Ako si pripraviť kvalitný projekt pre Environmentálny fond SR?

V poslednom období badať zvýšený záujem slovenských samospráv o nenávratné finančné príspevky z Environmentálneho fondu SR. Počet žiadostí každým rokom rastie, pričom mnohé z projektov nedosahujú adekvátnu kvalitu.

Finančné prostriedky z Environmentálneho fondu SR nepredstavujú tradičné štrukturálne fondy EÚ, a teda nie sú spojené s vysokou administratívnou a odbornou náročnosťou na prípravu projektu. Mnohí žiadatelia to vedia, a z toho dôvodu nevenujú príprave projektov v tejto schéme veľkú pozornosť. Naopak, často každoročne prepodávajú ten istý neúspešný a po odbornej stránke slabý projekt. Do redakcie sme dostali niekoľko podnetov, najmä zo strany menších obcí, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť externú spoločnosť, aby sme sa venovali aj tejto problematike s cieľom poskytnúť praktické rady a tipy, ako si pripraviť formálne a obsahovo kvalitný projekt z Environmentálneho fondu.

Ako bolo vyššie spomenuté, tento druh projektov nie je náročný na prípravu, avšak pre spracovateľa projektu bez skúseností je nevyhnutné poznať základné a opakujúce sa chyby, ako i princípy, ktoré mu pomôžu uspieť v náročnej konkurencii.

Formálna stránka a odovzdanie projektu

Aj napriek tomu, že proces podávania projektov sa už niekoľko rokov opakuje, vždy sa nájde niekoľko žiadateľov, ktorí sú vyradení už po formálnej stránke, pretože neodovzdajú svoj projekt korektným spôsobom. Vo vypracovanej žiadosti z Environmentálneho fondu je po ukončení písania potreba vygenerovať unikátny kód žiadosti kliknutím do pravého dolného rohu. Následne je potrebné túto žiadosť vytlačiť a podpísať. Žiadateľ, ktorý podpíše a zašle žiadosť bez kódu, je zo schvaľovacieho procesu automaticky vyradený.

Druhou častou chybou je, že aj napriek vygenerovaniu kódu a podpísaniu správnej verzie žiadosti, ju žiadateľ neodošle cez on-line systém v elektronickej verzii Environmentálnemu fondu. V praxi sa stáva, že žiadateľ pošle verziu bez kódu. Dôležitou vecou, ktorú treba mať na pamäti, je, že žiadosť s už vygenerovaným kódom žiadateľ nesmieme otvárať, pretože tým by došlo k výmazu kódu. Aj napriek jednoduchosti procesu podávania týchto projektov existuje stále dosť žiadateľov, ktorí robia tie isté chyby, preto treba byť pri finalizácií zámerov pozorný.

Obsahová stránka projektov – časté chyby pri písaní

Obvyklú chybu robia žiadatelia hneď na prvej strane žiadosti pri písaní adresy. Tá musí byť presne v súlade s prideleným IČO. Mnohé obce majú zaužívanú adresu napr. bez súpisného čísla, avšak na doklade o pridelení IČO ho majú. Sú dokonca mnohé obce, čo na IČO nemajú ani súpisné, ani orientačné číslo. V tomto prípade by teda mal žiadateľ uviesť adresu bez čísla. Týmto obciam odporúčam obrátiť sa na Štatistický úrad SR s požiadavkou korekcie svojej adresy.

Ďalšou častou chybou je názov projektu, ktorý nie je v súlade s ostatnými prílohami, najmä projektovou dokumentáciou a stavebným povolením. Obciam odporúčam pri písaní projektu uviesť názov projektu presne v zmysle projektovej dokumentácie.

Priradenie projektu k nesprávnej prioritnej oblasti

Odporúčam dôkladne si pozrieť všetky prioritné oblasti, ktoré sú zverejnené na stránke Environmentálneho fondu a svoj projekt priradiť k tej správnej, napr. projekt na vybudovanie zberného dvora k oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva.

