Povinnosť samospráv mať vypracovaný platný POH sa nezadržateľne blíži

Prvého januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý sa zameriava na vymedzenie pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, povinností právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosti za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a na zriadenie Recyklačného fondu.

Uvedený zákon okrem iného stanovuje aj povinnosť štátu, vyšších územných celkov (VÚC) a obcí vypracovať Program odpadového hospodárstva (POH), ktorý sa zaraďuje medzi strategické dokumenty verejného sektora. Program stanovuje základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva.

Vláda Slovenskej republiky ešte v minulom roku, 14. októbra 2015, schválila Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020. Nový POH SR obsahuje aj vyhodnotenie plnenia cieľov predchádzajúceho programu (obdobie od roku 2011 do 2015), na základe ktorého bola zistená potreba zásadným spôsobom zlepšiť systém triedeného zberu komunálnych odpadov. Práve preto sa nový POH SR zameriava na zvýšenie úrovne triedeného zberu, čím by sa malo dosiahnuť zníženie množstva odpadov vyprodukovaných na území našej krajiny. Na základe uvedených skutočností Vláda SR v uvedenom strategickom dokumente stanovila hlavný cieľ odpadového hospodárstva štátu do roku 2020 v podobe minimalizácie negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.

Po zverejnení POH Slovenskej republiky začali svoj program spracovávať aj vyššie územné celky s cieľom určiť vývoj odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni v období rokov 2016 – 2020. Vypracovávanie a zverejňovanie programov odpadového hospodárstva na tejto úrovni prebieha postupne.

Nasledujúca tabuľka zachytáva predpokladaný termín zverejnenia POH jednotlivých VÚC.

Kraj Predpokladaný termín zverejnenia
Bratislavský kraj neznámy*
Nitriansky kraj september 2016
Trnavský kraj september 2016
Trenčiansky kraj už zverejnený
Banskobystrický kraj október 2016
Žilinský kraj neznámy*
Prešovský kraj december 2016
Košický kraj november 2016

*Do uzávierky vydania sa nám nepodarilo zistiť termín zverejnenia POH

Kto má povinnosť spracovať POH?

Po zverejnení POH vyšších územných celkov majú aj jednotlivé obce/mestá patriace do ich pôsobnosti povinnosť do štyroch mesiacov predložiť na schválenie svoj vlastný Program odpadového hospodárstva.

Podľa zákona o odpadoch má povinnosť vypracovať POH každá obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov, vrátane drobných stavebných odpadov, presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000. Vo všeobecnosti sa však aj ostatným samosprávam odporúča vypracovať svoj vlastný POH, aby sa na ich území zvýšila úroveň kvality odpadového hospodárstva, čo prispieva k zveľaďovaniu životného prostredia a celkovej atraktivity samosprávy pre obyvateľov, ale aj návštevníkov.

Naopak, samosprávam sa neodporúča predĺženie už neplatného Programu odpadového hospodárstva, keďže nový zákon o odpadoch definuje aj nový pojem v podobe „rozšírenej zodpovednosti výrobcov“.  Po prvýkrát je aj výrobca pôsobiaci na slovenskom trhu povinný postarať sa o svoj výrobok vo všetkých fázach jeho životného cyklu, t. j. od jeho výroby až po vznik odpadu. Táto povinnosť výrobcov sa vzťahuje na tzv. vyhradené výrobky, medzi ktoré patria:

  • obaly,
  • neobalové výrobky,
  • elektrozariadenia,
  • batérie a akumulátory,
  • pneumatiky,
  • vozidlá.

Na základe uvedenej skutočnosti samosprávy už nemajú povinnosť triediť a zbierať tieto komodity vo vlastnej réžii, ale táto zodpovednosť prešla na výrobcov.

Ďalším dôvodom na spracovanie nového programu odpadového hospodárstva je skutočnosť, že samosprávy od minulého roku vypracovávajú nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR), ktorý okrem iného definuje aj ciele obce/mesta v oblasti odpadového hospodárstva. Keďže strategické dokumenty jednotlivých samospráv musia byť vo vzájomnom súlade za účelom zabezpečenia vhodného rozvoja, odporúča sa im vypracovať program odpadového hospodárstva, ktorý bude podporovať naplnenie platného PHRSR.

Program odpadového hospodárstva by mal byť základným programovým dokumentom samosprávy, ktorý obsahuje kľúčové informácie existujúceho stavu odpadového hospodárstva v nadväznosti na všetky plánované rozvojové aktivity pri naplnení vytýčených cieľov, opatrení a určenie vývoja pre roky 2016 – 2020.  Presná štruktúra POH je daná legislatívou, čo samosprávy musia rešpektovať a zabezpečiť jej dôkladné naplnenie.

Samosprávy si môžu vypracovať program odpadového hospodárstva svojpomocne alebo sa môžu obrátiť na externú spoločnosť. Hoci napriek využitiu služieb externej spoločnosti má samospráva stále určité úlohy ohľadom zabezpečenia podkladov pre vypracovanie dokumentu, nemusí sa zaoberať získavaním a vyhodnocovaním štatistických údajov a ani spracovaním strategického dokumentu podľa stanovenej štruktúry. Ušetrený čas môže samospráva venovať iným svojim povinnostiam, ktoré sa nedajú delegovať na externú spoločnosť.

Program odpadového hospodárstva sa oplatí vypracovať dôkladne, pretože len tak bude mať obec/mesto presný prehľad o súčasnom stave odpadového hospodárstva a môže ľahšie odhadnúť svoje ďalšie potreby. Zabezpečením kvalitného odpadového hospodárstva na území jednotlivých samospráv v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu kvality životného prostredia na celom území Slovenskej republiky, čo má priaznivý vplyv na jej pôdohospodárstvo, ekonomiku, cestovný ruch i ďalšie oblasti.

Autor: Enikő Hajdúová, Foto: StockSnap.io