Ako nabrať odvahu a požiadať o dotáciu

Mnoho kvalitných potenciálnych žiadateľov o dotáciu nemá odvahu zapojiť sa do procesu prípravy a predloženia projektu. Ide najmä o žiadateľov zo súkromného a tretieho sektora. Porozprávali sme sa preto s Jánom Hámorníkom, ktorý má s čerpaním dotácií bohaté skúsenosti, aby motivoval potenciálnych žiadateľov o dotácie a poradil im, ako sa do procesu žiadania úspešne zapojiť. Slovenská republika má už viac ako 10 rokov…

Urobte svoj projektový zámer atraktívnejší vďaka forme a obsahu

„Vytŕčať z davu“ sa oplatí najmä v rámci dotačných schém, kedy sa od projektových zámerov vyžaduje určitá miera inovatívnosti. Určitú logiku, štruktúru a úpravu by, samozrejme, mal mať každý projekt, avšak predovšetkým vo výzvach zameraných na podporu výskumu a inovácií, kde môžeme pozorovať veľkú konkurenciu rôznorodých, kvalitných a skutočne nápaditých zámerov, je dobré okrem štandardných kritérií definovaných výzvou spĺňať…

Čaká Vás príprava monitorovacej správy?

Jednou z povinností žiadateľa v rámci fázy implementácie projektu je vypracovávanie a predkladanie monitorovacích správ na riadiaci, resp. sprostredkovateľský orgán. Takýmto spôsobom poskytovateľ nenávratnej finančnej pomoci zisťuje, či subjekt žiadajúci o NFP plní podmienky ustanovené v zmluve o NFP a či sa projekt nachádza v štádiu adekvátnom schválenému časovému harmonogramu. Cieľom monitorovania fázy implementácie projektu je predovšetkým motivovať žiadateľov o NFP pracovať na projekte…

Žiadosť o platbu: Kedy je potrebné ju vypracovať a čo sa s ňou predkladá?

Vyplatenie nenávratného finančného príspevku žiadateľovi sa po schválení projektového zámeru neuskutočňuje automaticky, ale žiadateľ musí o vyplatenie NFP príslušný orgán požiadať. V závislosti od podmienok konkrétnej výzvy a formy financovania žiada subjekt o NFP prostredníctvom záväzného formuláru – tzv. žiadosti o platbu, ktorá sa predkladá príslušnému orgánu v rámci väčšiny operačných programov v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe (vytlačením elektronicky odoslanej…

Nové možnosti financovania start-upov vďaka dostupnejšiemu kapitálu

Takmer každý začínajúci start-upista sa vo fáze budovania start-up firmy stretáva s problémom chýbajúcich finančných prostriedkov. V počiatočnej fáze nie je vodné financovanie prostredníctvom banky. Začínajúce start-upy sú označované ako rizikové, a preto existuje predpoklad, že záväzky voči banke nebudú schopné splácať, keďže v počiatočnej fáze fungovania tieto podniky negenerujú tržby. Problém získavania počiatočnej investície znásobuje fakt, že podľa…

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“) priamo nadväzuje na výsledky dosiahnuté v programovom období 2007 – 2013 v sektore dopravy prostredníctvom operačného programu Doprava. V súčasnom programovom období 2014 – 2020 bude na rozvoj dopravy a informačnej spoločnosti na Slovensku poskytnutých viac než 3,9 miliardy EUR z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Globálnym cieľom OP II je…

Rozhovor: O význame, výhodách a úskaliach cezhraničných projektov

V polovici roka 2016 boli zverejnené výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika a Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Cezhraničné projekty vykazujú určité rozdiely v porovnaní so „štandardnými“, národnými projektmi. Aby sme poukázali na význam, rozdiely, výhody a úskalia cezhraničných projektov, porozprávali sme sa s Enikő Hajdúovou, projektovou manažérkou, ktorá sa aktívne venuje písaniu rôznych projektov ako pre…