Naštartujte regionálny rozvoj cezhraničnou spoluprácou

Na projekty cezhraničnej spolupráce je už od roku 2007 vyčlenený nemalý objem nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ide o dotácie z tzv. Programu Interreg. Prostredníctvom spolupráce s Maďarskom, Poľskom a Českou republikou mohli a stále môžu slovenské samosprávy čerpať nenávratné finančné príspevky na rozličné investičné a neinvestičné zámery. Miera využitia týchto zdrojov je však v SR stále nízka a veľká časť slovenských samospráv sa do výziev nezapája – aj napriek tomu, že sa nachádzajú na oprávnenom území. Jednou z príčin je, že nemajú vytvorený partnerský vzťah s obcou na druhej strane hranice. Často sa stáva, že sa slovenská obec snaží narýchlo vyhľadať partnerskú obec až po vyhlásení výzvy, kedy je spravidla – vzhľadom na náročnosť projektu – neskoro. Vytvárajú sa „umelé“ partnerstvá iba pre účely projektu. Obce nemajú medzi sebou funkčne nastavenú formu spolupráce, čo spôsobuje problémy pri implementácii projektu a skutočnosť, že ďalší projekt už spoločne nezostavia. Je preto dôležité, aby si slovenské obce budovali reálne a funkčné partnerstvá už pred vyhlásením výzvy a vypracovali spoločný rozvojový dokument, akýsi ekvivalent nášho PHRSR, v ktorom bude nielen zadefinovaná ich vzájomná spolupráca, ale i jednotlivé strategické zámery obcí a akčné plány na ich dosiahnutie. Vhodným riešením je vytvorenie samostatnej právnej entity, tzv. Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Jeho vytvoreniu a výhodám sa hlbšie venujeme v aktuálnom vydaní časopisu. Ide o stabilnú formu cezhraničného partnerstva, ktorá rapídne zvyšuje šance na úspech vo výzvach programu Interreg. Mnoho predstaviteľov samospráv často nevidí potenciál výziev na cezhraničnú spoluprácu, keďže ich znenie je obvykle relatívne všeobecné. Na rozdiel od iných výziev z operačných programov (napr. na vybudovanie kanalizácie, vodovodov, zberných dvorov) je dôležité vedieť vo výzvach na cezhraničnú spoluprácu čítať medzi riadkami. Tieto výzvy umožňujú prefinancovať značne široké spektrum aktivít, rekonštruovať rôzne obecné objekty, infraštruktúru, nakupovať vybavenie, organizovať podujatia. Dôležitý je cezhraničný dopad projektu. Ak ho projektom dosiahneme, dokážeme prefinancovať rozvojové aktivity v obci, ktoré by boli v iných operačných programoch neoprávnené alebo len ťažko možné.

Autor: Ján Hámorník, Foto: Life of Pix