Fáza udržateľnosti projektu

Po fáze prípravy, tvorby a implementácie projektu prichádza na rad 4. fáza projektového cyklu – fáza udržateľnosti projektu. Aj keď sa pozornosť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. prijímateľov nenávratného finančného príspevku sústreďuje obvykle na prvé 3 fázy, štvrtá nie je o nič menej podstatná, je však v porovnaní s ostatnými je iste menej hektická. Po tom, ako sa projekt…

Čaká Vás príprava monitorovacej správy?

Jednou z povinností žiadateľa v rámci fázy implementácie projektu je vypracovávanie a predkladanie monitorovacích správ na riadiaci, resp. sprostredkovateľský orgán. Takýmto spôsobom poskytovateľ nenávratnej finančnej pomoci zisťuje, či subjekt žiadajúci o NFP plní podmienky ustanovené v zmluve o NFP a či sa projekt nachádza v štádiu adekvátnom schválenému časovému harmonogramu. Cieľom monitorovania fázy implementácie projektu je predovšetkým motivovať žiadateľov o NFP pracovať na projekte…

Žiadosť o platbu: Kedy je potrebné ju vypracovať a čo sa s ňou predkladá?

Vyplatenie nenávratného finančného príspevku žiadateľovi sa po schválení projektového zámeru neuskutočňuje automaticky, ale žiadateľ musí o vyplatenie NFP príslušný orgán požiadať. V závislosti od podmienok konkrétnej výzvy a formy financovania žiada subjekt o NFP prostredníctvom záväzného formuláru – tzv. žiadosti o platbu, ktorá sa predkladá príslušnému orgánu v rámci väčšiny operačných programov v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe (vytlačením elektronicky odoslanej…

Poznáte spôsob korektného nahlásenia zmeny v projekte?

Nie každý projekt sa podarí zrealizovať presne tak, ako bol navrhnutý. Niekedy sa napríklad posunie začiatok realizácie projektu aj o niekoľko mesiacov z dôvodu dlhšie trvajúceho verejného obstarávania, inokedy zas príjemca nenávratnej finančnej pomoci – subjekt súkromného sektora – uváži, že pre negatívny vývoj situácie na trhu sa mu neoplatí obstarať 8, ale stačí mu 5 nových…

Päť kľúčových rád, na ktorých stojí úspešná realizácia projektu

Prax ukázala, že implementácia schváleného projektu je omnoho náročnejšia než jeho príprava. Taktiež následky neodbornej implementácie môžu byť veľmi vážne. Často sa na nás obracajú obce, mestá ale i firmy, či existujú kľúčové rady alebo princípy, ktoré by im pomohli vyvarovať sa problémom pri realizácii projektu alebo povinnosti vrátiť určitú časť dotácie späť. Pokúsime sa…

Ako zvládnuť implementáciu projektu sanácie skládok v rámci Environmentálneho fondu

O možnosti zapojiť sa do výzvy Environmentálneho fondu (EF) na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom sme Vás informovali v minulom vydaní časopisu GRANT. Vzhľadom na to, že uzávierka výzvy bola 1. augusta 2016 a blíži sa termín realizácie týchto projektov, prinášame Vám článok sumarizujúci minuloročné skúsenosti s výzvou tohto typu ako aj rady pre úspešnú implementáciu schválených projektov. Ako už…

Ako predchádzať najčastejším chybám vo fáze realizácie projektu?

Zatiaľ čo vo fáze tvorby projektového zámeru sa môže žiadateľovi o nenávratný finančný príspevok stať nanajvýš to, že jeho projekt nebude schválený a nebudú mu preplatené niektoré počiatočné menšie oprávnené výdavky súvisiace s prípravou projektu, vo fáze realizácie projektu už subjekty znášajú podstatne väčšie riziko. V dôsledku menej závažného porušenia zmluvných podmienok musia prijímatelia pomoci zafinancovať väčší podiel nákladov,…

Publicita projektu

Popri realizácii projektu netreba zabúdať aj na jeho propagáciu. Publicita projektu je povinnou súčasťou realizácie každého zámeru podporeného nenávratným finančným príspevkom a jej cieľom je sprostredkovať verejnosti informácie o predmete projektu, výške pomoci, poskytovateľovi pomoci a očakávaných, resp. už dosiahnutých výsledkoch projektu. I keď zabezpečenie publicity patrí medzi menej náročnejšie úlohy v rámci fázy realizácie a udržateľnosti projektu, aj táto…