Ako napísať kvalitný projekt v rámci SME Instrument (Horizon 2020)?

Horizon 2020 predstavuje rozsiahly program na podporu výskumu a inovácií, v rámci ktorého je špeciálna pozornosť venovaná malým a stredným podnikom. Tieto môžu žiadať o podporu svojich inovatívnych projektových zámerov prostredníctvom nástroja pre podporu malých a stredných podnikov, tzv. SME Instrument. Žiadať o finančný príspevok môžu aj slovenské malé a stredné podniky, avšak miera úspešnosti slovenských subjektov v rámci SME Instrument je veľmi nízka. Dôvodov neúspechu je niekoľko, pričom jedným z nich je nižšia kvalita niektorých projektov. Ako si teda napísať kvalitný projekt?

  1. Zaregistrujte sa do elektronického systému na podávanie projektov.

Podávanie všetkých projektov v rámci Horizon 2020 sa realizuje prostredníctvom špeciálneho elektronického systému. Štatutárny zástupca spoločnosti alebo osoba zodpovedná za realizáciu projektov si musí najskôr vytvoriť užívateľské konto a následne môže zaregistrovať spoločnosť samotnú. Do systému je potrebné vložiť základné informácie o spoločnosti a nahrať základné dokumenty (výpis z Obchodného registra SR, scan kartičky DIČ atď.)  pričom v prípade SME Instrument je dôležité vyplniť tzv. „SME self-assessment“. Ide o špeciálny formulár, prostredníctvom ktorého spoločnosť deklaruje, že patrí do kategórie malých a stredných podnikov. Do deklarácie sa vkladajú údaje o spoločnosti dosiahnuté k poslednému dňu posledného ukončeného účtovného obdobia, pričom do systému je zároveň potrebné nahrať účtovnú závierku spoločnosti. Celý proces registrácie je pomerne jednoduchý a v prípade potreby je k dispozícii podrobná užívateľská príručka, popisujúca jednotlivé kroky v textovej i grafickej podobe. Pri práci s elektronickým systémom je dôležité uvedomiť si, že v čase podávania projektov je do neho nahrávaný veľký objem dát, v dôsledku čoho systém pracuje pomalšie než zvyčajne. Z tohto dôvodu neodporúčame nechávať si podávanie projektu na poslednú chvíľu, ideálny čas na podanie projektu je najneskôr jeden deň pred uzávierkou výzvy.

  1. Realisticky zhodnoťte, do ktorej fázy môžete projekt podať.

Pri podávaní projektu v rámci SME Instrument si môžete zvoliť, či ho podáte do fázy č. 1 alebo do fázy č. 2. V rámci fázy č. 1 je možné žiadať o fixnú dotáciu vo výške 50 000 EUR pre účely vypracovania štúdie uskutočniteľnosti, ktorá má napomôcť pri budúcej komercializácii projektu. Táto fáza je vhodná pre všetky inovácie, ktoré ešte nie sú v pokročilej forme vývoja. Druhou možnosťou je podanie projektu priamo do fázy č. 2, kde sa predpokladá, že žiadateľ už má vypracovanú podrobnú štúdiu uskutočniteľnosti, business plán a že technológia bola úspešne demonštrovaná v relevantnom prostredí. V tejto fáze žiadateľ môže získať pomerne vysokú dotáciu, a to vo výške od 0,5 do 2,5 milióna EUR. Práve táto skutočnosť mnohých žiadateľov nabáda k tomu, aby ihneď podali projekt do fázy č. 2, hoci ešte nie je na požadovanej úrovni vývoja. Pri vypĺňaní formulára následne žiadatelia narážajú na problémy a na konkrétne položené otázky dokážu odpovedať iba veľmi všeobecne, čo pre úspech v SME Instrument, bohužiaľ, nie je postačujúce.

  1. Rozpracujte váš projektový zámer po všetkých stránkach.

Chybou mnohých projektov je, že sú rozpracované iba po technickej stránke. V rámci SME Instrument je však okrem detailného popisu technického riešenia projektu nevyhnutné čo najdetailnejšie naplánovať využitie personálnych a administratívnych kapacít žiadateľa, stratégiu pre komercializáciu výsledkov projektu, stratégiu pre informovanie relevantných cieľových skupín o výsledkoch projektu a pod. Už pred podaním žiadosti o podporu je teda nevyhnutné mať do detailov premyslené všetky kroky potrebné na to, aby boli dosiahnuté všetky stanovené ciele a aby bol výsledný produkt alebo služba úspešne uplatnený na trhu.

