Európske zoskupenie územnej spolupráce: Ako vzniká a kedy sa do neho oplatí zapojiť?

Na Slovensku je v súčasnosti stále minimálna miera vytvárania zaujímavého zoskupenia obcí a miest, akým je Európske zoskupenie územnej spolupráce. V roku 2016 takýchto zoskupení pôsobí v SR iba 5. Mnohé obce ani nepoznajú túto formu spolupráce, aký je postup jej založenia a aké má výhody. Ako forma partnerstva sa uplatňuje spravidla miestna akčná skupina, čo je škoda. Preto sme sa rozhodli priblížiť problematiku Európskeho zoskupenia územnej spolupráce slovenským obciam a mestám, aby poznali jej výhody a možno začali uvažovať aj o vytvorení partnerstva tohto typu. Samozrejme, medzi výhody založenia Európskeho zoskupenia územne spolupráce patrí možnosť podpory regionálneho rozvoja jeho členov na cezhraničnej úrovni, avšak keďže sa náš časopis venuje najmä čerpaniu dotácií, význam tejto inštitúcie budeme zdôrazňovať najmä v rovine úspešného čerpania grantov. Vo výzvach zameraných na podporu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, Poľskom a Českou republikou figuruje ako oprávnený žiadateľ aj toto zoskupenie a práve žiadateľ tohto typu má veľmi vysoké šance na úspech.

Čo teda EZÚS znamená, ako ho založiť a ako využiť pre rozvoj obce alebo mesta?

Regionálny rozvoj Slovenska je významne ovplyvňovaný regionálnou politikou EÚ. Vstupom Slovenska do EÚ v roku 2004 sa výraznejšie dostal do popredia regionálny rozmer spoločenských a ekonomických procesov. Základným zákonom, ktorý v rámci harmonizácie národnej legislatívy umožnil v plnej miere aplikovať princípy regionálnej politiky v Slovenskej republike a participovať krajine na politike súdržnosti Európskej únie, bol zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Európska územná spolupráca (EÚS) je súčasťou politiky súdržnosti od roku 1990. Pre programové obdobie 2014 – 2020 bolo po prvýkrát v histórii európskej politiky súdržnosti prijaté osobitné nariadenie pokrývajúce činnosti v rámci Európskej územnej spolupráce podporované z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) prostredníctvom troch kľúčových zložiek: cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce.

EFRR možno využívať v rámci troch cieľov regionálnej politiky:

Práve pri Európskej územnej spolupráci EFRR zameriava svoju pomoc na tri priority:

 • rozvoj cezhraničných hospodárskych a sociálnych činností;
 • vytvorenie a rozvoj nadnárodnej spolupráce vrátane bilaterálnej spolupráce medzi prímorskými regiónmi;
 • posilnenie účinnosti regionálnej politiky podporou medziregionálnej spolupráce, prepojením a výmenou skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi.

Cieľom EFRR je posilniť hospodársku a sociálnu kohéziu v rámci Európskej únie vyrovnávaním regionálnej nerovnováhy a cieľom Európskej územnej spolupráce je riešiť problémy, ktoré prekračujú administratívne hranice a vyžadujú si spoločné riešenie, a spoločne rozvíjať potenciál rôznych území.

Európsky parlament a Európska rada s politickou podporou Výboru regiónov zriadili Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) v roku 2006. Miestne a regionálne orgány z rôznych členských štátov majú vďaka tomuto nástroju možnosť účinnejšie spolupracovať, napríklad tým, že sa môžu priamo uchádzať o prostriedky z európskych fondov a hospodáriť s nimi.

Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická osoba založená na báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce. EZÚS má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony. Má teda právo nakupovať a predávať svoj majetok alebo zamestnávať zamestnancov. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú, nadnárodnú alebo medziregionálnu spoluprácu za účelom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Členmi zoskupenia môžu byť členské štáty, regionálne orgány, miestne orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom, alebo združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií.

Úlohou EZÚS je organizovať a riadiť cezhraničné, medzinárodné a medziregionálne kooperačné opatrenia. EZÚS je možné poveriť realizáciou programov spolufinancovaných Európskou úniou alebo iných projektov cezhraničnej spolupráce s finančnou podporou EÚ alebo bez nej.

Príkladmi takýchto činností sú:

 • prevádzkovanie cezhraničných dopravných zariadení alebo nemocníc;
 • realizovanie alebo riadenie cezhraničných rozvojových projektov;
 • vymieňanie si skúseností a osvedčených postupov;
 • riadenie spoločných cezhraničných programov, prostredníctvom ktorých môžu byť financované projekty spoločného záujmu partnerov EZÚS.

Prostriedky z fondov EÚ je však potrebné chápať len ako doplnkové zdroje, o čom hovoria aj samotné nariadenia. Veľmi dôležité je podporovať regionálny rozvoj na národnej úrovni aktivizovaním vlastných vnútorných zdrojov rozvoja ako z miestnych samospráv a pomocou EZÚS. Členovia prijímajú ročné rozpočtové odhady EZÚS, na základe ktorých sa vypracúvajú výročné správy o činnosti, ktoré overujú nezávislí experti. V prípade dlhov sú členovia finančne zodpovední pomerným dielom podľa svojho príspevku.

EZÚS je prvým útvarom, ktorý umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej národnými parlamentmi. Členské štáty však musia dať svoj súhlas s účasťou členov na svojom území.

Vytvorenie EZÚS svojim členom prináša množstvo výhod:

 • umožňuje svojim členom vytvoriť jeden právny subjekt a používať jednotný súbor pravidiel na vykonávanie spoločných iniciatív v dvoch alebo viacerých členských štátoch;
 • umožňuje zúčastneným stranám v dvoch alebo viacerých členských štátoch spolupracovať na spoločných iniciatívach bez toho, aby bolo potrebné podpísať medzinárodnú dohodu, ktorú by museli ratifikovať národné parlamenty;
 • umožňuje členským štátom, aby spoločne a priamo reagovali na výzvy na predkladanie návrhov vyhlásené v rámci územných programov EÚ a konali v ich prípade ako jediný riadiaci orgán.