Rozpočet

Mnoho obcí podáva projekty v tejto schéme iba na určitú etapu projektového zámeru, povedzme, vybudovanie kanalizácie. V minulých rokoch zrealizovala obec 2 etapy z iných zdrojov, teraz do Environmentálneho fondu predkladá 3. etapu a niekedy v budúcnosti chce zrealizovať 4. a 5. etapu. Projektovú dokumentáciu a rozpočet má však vyhotovené na všetky etapy spolu. V takomto prípade je potrebné prepracovať rozpočet, aby z neho bolo jasne odlíšiteľné, aká časť rozpočtu sa týka predmetu žiadosti o dotáciu, čo už bolo zrealizované a čo bude urobené v budúcnosti. Mnohé obce to len odhadnú, pričom predložia komplet rozpočet a výkaz výmer, z ktorého hodnotiteľ nemá šancu posúdiť oprávnenosť výdavkov. Samozrejme, má to za následok, že takýto rozpočet vráti späť žiadateľovi.

Rozsah textov

Prešlo mi pod rukou mnoho žiadostí, ktoré mali ku každej sekcii uvedené 2 – 3 vety. Áno, je pravda, že žiadosti v Environmentálnom fonde nemusia byť rozsiahle slohové práce. Hodnotitelia ich majú veľa, preto preferujú stručné, jasné textové formulácie bez zbytočných prázdnych a teoretických pasáží. Nič to však nemení na skutočnosti, že žiadateľ sa musí vyjadriť ku každého bodu, ktorý je v zmysle príručky zadefinovaný ako povinný. Odporúčam teda otvoriť si príručku a vyjadriť sa aspoň stručne ku každej časti.

Opis východiskovej situácie

V tejto časti spravidla žiadatelia robia chybu, že sa hneď vyjadrujú už k predmetu projektu, budúcemu stavu a želaným prínosom. Odporúčam začať zo širších súvislostí, opísaním problému, ktorý chcem projektom vyriešiť. Napr., ak sa zapájam do výzvy na sanáciu nelegálnych skládok, spomeniem všetky problémy a riziká, ktoré daná skládka v obci predstavuje. Ak sa zapájam do schémy L2, ktorá pomáha obciam rekonštruovať obecné objekty s cieľom znižovať ich energetickú náročnosť, tak sa pokúsim opísať nedostatky objektu, dôvody, prečo je daný stav neudržateľný, napr. havarijný stav, s tým súvisiace nebezpečenstvo pre užívateľov objektu, nadmerné ekonomické náklady na prevádzku a pod. Jednoducho povedané, presvedčte hodnotiteľa, že vaša situácia je neúnosná, zároveň jedným dychom dodajte, že bez finančnej podpory z Environmentálneho fondu je realizácia projektu nemožná. Sú obce, ktoré až príliš preháňajú informácie o sebe v pozitívnom zmysle. Poukazujú na to, ako sa im darí, nemajú žiadne úvery, naopak, majú veľa likvidných aktív a hotovosti. V tejto situácií môže hodnotiteľ nadobudnúť dojem, že obec je v tak dobrej kondícii, že si na realizáciu môže zobrať bankový úver a uprednostní „slabšiu“ obec. Podobná logika však platí aj v opačnom zmysle. Niektoré obce sa v opisných častiach až nadmerne ľutujú, neváhajú isť až do formulácii, „…ak našu žiadosť nepodporíte, tak vážne ohrozíte fungovanie našej obce“ a pod. Ani tento štýl však spravidla úspech neprináša, práve naopak. Zlaté pravidlo teda znie: Nájdite strednú cestu medzi problémom, potrebou dotácie a dobrou kondíciou žiadateľa.

