Ako napísať kvalitný projekt v rámci Interreg CENTRAL EUROPE?

Interreg CENTRAL EUROPE predstavuje program financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na cezhraničnú spoluprácu v rámci strednej Európy. Cieľom programu je podporovať projektové idey realizované v partnerstve verejných i súkromných inštitúcií z deviatich štátov strednej Európy, t. j. z Česka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska a Slovinska. V programovom období 2014 – 2020 boli vyhlásené celkovo dve výzvy na predkladanie projektov, pričom výsledky prvej výzvy boli zverejnené v apríli 2016. Zo 620 predložených žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci prvej výzvy bolo definitívne schválených iba 35 žiadostí, čo svedčí o veľmi nízkej úspešnosti podaných projektov. Ako teda napísať kvalitný projekt, ktorý by mal šancu na úspech?

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie sú vyhlasované raz ročne, nasledujúca výzva bude zverejnená v roku 2017. Vzhľadom na vysokú náročnosť projektov je však vhodné začať rozvíjať projektový zámer v dostatočnom predstihu pred samotným vyhlásením výzvy. Každá žiadosť o dotáciu v rámci Interreg CENTRAL EUROPE musí byť zameraná na jednu z tematických oblastí, ktorými sú inovácie, nízko-uhlíkové hospodárstvo, ochrana prírody a kultúry a doprava. Jednotlivé oblasti a ich špecifické ciele sú popísané pomerne všeobecne, vďaka čomu majú žiadatelia značnú voľnosť pri definovaní konkrétneho projektového zámeru. Táto všeobecnosť v popise oblastí má ale aj negatívnu stránku – mnohých žiadateľov zvádza k tomu, aby aj ich projektový zámer bol definovaný príliš všeobecne a stupeň jeho rozpracovania bol veľmi nízky. V žiadosti o pridelenie dotácie sú všetky textové polia obmedzené počtom znakov, v dôsledku čoho pri nedostatočne rozpracovaných projektových zámeroch sú mnohé polia zapĺňané iba nič nehovoriacimi všeobecnými textami. Hodnotitelia si túto skutočnosť ihneď všimnú a šanca na úspech takéhoto projektu je veľmi nízka.

Okrem stupňa rozpracovania projektového zámeru je často problémom aj skutočnosť, že podobný projektový zámer bol už v minulosti zrealizovaný alebo sú v rámci jednej výzvy podané veľmi podobné žiadosti o dotáciu. Vzhľadom na to, že originálnosť a inovatívnosť projektov je jednou z kľúčových oblastí hodnotenia, je dôležité pozrieť si na oficiálnej stránke programu zoznam schválených projektov s ich stručným popisom, pričom vhodné je tiež prihlásiť sa do Interreg CE Community. Ide o bezplatnú databázu obsahujúcu všetky projektové zámery žiadateľov, o financovanie ktorých subjekty plánujú požiadať. Aby ste mali šancu uspieť, od podobných projektov sa musíte dostatočne odlíšiť.

Obzvlášť dôležitým krokom je vytvorenie projektového konzorcia. Počet jeho členov musí odrážať náročnosť stanovenej úlohy. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné mať podrobne rozpracovaný projektový zámer – ak by bol príliš všeobecný, žiadateľ by nebol schopný adekvátne zhodnotiť, aký počet partnerov v akej štruktúre je nevyhnutné zahrnúť do realizácie projektu. Na úvod je vhodné vytvoriť si zoznam požiadaviek na jednotlivých partnerov. Ak priamo nepoznáte subjekty spĺňajúce vaše požiadavky, opäť môžete využiť databázu Interreg CE Community, ktorá umožňuje vyhľadávať partnerov do projektu, a to zverejnením vášho zámeru v databáze spolu s informáciou o tom, akých partnerov hľadáte. Do konzorcia je vhodné zahrnúť širokú škálu subjektov, t. j. nie iba subjekty, ktoré budú priamymi užívateľmi projektu (napr. mestá, ktoré uplatnia inovatívne riešenia v doprave), ale aj subjekty, ktorých expertízy a analýzy budú potrebné na realizáciu projektu (univerzity, výskumné ústavy a pod.). Zahrnutie odborných partnerov do projektu okrem zvýšenia šance projektu na úspech zároveň výrazne uľahčí jeho následnú implementáciu, keďže títo partneri budú priamymi garantmi odbornosti a kvality projektu. Pri vytváraní konzorcia nezabúdajte tiež na to, že musí spĺňať podmienky výzvy, ktoré definujú minimálny počet partnerov a zastúpených krajín a ďalšie kritériá.

