Naštartujte regionálny rozvoj cezhraničnou spoluprácou

Na projekty cezhraničnej spolupráce je už od roku 2007 vyčlenený nemalý objem nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ide o dotácie z tzv. Programu Interreg. Prostredníctvom spolupráce s Maďarskom, Poľskom a Českou republikou mohli a stále môžu slovenské samosprávy čerpať nenávratné finančné príspevky na rozličné investičné a neinvestičné zámery. Miera využitia týchto zdrojov je však v SR stále…

Európske zoskupenie územnej spolupráce: Ako vzniká a kedy sa do neho oplatí zapojiť?

Na Slovensku je v súčasnosti stále minimálna miera vytvárania zaujímavého zoskupenia obcí a miest, akým je Európske zoskupenie územnej spolupráce. V roku 2016 takýchto zoskupení pôsobí v SR iba 5. Mnohé obce ani nepoznajú túto formu spolupráce, aký je postup jej založenia a aké má výhody. Ako forma partnerstva sa uplatňuje spravidla miestna akčná skupina, čo je škoda….

Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny (MAS)

Politika rozvoja vidieka je stále dôležitejšou zložkou Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podporuje udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach Európy a zaoberá sa ekonomickými, sociálnymi a ekologickými problémami. Viac ako polovica obyvateľov EÚ žije na vidieku, ktorý pokrýva 90 % územia EÚ. LEADER je novátorský prístup v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ. Od svojho spustenia v roku 1991…