Súlady so strategickými dokumentmi

Táto pasáž osobám bez skúseností s projektmi zväčša nič nehovorí a preskočia ju alebo napíšu 2 – 3 všeobecné formulácie, že ich projekt je v súlade so všetkým možným. Pri tejto časti odporúčam vytvoriť si nasledovné kategórie:

  • nadnárodná úroveň,
  • národná úroveň,
  • regionálna úroveň,
  • lokálna úroveň.

Pri nadnárodnej úrovni si na internete vyhľadajte prostredníctvom kľúčových slov rozličné európske smernice. Letmo si ich prebehnite a keď aspoň trochu súvisia s vaším projektom, tak ich do žiadosti uveďte.

Pri národnej úrovni si pozrite našu národnú legislatívu, najmä zákony, ale i iné strategické dokumenty, ako je napr. Partnerská dohoda alebo Program odpadového hospodárstva SR.

Regionálna úroveň je úroveň krajov, preto tu je relevantným dokumentom najmä príslušný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Podľa toho, v ktorom kraji sa vaša obec nachádza, prejdite si svoj program a vyberte oblasti, ktoré súvisia s vaším zámerom najviac. Alternatívny strategický dokument na regionálnej úrovni môže byť aj program odpadového hospodárstva kraja.

Lokálna úroveň je úroveň obecná, preto je v tejto časti kľúčový program hospodárskeho a sociálneho rozvoja danej obce. Okrem tohto strategického dokumentu to môže byť program odpadového hospodárstva obce, komunitný plán, všeobecné záväzné nariadenia a pod. Samozrejme, nezabudnite opísať aj jasný súlad vášho projektu s vyhlásenou výzvou, v rámci ktorej podávate svoj projekt.

Mnoho žiadateľov – aj napriek tomu, že si dá námahu a zosumarizuje relevantné strategické dokumenty – robí tú chybu, že ich iba vymenuje a zabudne popísať, ako predkladaný projekt súvisí a napĺňa cieľ daného strategického dokumentu. Odporúčam aspoň 2 – 3 vetami daný súlad opísať.

Čo však robiť, ak môj projekt s kľúčovým strategickým dokumentom v súlade nie je? Na lokálnej úrovni, ktorý žiadateľ dokáže ovplyvniť, odporúčam obciam doplniť si chýbajúci zámer do svojho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zaberie do 10 minút, samozrejme, nemožno zabudnúť, že doplnenie, t. j. aktualizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je potrebné obecným zastupiteľstvom opätovne schváliť. Ak je slabý súlad na vyššej úrovni, napr. na úrovni kraja alebo štátu, ktorú nedokážeme tak ľahko zmeniť, odporúčam nepreskočiť tento dokument. Radšej si vybrať aspoň niečo trochu súvisiace a pokúsiť sa využiť svoju kreativitu a súlad aspoň povrchne opísať.

Sumarizácia príloh

Skompletizovať prílohy v rámci Environmentálneho fondu sú v porovnaní so štrukturálnymi fondmi jednoduché. Stačí nám jedna sada, pričom nemusí ísť o originál. Všetky prílohy sú dokonca dožiadateľné a ich absencia pri podaní žiadosti nespôsobí vyradenie projektu. Aj napriek tomu odporúčam neodkladať si prílohy na poslednú chvíľu, ale vyžiadať si potvrdenia z poisťovní čím skôr. Rozbehnúť stavebné konanie čo najskôr je to možné. V prípade ohlásenia drobnej stavby odporúčam obciam, aby si nevystavovali „ohlášku“ sami sebe, ale aby ju vystavila iná obec ako príslušný stavebný úrad. K prílohám, ktoré sú pre obec nerelevantné, odporúčam priložiť jednoduché čestné prehlásenie o irelevantnosti prílohy s odôvodnením.

Vzhľadom na skutočnosť, že termín na predkladanie žiadostí v rámci Environmentálneho fondu je 31.10.2016, veríme, že uvedené rady vám ešte v tomto roku dopomôžu ku schválení vašich žiadostí o dotácie.

Autor: Ján Hámorník, Foto: StockSnap.io