  1. Pri vypĺňaní opisu projektu buďte struční a výstižní.

Formuláre určené na opis projektu sú v rámci SME Instrument obmedzené počtom strán. Vo fáze č. 1 je to iba 10 strán, vo fáze č. 2 je počet navýšený na 30 strán. Mnohí žiadatelia majú problém vyjadriť sa v rámci tohto rozsahu ku všetkým povinným bodom bez toho, aby niektorý z nich nebol poddimenzovaný. Pretože je každý aspekt projektu bodovo hodnotený, poddimenzovanie niektorej časti môže mať za následok dosiahnutie nízkeho hodnotenia a neúspech projektu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné naozaj starostlivo zvoliť informácie, ktoré do projektu uvediete. Vhodným nástrojom, ktorý často pomáha vyriešiť problém s obmedzeným rozsahom, je grafická prezentácia informácií. Kvalitne spracovaná schéma totiž o projekte často povie viac než niekoľkostranový hutný text.

  1. Poznajte svoju konkurenciu.

V rámci SME Instrument majú šancu uspieť iba inovatívne a originálne riešenia. To, či je projektový zámer originálny a inovatívny, sa dá posúdiť iba vtedy, ak ho žiadateľ konfrontuje s podobnými konkurenčnými riešeniami. Mnohí však na túto skutočnosť zabúdajú a do projektu iba zopár vetami uvádzajú, že ich riešenie je unikátne a nik sa nesnaží vyvinúť niečo (aspoň čiastočne) podobné. Takéto faktami nepodložené tvrdenie však hodnotiteľa nepresvedčí. Naopak, porovnanie vášho riešenia s tými konkurenčnými má vysokú vypovedaciu hodnotu. Zamerajte sa teda na niekoľko konkurenčných riešení a identifikujte minimálne 3 prvky, ktoré vás od nich odlišujú a vďaka ktorým možno tvrdiť, že sa naozaj snažíte uviesť na trh niečo nové a unikátne. Niektorí žiadatelia sa snažia porovnať s konkurenciou, avšak orientujú sa iba na SR alebo okolité krajiny. Na úspech v Bruseli je nevyhnutný jasný a overiteľný opis inovácie minimálne v rámci Európy, ideálne celosvetovo.

  1. Zostavte reálny rozpočet.

SME Instrument je špecifický tým, že nevyžaduje podrobný rozpis rozpočtu projektu po položkách s uvedením množstiev, jednotiek, jednotkových cien a ďalších údajov. Navyše, žiadateľ môže priamo do príslušnej časti formulára uviesť konkrétnych subdodávateľov, ktorí mu dodajú niektoré položky. Toto zjednodušenie tvorby rozpočtu má často za následok, že žiadatelia nevenujú jeho zostavovaniu patričnú pozornosť. Nedostatočne vysvetlené zvolenie subdodávateľa, prípadne nedostatočné preukázanie toho, že rozpočet spĺňa podmienky hospodárnosti a efektívnosti, sú žiadateľom v hodnotiacich správach často vytýkané a môžu byť dôvodom neschválenia žiadosti o dotáciu.

  1. Detailne rozpíšte projektové aktivity.

Na rozdiel od rozpočtu je v rámci výziev v Horizon 2020 kladený veľký dôraz na opis projektových aktivít. V týchto výzvach sa aktivity rozdeľujú na tzv. „balíky“ aktivít, ktoré sú následne rozdelené na ideálne 3 – 6 konkrétnych aktivít. V tejto časti spravidla slovenskí žiadatelia robia chyby, keďže naše štrukturálne fondy kladú menší dôraz na aktivity. Nezabúdajte teda aktivity detailne rozpísať, snažte sa byť konkrétni, žiadne všeobecné „nič hovoriace“ formulácie. Používajte zrozumiteľný jazyk, nie príliš veľa technických výrazov, keďže je nízka pravdepodobnosť, že hodnotiteľ bude priamo z vášho segmentu. Snažte sa, aby každá aktivita malá svoj vlastný, konkrétny a najmä merateľný výstup.

Dodržiavanie vyššie uvedených zásad môže zvýšiť šance vášho projektu na úspech, avšak nie sú zárukou jeho automatického dosiahnutia. Prípadným neúspechom projektu sa však nenechajte odradiť – nedostatky identifikované v hodnotiacej správe vám ukážu, na ktorých častiach projektu je potrebné zapracovať. Termínov na podanie projektov v rámci SME Instrument je dostatok, takže prepracovaný projekt môžete v pomerne krátkom časovom intervale prepodať, pričom šance na úspech môžu byť vďaka skvalitneniu obsahu projektu vyššie.

Autor: Mária Chlebecová, Foto: StockSnap.io