Po vytvorení projektového konzorcia je nevyhnutné zvoliť, kto z jeho členov bude vedúcim partnerom. Aj napriek tomu, že ste autorom projektového zámeru, nemusíte túto úlohu vykonávať vy, ak na to nemáte dostatočné kapacity. Vedúci partner musí koordinovať celý proces prípravy žiadosti o poskytnutie dotácie, musí neustále komunikovať s ostatnými partnermi a získavať od nich informácie a musí tiež komunikovať s riadiacim orgánom. Nesie zodpovednosť za splnenie všetkých kritérií stanovených vo výzve a v prípade implementácie projektu sa rozsah jeho zodpovedností ešte rozširuje, a to napr. o vypracovávanie súhrnných žiadostí o platbu a súhrnných výkazov, administráciu projektu v elektronickom systéme, zabezpečovanie stretnutí projektových partnerov a komunikácie medzi nimi a mnoho ďalších. Spôsobilosť vedúceho partnera na výkon všetkých jemu pridelených úloh je v procese hodnotenia skúmaná, takže ak nedisponujete dostatočnými kapacitami, prenechajte túto úlohu skúsenejšiemu členovi projektového konzorcia. Navyše, v prípade vedúceho partnera zo súkromného sektora je skúmaná jeho finančná situácia.

Posledným krokom je príprava textu žiadosti a jej odoslanie na hodnotenie. Všetky žiadosti o dotáciu sú podávané prostredníctvom špeciálneho elektronického systému, v dôsledku čoho je na začiatku nevyhnutné vytvoriť si užívateľské konto. Systém je pomerne jednoduchý, avšak v prípade akýchkoľvek pochybností existuje na oficiálnej stránke programu niekoľko návodov na jeho obsluhu, ktoré si môžete preštudovať. Všetky textové polia sú ohraničené maximálnym počtom znakov, takže starostlivo voľte informácie, ktoré do žiadosti uvediete. Vkladanie textov do systému si určite nenechávajte na poslednú chvíľu – počas podávania žiadostí v rámci prvej a druhej výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE v tomto programovom období totiž systém nezvládal nápor veľkého počtu žiadostí odosielaných v posledný týždeň trvania výzvy a bol takmer alebo úplne nefunkčný, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné predĺžiť termín na podanie žiadostí.

Počas písania projektu venujte dostatočnú pozornosť jednotlivým výstupom a výsledkom realizácie projektu, pretože počas jeho implementácie bude nevyhnutné dosiahnuť stanovené hodnoty. Akejkoľvek konkrétnej aktivite (napr. pilotnej aktivite) by mala predchádzať aktivita teoretická alebo prípravná (analýzy, štúdie…), čím sa zabezpečí vysoká pravdepodobnosť úspešnosti jej realizácie. V praxi sa stáva, že absencia analýz, štúdií a ďalších prípravných aktivít je v procese hodnotenia žiadateľom vytýkaná zo strany riadiaceho orgánu a tieto výstupy musia byť do projektov dopĺňané dodatočne.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať rozpočtu projektu, keďže práve detailné rozpracovanie rozpočtu projektu je východiskom pre jeho bezproblémovú implementáciu. Často sa stáva, že výdavky na mzdy sú stanovené na príliš vysokej úrovni a na úkor iných výdavkov, v dôsledku čoho rôzne odborné činnosti (napr. odborné štúdie, preklady) musia byť financované práve z mzdových výdavkov a neexistuje priestor na objednanie si služby od externého dodávateľa. Subjekty tak musia uzatvárať zbytočné dohody o vykonaní práce alebo iné dohody, čomu by sa vyhli, ak by výdavky na externé služby boli lepšie zadefinované už v žiadosti. Každý partner by si mal teda vypracovať podrobný rozpočet projektu za seba a čo najreálnejšie odhadnúť výšku výdavkov, jednoznačne neodporúčame spoliehať sa na to, že počas implementácie projektu bude možné rozpočet upravovať a presúvať výdavky z jednej rozpočtovej kategórie do druhej. Systém implementácie je totiž momentálne nastavený tak, že o zmeny rozpočtu je možné žiadať až po ubehnutí polovice obdobia realizácie projektu, kedy už môže byť pre žiadateľa neskoro, pričom každá zmena musí byť opodstatnená (dôvod, že sa na niečo zabudlo pri písaní projektu, bohužiaľ, neobstojí).

Projekty podávané v rámci Interreg CENTRAL EUROPE predstavujú skvelú príležitosť pre vytvorenie dlhodobých partnerstiev, z ktorých môžu vzísť v budúcnosti ďalšie zaujímavé a užitočné iniciatívy. Ak teda disponujete vhodným projektovým zámerom, neváhajte ho podrobne rozpracovať a požiadať o dotáciu práve v rámci tohto programu. Ak počas prípravy projektu budete dodržiavať vyššie uvedené rady, môžete tým výrazne zvýšiť šancu na úspech svojho projektu.

Autor: Mária Chlebecová, Foto: StockSnap.io