Komunitný plán: Zostavte si v obci sociálne služby na mieru

Okrem dvoch základných strategických dokumentov – územného plánu (relevantné pre obce nad 2 000 obyvateľov) a programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – majú samosprávy povinnosť vypracovávať tiež parciálne strategické dokumenty. Jedným z nich je aj komunitný plán sociálnych služieb, ktorý úzko súvisí a nadväzuje práve na plán rozvoja, avšak svojím zameraním je orientovaný výhradne na sociálnu oblasť. Napriek…

Povinnosť samospráv mať vypracovaný platný POH sa nezadržateľne blíži

Prvého januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý sa zameriava na vymedzenie pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, povinností právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosti za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a na zriadenie Recyklačného fondu. Uvedený zákon okrem iného stanovuje aj povinnosť štátu, vyšších…

PHRSR obcí a miest na nové programové obdobie

Napriek tomu, že novela Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja schválená vládou Slovenskej republiky 15. októbra 2014 kladie za povinnosť mať spracovaný nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) každou obcou a mestom do konca roku 2015, mnohým samosprávam tento dokument stále chýba. Plnenie zákonných povinností je, samozrejme, dôležité, avšak je potrebné…