Publicita projektu

Popri realizácii projektu netreba zabúdať aj na jeho propagáciu. Publicita projektu je povinnou súčasťou realizácie každého zámeru podporeného nenávratným finančným príspevkom a jej cieľom je sprostredkovať verejnosti informácie o predmete projektu, výške pomoci, poskytovateľovi pomoci a očakávaných, resp. už dosiahnutých výsledkoch projektu. I keď zabezpečenie publicity patrí medzi menej náročnejšie úlohy v rámci fázy realizácie a udržateľnosti projektu, aj táto činnosť má svoje pravidlá.

Podobne, ako súkromné firmy požadujú propagáciu svojho mena subjektmi, ktorých činnosť alebo zámer sponzorujú, aj riadiace orgány sprostredkujúce nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ a štátneho rozpočtu požadujú propagáciu tejto formy financovania od príjemcov dotácie. Najčastejšou formou propagácie projektu je uverejnenie informácie o realizovanom zámere na webovej stránke prijímateľa, vyhotovenie informačnej tabule či označenie predmetu projektu špeciálnymi nálepkami, pričom riadiacim orgánom vyžadované nástroje publicity sa obvykle líšia v závislosti od výšky poskytnutej pomoci a fázy projektu.

Pri finančne menej náročných projektoch nie je potrebné počas realizácie projektu vyhotovovať nákladnejšiu informačnú tabuľu, ale je postačujúce, ak príjemca pomoci zabezpečí vyhotovenie informačného plagátu, ktorý v tomto prípade splní rovnakú funkciu. Po zrealizovaní projektového zámeru je však tabuľu či plagát potrebné nahradiť tzv. trvalo vysvetľujúcou tabuľou. Táto zabezpečí jednak aktualizáciu uvádzaných údajov po úspešnom dokončení zámeru (výška poskytnutej pomoci, dátum ukončenia fyzickej realizácie projektu, reálne dosiahnuté ukazovatele a pod.), ale tiež vyššiu odolnosť a trvácnosť nahradením plagátu.

Všetky dôležité informácie o tom, kedy a aký nástroj publicity je príjemca pomoci povinný vyhotoviť, ako má daný nástroj vyzerať a kam je potrebné ho umiestniť, sa nachádzajú v samostatnom dokumente vydávanom riadiacim orgánom, označovaným ako manuál pre publicitu (resp. manuál pre informovanosť). V tomto dokumente sú podrobne uvedené rozmery jednotlivých nástrojov (veľkosť, hrúbka), materiál požadovaný na ich zhotovenie, požiadavky na farebnosť, textové formulácie, rozloženie vyobrazených prvkov a uvádzaných textov a ďalšie dôležité informácie, ktoré netreba zanedbať.

V rámci niektorých výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je možné žiadať dotáciu aj na zabezpečenie publicity projektu, avšak túto informáciu si treba preveriť buď priamo vo výzve či príručke pre žiadateľa alebo v samostatnom dokumente venovanom oprávnenosti výdavkov. Ak je publicita projektu oprávneným výdavkom, odporúčame žiadateľom vyhľadať si tiež informácie o prípadných limitoch pre tieto výdavky, keďže riadiaci orgán obvykle stanovuje maximálne sumy, ktoré je možné žiadať na jednotlivé nástroje publicity, pričom – tak ako pri všetkých výdavkoch – aj tu je potrebné si všimnúť, či sú limity uvedené s DPH či bez DPH a či je DPH pre žiadateľa oprávneným výdavkom.

Častým nástrojom povinnej publicity projektu, s ktorým sa nespájajú žiadne finančné výdavky, je fotodokumentácia projektu. V niektorých prípadoch je fotodokumentácia povinnou súčasťou projektu už v čase predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (dokumentácia stavu pred realizáciou projektu), no obvykle sa zhotovuje až vo fáze realizácie projektu, po úspešnom ukončení projektu a vo fáze udržateľnosti projektu (dokumentácia stavu pred realizáciou projektu, priebehu realizácie projektu, dosiahnutých výsledkov projektu a udržania výsledkov projektu).

Či už realizácia publicity projektu je oprávneným výdavkom alebo nie, aj zabezpečeniu tejto úlohy je žiaduce venovať náležitú pozornosť. Podobne, ako napr. účtovnými alebo inými dokladmi subjekt preukazuje reálne plnenie a svoju aktivitu vo veci realizácie projektu, aj fotodokumentáciou je možné vydokladovať vykonanú prácu, dosiahnuté pokroky či napĺňanie vytýčených ukazovateľov, preto ich funkciu netreba podceňovať. Ostatné nástroje publicity (informačné tabule, nálepky na označenie majetku a spotrebného materiálu, informácia o realizovanom projekte zverejnená na webovej stránke prijímateľa, propagačné materiály, informačné podujatia a pod.) zase prispievajú k propagácii systému poskytovania nenávratnej finančnej pomoci z fondov Európskej únie, propagácii dobrého mena poskytovateľa pomoci a šíreniu dobrej praxe, preto je v záujme riadiaceho orgánu korektné zrealizovanie publicity kontrolovať a v prípade porušenia stanovených pravidiel vyvodiť dôsledky.

Autor: Ivana Oravcová, Foto: StockSnap.io