PHRSR obcí a miest na nové programové obdobie

Napriek tomu, že novela Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja schválená vládou Slovenskej republiky 15. októbra 2014 kladie za povinnosť mať spracovaný nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) každou obcou a mestom do konca roku 2015, mnohým samosprávam tento dokument stále chýba.

Plnenie zákonných povinností je, samozrejme, dôležité, avšak je potrebné zdôrazniť, že absencia PHRSR môže v praxi spôsobiť ďalekosiahlejšie komplikácie, napríklad až nemožnosť žiadať o dotácie zo štrukturálnych fondov. Uznesenie obecného (mestského) zastupiteľstva o schválení PHRSR je povinnou prílohou takmer každej žiadosti o NFP. Zároveň v textových častiach žiadosti o NFP je potrebné opísať súlad predkladaného projektu práve s PHRSR.

Mnohé obce a mestá síce nový PHRSR majú, avšak nie je vypracovaný v súlade s platnou metodikou, ktorá stanovila presnú štruktúru programu s detailnou orientáciou na strategickú časť, pretože práve táto bola v minulosti značne poddimenzovaná. Predchádzajúce programové obdobie ukázalo, že mnohé PHRSR boli príliš teoretické a nepredstavovali praktický návod riešenia rozvoja obce. Kládol sa väčší dôraz na východiskovú situáciu ako na požadovanú budúcu. V novom období je, naopak, kľúčová vízia a konkrétne nástroje so zameraním sa na územnú (lokálnu, cezhraničnú, medzinárodnú) spoluprácu, nové procesy čerpania a iné moderné formy získavania kapitálu pre obce a mestá.

PHRSR by mal byť základným programovým dokumentom samosprávy, ktorý obsahuje zásadné informácie o existujúcom stave obce či mesta, a to v nadväznosti na všetky plánované rozvojové aktivity pri naplnení vytýčených cieľov, opatrení a určenie napredovania samosprávy pre roky 2015 – 2020.

PHRSR by mal byť zostavený z 5 častí: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej.

Analytická časť pozostáva z:

 1. Analýzy vnútorného prostredia
 • kompletná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát,
 • ex-post hodnotenie existujúceho PHRSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov,
 • analýza silných a slabých stránok územia.
 1. Analýzy vonkajšieho prostredia
 • identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia,
 • analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území,
 • ex-post hodnotenie existujúceho PHRSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni,
 • analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia,
 • analýza väzieb územia.
 1. Zhodnotenia súčasného stavu územia
 • SWOT analýza, analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických oblastí rozvoja,
 • identifikácia východísk a možných riešení, odhad budúceho možného vývoja.

Strategická  časť obsahuje:

 • stratégiu rozvoja obce/mesta pri zohľadnení jej/jeho vnútorných špecifík,
 • určenie hlavných cieľov a priorít rozvoja obce/mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky a v záujme dosiahnutia vyváženého a udržateľného rozvoja územia,
 • formuláciu návrhu stratégie, výber a popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja (hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti).

Programová časť je zostavená z/zo:

 • zoznamu konkrétnych opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce/mesta,
 • konkrétnych projektov vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
 • súboru ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane ich východiskových a cieľových hodnôt.

Realizačná časť zahŕňa:

 • popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHRSR,
 • popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHRSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
 • stručný popis komunikačnej stratégie PHRSR k jednotlivým cieľovým skupinám a systém monitorovania a hodnotenia,
 • akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky, t. j. vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Finančná časť obsahuje:

 1. Indikatívny finančný plán PHRSR
 1. Finančnú časť
 • model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov na území v prepojení na programový rozpočet obce/mesta,
 • hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Cieľom uvedeného príspevku bolo priblížiť aktuálnu problematiku spracovania PHRSR, zdôrazniť potrebu jeho schválenia v zmysle novej metodiky. Aj napriek logike mnohých predstaviteľov samospráv, že v prípade PHRSR ide o ďalšiu zbytočnú administratívnu záťaž pre obce a mestá, je potrebné plniť si všetky zákonné povinnosti. Na druhej strane, v prípade, že je PHRSR spracovaný kvalitne, môže v praxi pomôcť samospráve v rôznych ohľadoch, napr. k získavaniu nových investorov, prezentácii svojho územia navonok (cestovný ruch) a lepšej komunikácii s občanmi pri strategickom plánovaní.

Autor: Ján Hámorník, Foto: StockSnap.io

Pridaj komentár