného programu Doprava. V súčasnom programovom období 2014 – 2020 bude na rozvoj dopravy a informačnej spoločnosti na Slovensku poskytnutých viac než 3,9 miliardy EUR z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Globálnym cieľom OP II je…

Rozhovor: O význame, výhodách a úskaliach cezhraničných projektov

V polovici roka 2016 boli zverejnené výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika a Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Cezhraničné projekty vykazujú určité rozdiely v porovnaní so „štandardnými“, národnými projektmi. Aby sme poukázali na význam, rozdiely, výhody a úskalia cezhraničných projektov, porozprávali sme sa s Enikő Hajdúovou, projektovou manažérkou, ktorá sa aktívne venuje písaniu rôznych projektov ako pre…

Návod: Pripravujeme žiadosť o prístup do systému ITMS2014+

Od roku 2016 majú subjekty súkromného aj verejného sektora možnosť čerpať nenávratné finančné príspevky už z nového programového obdobia 2014 – 2020. V rámci niektorých operačných programov sa žiadosti o nenávratné príspevky predkladajú prostredníctvom systému ITMS, avšak už nie prostredníctvom ITMS platného v predchádzajúcom programovom období, ale nového, tzv. ITMS2014+, ktoré je dostupné na webovej stránke www.itms2014.sk. Všetky prihlasovacie…

Poznáte spôsob korektného nahlásenia zmeny v projekte?

Nie každý projekt sa podarí zrealizovať presne tak, ako bol navrhnutý. Niekedy sa napríklad posunie začiatok realizácie projektu aj o niekoľko mesiacov z dôvodu dlhšie trvajúceho verejného obstarávania, inokedy zas príjemca nenávratnej finančnej pomoci – subjekt súkromného sektora – uváži, že pre negatívny vývoj situácie na trhu sa mu neoplatí obstarať 8, ale stačí mu 5 nových…

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia vznikol v roku 2015 na základe iniciatívy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. V roku…

Zvýšte bodové hodnotenie svojho projektu vďaka opisným častiam žiadosti o NFP

Aj keď žiadosť o nenávratný finančný príspevok vypracujete presne podľa inštrukcií uvedených vo vzorovej žiadosti, ktorá obvykle býva prílohou k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ešte za svoj projekt nemusíte dostať plné bodové hodnotenie. Po tom, čo sme sa v minulom vydaní časopisu GRANT venovali správnemu vyplneniu všetkých častí žiadosti o NFP s výnimkou opisných, Vám v aktuálnom čísle GRANTu…

Igor Karlubík z firmy PLASTEX o NFP: „Je to cesta, ako sa dá vyrovnať konkurentom zo západnej Európy“

Medzi slovenskými firmami, ktoré využili možnosť čerpať nenávratnú finančnú pomoc v rámci predchádzajúceho programového obdobia, bola aj nitrianska spoločnosť PLASTEX, spol. s r. o. Činnosť spoločnosti sa orientuje na grafický návrh a výrobu obalov, poradenstvo v oblasti obalovej tlače a dodávku obalových materiálov. Jedným z dvoch konateľov spoločnosti je Ing. Igor Karlubík, s ktorým sme sa porozprávali o jeho skúsenostiach s prípravou a realizáciou „európskych“ projektov….

Predstavujeme Vám: Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond je verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. V aktuálnom čísle mesačník GRANT Vám predstavíme tento fond z hľadiska možnosti získania dotácií, pôžičiek a štipendií. Hlavným cieľom podpory umelcov je zabezpečiť udržateľný rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Finančná pomoc je smerovaná do oblastí vývoja, tvorby a produkcie slovenských audiovizuálnych diel vrátane európskych koprodukcií, distribúcie, propagácie…

Spoznajte možnosti, ktoré Vám ponúka program Kreatívna Európa

V súčasnom období v spoločnosti stále častejšie rezonuje pojem kreatívny priemysel ako súčasť konceptu kreatívnej ekonomiky, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti. Program Európskej komisie s názvom „Kreatívna Európa“ na roky 2014 – 2020 je zameraný práve na posilnenie konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho sektora s cieľom zintenzívniť rozvoj tejto oblasti v rámci celej Európskej únie. Slovenská republika sa…