Ako správne vybrať členov projektového tímu?

Pod pojmom „realizácia projektu“ sa často rozumie iba realizácia stanovenej hlavnej aktivity, ako napríklad výstavba určitého objektu, nákup hnuteľných a nehnuteľných vecí. Z časti tento výrok je pravdivý, avšak nesmieme zabúdať ani na personálne zabezpečenie projektu. Na fakt, že kvalitný projektový tím je tiež kľúčom k úspešnej realizácii projektu, sa často zabúda. Už pri písaní žiadosti o nenávratný finančný…

Operačný program Rybné hospodárstvo

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o Európskom námornom a rybárskom fonde je každý členský štát povinný vypracovať samostatný operačný program na implementáciu priorít Únie pre rybné hospodárstvo, ktoré budú spolufinancované z ENRF. Na Slovensku úlohu riadiaceho orgánu pre OP RH plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. OP RH bol pripravovaný pracovnou skupinou, ktorá pozostáva z 21 členov a tvoria…

Sumarizácia a kontrola projektu a príloh k projektu

Po tom, ako dopracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadosť o NFP“), máme vyplnené všetky predpísané formuláre a vybavené všetky prílohy, mali by sme si všetky podklady ešte aspoň raz dôkladne skontrolovať pred tým, ako ich zosumarizujeme do požadovanej podoby a odovzdáme na riadiaci/sprostredkovateľský orgán. Projekt si ešte raz celý prečítame a sústredíme sa najmä na jeho…

Fáza udržateľnosti projektu

Po fáze prípravy, tvorby a implementácie projektu prichádza na rad 4. fáza projektového cyklu – fáza udržateľnosti projektu. Aj keď sa pozornosť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. prijímateľov nenávratného finančného príspevku sústreďuje obvykle na prvé 3 fázy, štvrtá nie je o nič menej podstatná, je však v porovnaní s ostatnými je iste menej hektická. Po tom, ako sa projekt…

Dvojkolový systém predkladania projektov ušetrí žiadateľom čas aj finančné prostriedky

Nový dvojkolový systém výziev na predkladanie projektov by mal slovenským obciam a mestám  zjednodušiť administratívu spojenú s vypracovaním projektu a ušetriť značnú časť finančných prostriedkov. Tento návrh avizoval Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, ktorý plánuje v najbližších dňoch predložiť vláde novelu zákona o čerpaní štrukturálnych fondov. Ide najmä o zvýšenie efektívnosti čerpania eurofondov a zjednodušenie procesu prípravy pre samotných žiadateľov….

V kocke: Procesy po odovzdaní projektu

Ak sa rozhodneme svoj zámer financovať z nenávratného finančného príspevku, musíme počítať s tým, že k jeho realizácii sa dostaneme podstatne neskôr ako v prípade, že by sme ho financovali z vlastných/úverových zdrojov. Ak teda napríklad potrebujeme do svojej firmy obstarať strojové vybavenie v priebehu najbližších 2 mesiacov, pretože sme sa zmluvne zaviazali svojim odberateľom už o 3 mesiace dodávať tovary, ktoré…