V kocke: Procesy po odovzdaní projektu

Ak sa rozhodneme svoj zámer financovať z nenávratného finančného príspevku, musíme počítať s tým, že k jeho realizácii sa dostaneme podstatne neskôr ako v prípade, že by sme ho financovali z vlastných/úverových zdrojov. Ak teda napríklad potrebujeme do svojej firmy obstarať strojové vybavenie v priebehu najbližších 2 mesiacov, pretože sme sa zmluvne zaviazali svojim odberateľom už o 3 mesiace dodávať tovary, ktoré bez tohto strojového vybavenia vyrábať nedokážeme, nenávratný finančný príspevok našu situáciu nevyrieši.

Schvaľovanie projektu trvá obvykle cca 90 dní, v praxi to môže byť aj viac, niekedy aj vyše jedného roka. Postup je nasledovný:

 • Prvým krokom je zaregistrovanie odovzdaného projektu v evidencii riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu. O odovzdaní projektu dostáva žiadateľ potvrdenie v prípade, že projekt predloží na riadiaci/sprostredkovateľský orgán osobne, v prípade odovzdania projektu poštou ako potvrdenie slúži podací lístok, resp. potvrdenie kuriéra o prevzatí zásielky.
 • Druhým krokom je formálna kontrola, v rámci ktorej riadiaci/sprostredkovateľský orgán kontroluje kompletnosť projektu – žiadosti a príloh, aktuálnosť príloh a úplnosť poskytnutých informácií/podkladov.
 • Nesplnenie formálnych kritérií môže mať za následok vyradenie projektu zo schvaľovacieho procesu alebo vyzvanie žiadateľa o NFP na doplnenie chýbajúcich náležitostí (informácií, príloh).
 • Absencia formuláru žiadosti o NFP a povinných príloh má vždy za následok vyradenie projektu zo schvaľovacieho procesu.
 • Absencia príloh, ktoré je možné doplniť aj po termíne odovzdania projektu na riadiaci/sprostredkovateľský orgán, má za následok dožiadanie chýbajúcich podkladov, na čo má žiadateľ obvykle 7 až 10 pracovných dní.
 • Ak v uvedenej lehote žiadateľ nedoplní chýbajúce a neopraví chybné podklady, je projekt vyradený z hodnotenia.
 • V prípade, že projekt neobsahuje formálne nedostatky alebo boli tieto nedostatky dodatočne odstránené, postupuje projekt na ďalšie, odborné hodnotenie, v rámci ktorého je projektový zámer bodovaný v zmysle hodnotiacich kritérií.
 • Projekty sa obodujú a zoradia podľa počtu získaných bodov.
 • Projekty, ktoré nezískajú minimálny počet bodov (napr. 75 zo 100), nie sú odporučené na schválenie.
 • Projekty s dosiahnutým vyšším ako minimálnym počtom bodov sú odporučené na schválenie. Ak bolo vo výzve dostatok finančných prostriedkov, dotáciu získa každý projekt odporučený na schválenie. V opačnom prípade dotáciu získajú iba tí žiadatelia, ktorí majú najviac bodov (tu sa uplatňujú tzv. výberové kritériá).
 • Úspešným a neúspešným žiadateľom sú zasielané listy o výsledku procesu hodnotenia.
 • Neúspešní žiadatelia môžu predložiť žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (odvolanie voči rozhodnutiu). Žiaľ, závery hodnotiteľov sa obvykle už nemenia.
 • Neúspešný projektový zámer nemusí skončiť v koši, práve naopak, žiadateľ by mal využiť skutočnosť, že už pozná nedostatky svojho zámeru, popracovať na ňom a v rámci najbližšej vhodnej výzvy ho predložiť opäť.
 • Úspešní žiadatelia sú vyzvaní na doplnenie podkladov, ktoré sa v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP dokladajú až po schválení projektového zámeru (napr. doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu, aktualizovaný časový harmonogram projektu a pod.). Niekedy je doplňujúce podklady potrebné predložiť čo najskôr je to možné (v priebehu niekoľko pár pracovných dní), ale táto lehota môže byť aj podstatne dlhšia (30 – 90 kalendárnych dní).
 • Ak žiadateľ lehotu na predloženie doplňujúcich podkladov nedodrží, jeho projekt nebude finančne podporený.
 • Ak žiadateľ predloží všetky potrebné doklady v rámci stanovenej lehoty, pristúpi riadiaci orgán k podpisu zmluvy o NFP.
 • Zmluva o NFP sa stáva pre obe strany záväznou. Zo „žiadateľa o dotáciu“ sa stáva „príjemca dotácie“. Príjemca dotácie už nepostupuje podľa Príručky pre žiadateľa, ale Príručky pre prijímateľa. Pri napĺňaní záväzného časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov a finančného plánu už nie je pre Prijímateľa relevantný projekt (žiadosť o NFP + prílohy), ale zmluva o NFP vrátane dodatkov.
 • S fyzickou realizáciou projektu môže Prijímateľ začať až po tom, ako sa ukončí proces verejného obstarávania a riadiaci/sprostredkovateľský orgán potvrdí, že proces verejného obstarávania prebehol korektne. Obvykle je možné začať fyzickú realizáciu projektu (podpísať zmluvu s dodávateľom, ktorý vzišiel víťazne z procesu verejného obstarávania) už pred podpisom zmluvy o NFP, avšak po podpise zmluvy o NFP je už potrebné čakať na závery z kontroly dokumentácie z verejného obstarávania a až následne môže byť podpísaná zmluva s dodávateľom na dodanie predmetu projektu.
 • Schválenie projektu automaticky neznamená pridelenie NFP. Prijímateľ musí v rámci obdobia realizácie projektu a aj následne, vo fáze udržateľnosti projektu (3 – 5 rokov po finančnom ukončení projektu), splniť všetky podmienky ustanovené riadiacim/sprostredkovateľským orgánom. V opačnom prípade sa výška NFP znižuje alebo sa NFP prijímateľovi nevyplatí, resp. je potrebné NFP vrátiť, ak už bol prijímateľovi vyplatený.
 • Vyplatenie NFP sa uskutoční v zmysle spôsobu financovania definovaného príslušnou výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, resp. zmluvy o NFP. NFP môže byť vyplatené vopred alebo na základe predloženia neuhradených faktúr alebo na základe predloženia už uhradených faktúr.
 • Projekt a všetky povinnosti z neho vyplývajúce sa nekončí ukončením fázy realizácie projektu, ale až ukončením fázy udržateľnosti projektu (schválením poslednej následnej monitorovacej správy k projektu).

Schvaľovanie a implementácia projektového zámeru teda trvá podstatne dlhšie, ako by sa na prvý pohľad  mohlo zdať, avšak veríme, že práve tento stručný prehľad Vám pomohol lepšie sa zorientovať v postupnosti a dĺžke trvania jednotlivých krokov, ktoré čakajú na každého úspešného žiadateľa.

Autor: Ivana Oravcová

Foto: StockSnap.io