Ako si pripraviť kvalitný projekt pre Environmentálny fond SR?

V poslednom období badať zvýšený záujem slovenských samospráv o nenávratné finančné príspevky z Environmentálneho fondu SR. Počet žiadostí každým rokom rastie, pričom mnohé z projektov nedosahujú adekvátnu kvalitu. Finančné prostriedky z Environmentálneho fondu SR nepredstavujú tradičné štrukturálne fondy EÚ, a teda nie sú spojené s vysokou administratívnou a odbornou náročnosťou na prípravu projektu. Mnohí žiadatelia to vedia, a…

Tvorba projektu krok za krokom

V minulých vydaniach časopisu GRANT sme Vám priniesli príspevky o tom, aké vstupy a informácie je potrebné zabezpečiť ešte pred tým, ako sa pustíme do písania projektu, čomu je potrebné venovať pozornosť pri štúdiu podkladov v rámci jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu a ako si zostaviť kvalitný projektový tím. V aktuálnom čísle nášho mesačníka sa posunieme z fázy prípravy projektového…

Ako napísať kvalitný projekt v rámci SME Instrument (Horizon 2020)?

Horizon 2020 predstavuje rozsiahly program na podporu výskumu a inovácií, v rámci ktorého je špeciálna pozornosť venovaná malým a stredným podnikom. Tieto môžu žiadať o podporu svojich inovatívnych projektových zámerov prostredníctvom nástroja pre podporu malých a stredných podnikov, tzv. SME Instrument. Žiadať o finančný príspevok môžu aj slovenské malé a stredné podniky, avšak miera úspešnosti slovenských subjektov v rámci SME Instrument je veľmi…

Ako funguje spolupráca s externou firmou pri spracovaní projektov?

Do aktuálneho vydania časopisu GRANT sme sa rozhodli zaradiť rozhovor na tému priebehu spolupráce pri spracovaní projektov s externou firmou, keďže naša redakcia dostala niekoľko podnetov na túto tému. Obce – najmä tie s menšími projektovými skúsenosťami – zaujímalo, ako takáto spolupráca obvykle funguje a či v jej nastavení existujú nejaké zaužívané štandardy. Spravidla má záujemca o dotáciu možnosť…

Skôr ako začneme vypracovávať projekt

Príprava projektu sa nezačína vypracovávaním formuláru Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale už myšlienkou, že chceme projekt pripraviť. Od momentu, kedy sa rozhodneme uchádzať sa o prostriedky z fondov EÚ/štátneho rozpočtu, do chvíle, kedy si sadneme za vyplnenie formuláru žiadosti, by malo uplynúť niekoľko dní, počas ktorých si vyjasníme základné skutočnosti a podnikneme kroky nevyhnutné k vypracovaniu korektného projektu….

Vybudujte si silný projektový tím

Úspešnosť každého projektu je do veľkej miery determinovaná tímom ľudí, ktorí stoja za jeho vypracovaním, ale aj realizáciou. Kvalita manažmentu osôb a ich úloh vo výraznej miere vplýva na kvalitu celého projektu. Kľúčové je jasné rozdelenie časovo obmedzených úloh, naopak, ich neprehľadnosť a časová neohraničenosť dopomôžu k podaniu formálne a/alebo obsahovo nekorektného projektu. Aj ten najinovatívnejší zámer firmy…

Aké prílohy je potrebné predložiť s projektovým zámerom?

Proces žiadania o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba „NFP“) zahŕňa nielen podanie samotnej žiadosti o NFP na riadiaci, resp. sprostredkovateľský orgán, ale aj predloženie viacerých príloh, ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť formuláru žiadosti. Počet vyžadovaných prílohy sa môže pri jednotlivých výzvach líšiť, avšak viaceré z nich majú stanovené predpísané náležitosti. Zhromažďovaniu a predkladaniu príloh je preto potrebné venovať náležitú pozornosť,…

Ako si pripraviť kvalitný projekt: PRÍPRAVA A NÁVRH PROJEKTU

V tomto článku sa čitateľ môže dozvedieť, ako sa v dostatočnej miere pripraviť na spracovanie projektu zameraného na získanie dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ alebo iných grantových schém. Práve táto fáza hrá často kľúčovú rolu pri úspechu alebo neúspechu predkladaného projektu. Zmyslom tejto etapy projektového cyklu je: učiniť záväzné rozhodnutie o podaní alebo nepodaní projektu, zhromaždiť čo možno…