V Rotterdame v roku 2004 bolo vytvorená Európska sieť informácií o urbanistických otázkach – European Urban Knowledge Network (EUKN), ktorej členovia nemajú spoločné zemepisné hranice. Je to platforma na výmenu myšlienok a skúseností v oblasti rozvoja miest. Členmi sú národné vlády a znalostné inštitúcie. Hlavným cieľom EUKN je uľahčiť interakciu a výmenu platných a štandardizovaných znalostí v celej Európe pre mestské otázky ako bytová politika, územné plánovanie, mestské prostredie, využitie pôdy, trvalo udržateľný rozvoj, dostupnosť, mobilita, bezpečnosť alebo mestské hospodárstvo; všetko rozdelené do troch hlavných sekcií: postupy, politiky a výskumné siete. V roku 2013 EUKN získala právny štatút Európske zoskupenie územnej spolupráce, ktorý umožní siete zapojiť priamo do cezhraničnej spolupráce a aktivít.

Ako založiť EZÚS?

Zoskupenie vzniká dňom registrácie. Vzniku zoskupenia však predchádza jeho založenie. Rozhodnutie o založení zoskupenia sa príjme na podnet jeho perspektívnych členov, ktorí uzatvoria dohovor a prijmú stanovy. Každý perspektívny člen oznámi svoju zamýšľanú účasť v zoskupení členskému štátu, podľa ktorého práva vznikol a zašle tomuto členskému štátu kópiu navrhovaného dohovoru a stanov. Po oznámení perspektívneho člena o zamýšľanej účasti v zoskupení udelí dotknutý členský štát na základe zohľadnenia svojej ústavnej štruktúry súhlas s účasťou perspektívneho člena v zoskupení. Pokiaľ sa domnieva, že takáto účasť nie je v súlade s nariadením o EZÚS ani vnútroštátnym právom, alebo že takáto účasť nie je odôvodnená verejným záujmom ani verejnou politikou členského štátu, poskytne dotknutý členský štát vyhlásenie o dôvodoch neudelenia súhlasu.

Schvaľovací proces – nové EZÚS na Slovensku

Perspektívni členovia podajú návrh na registráciu EZÚS spolu s prílohami, ktorými sú: úradne osvedčená kópia dohovoru, úradne osvedčená kópia stanov, úradne osvedčená kópia súhlasu príslušného subjektu s členstvom (obecné alebo mestské zastupiteľstvo, zastupiteľstvo samosprávneho kraja a pod.). Rozhodnutie o registrácii EZÚS vydá Registrovaný úrad do 30 dní od podania návrhu. Identifikačné číslo pridelí zoskupeniu Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového úradu podľa osobitného predpisu. Zápis do registra EZÚS je deň, ktorý je určený v návrhu na zápis alebo deň vydania rozhodnutia.

Účasť slovenských orgánov v EZÚS:

 • EZÚS Kras – Bodva (SK – HU), ktorá sídli v Hačave a jej hlavným cieľom je všestranný rozvoj vidieka Gemersko-turnianskeho krasu na oboch stranách hranice. Členmi tohto zoskupenia sú: obec Hrušov (SK), obec Perkupa (HU) a obec Varbóc (HU).
 • EZÚS Pons Danubii (SK – HU), sídli v Komárne a jej hlavným cieľom je cezhraničná súdržnosť a spoločný strategický rozvoj na celom území zoskupenia. Členmi sú mestá Hurbanovo, Kolárovo a Komárno (Sk), mestá Kisbér, Komárom, Tata, Oroszlány (HU).
 • Zakladateľmi a členmi EZÚS Via Carpatia sú Košický samosprávny kraj a župa Borsod-Abaúj-Zemplén. Jeho cieľom je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť, predovšetkým prostredníctvom projektov alebo programov cezhraničnej spolupráce.
 • Členmi EZÚS s názvom Pontibus, ktoré sídli v Budapešti, bude na slovenskej strane Nitriansky samosprávny kraj (NSK), mestá Nitra a Levice a na maďarskej strane Peštianska župa a mestá Vác a Budapešť. Všeobecným cieľom, pre ktorý bolo Zoskupenie založené, je rozvoj a podpora cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce medzi svojimi členmi so zámerom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť prostredníctvom realizácie spoločných aktivít, projektov a programov cezhraničnej spolupráce.
 • EZÚS TATRY má štatutárne sídlo v Nowom Targu, preto bolo registrované v Poľsku. Zakladajúcimi členmi zoskupenia sú na poľskej strane: Zväzok Euroregión „Tatry“ a na slovenskej strane: Združenie Región „Tatry“. Cieľom EZÚS TATRY s r. o. je ďalší rozvoj, uľahčovanie a rozširovanie poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce s cieľom posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť územia pôsobnosti Zoskupenia na poľskej a na slovenskej strane Tatier.

Autor: Andrea Wisterová, Ján Hámorník, Foto: StockSnap.io

Zdroje:

 1. Európska komisia: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/feder/index_sk.htm#European_Territorial_Cooperation, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/gect/index_sk.htm
 2. Európsky parlament: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.10.html
 3. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.: http://www.euwt-tatry.eu/sk/ezus-ii.html
 4. Úrad vlády Slovenskej republiky: http://www.vlada.gov.sk/europske-zoskupenie-uzemnej-spoluprace-ezus/
 5. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS)
 6. ZÁKON z 15. februára 2008 o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení