Rozhovor s primátorom Dubnice n. Váhom: „Ak je starosta cieľavedomý, dosiahne veľa“

Dubnica nad Váhom je najväčším mestom Ilavského okresu a najväčším slovenským mestom, ktoré nie je okresné. Vďaka európskym fondom sa v ňom doposiaľ zrealizovali napríklad rekonštrukcie škôl, kaštieľa, námestia či verejného osvetlenia, ale aj projekty zamerané na vzdelávanie, kultúru, elektronizáciu služieb a protipovodňové opatrenia. Primátorom mesta je Ing. Jozef Gašparík, ktorý svoje manažérske zručnosti nadobudol aj…

5 kľúčových rád ako zvýšiť šance na úspech svojho projektu

Akých 5 kľúčových rád by ste dali žiadateľom o dotáciu, aby zvýšili šance na úspech svojho projektu? Túto otázku sme položili Jánovi Hámorníkovi, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou a implementáciou projektov financovaných z fondov Európskej únie. Je náročné identifikovať 5 základných rád a považovať ich za najdôležitejšie. Prax ukázala, že problematika čerpania dotácií je nesmierne komplikovaná…

Návod: Ako správne vyplniť žiadosť v systéme ITMS2014+

Nové programové obdobie 2014 – 2020 prinieslo so sebou aj nový systém ITMS, prostredníctvom ktorého subjekty predkladajú svoje žiadosti o nenávratné finančné príspevky v rámci niektorých operačných programov. Tak ako v predchádzajúcom, aj v aktuálnom ITMS nájdu záujemcovia o čerpanie nenávratnej finančnej pomoci informácie o aktuálnych i plánovaných výzvach, možnosť vytvorenia a odoslania žiadosti o dotáciu a počas realizácie projektu tiež možnosť vytvorenia a odoslania monitorovacích…

Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorý priamo nadväzuje na Operačný program Životné prostredie z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013, sa aj naďalej zameriava na udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a podporu nízkouhlíkového hospodárstva. OP KŽP je druhým najväčším operačným programom súčasného programového obdobia, čo svedčí o naliehavosti riešenia…

Pripravujeme a implementujeme projekt v rámci výzvy na podporu inovácií v podnikoch

Už počas minulého programového obdobia 2007 – 2013 prejavili (najmä výrobné) podniky značný záujem o možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci výziev zameraných na podporu súkromného sektora. Tento rok majú podniky ďalšiu možnosť požiadať o dotáciu, a to na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, ak tento majetok prispeje k inovácii produktov, procesov alebo predstavuje organizačnú inováciu pre podnik…

Ako zvládnuť implementáciu projektu sanácie skládok v rámci Environmentálneho fondu

O možnosti zapojiť sa do výzvy Environmentálneho fondu (EF) na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom sme Vás informovali v minulom vydaní časopisu GRANT. Vzhľadom na to, že uzávierka výzvy bola 1. augusta 2016 a blíži sa termín realizácie týchto projektov, prinášame Vám článok sumarizujúci minuloročné skúsenosti s výzvou tohto typu ako aj rady pre úspešnú implementáciu schválených projektov. Ako už…

Naštartujte regionálny rozvoj cezhraničnou spoluprácou

Na projekty cezhraničnej spolupráce je už od roku 2007 vyčlenený nemalý objem nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Ide o dotácie z tzv. Programu Interreg. Prostredníctvom spolupráce s Maďarskom, Poľskom a Českou republikou mohli a stále môžu slovenské samosprávy čerpať nenávratné finančné príspevky na rozličné investičné a neinvestičné zámery. Miera využitia týchto zdrojov je však v SR stále…

Európske zoskupenie územnej spolupráce: Ako vzniká a kedy sa do neho oplatí zapojiť?

Na Slovensku je v súčasnosti stále minimálna miera vytvárania zaujímavého zoskupenia obcí a miest, akým je Európske zoskupenie územnej spolupráce. V roku 2016 takýchto zoskupení pôsobí v SR iba 5. Mnohé obce ani nepoznajú túto formu spolupráce, aký je postup jej založenia a aké má výhody. Ako forma partnerstva sa uplatňuje spravidla miestna akčná skupina, čo je škoda….

Ako predchádzať najčastejším chybám vo fáze realizácie projektu?

Zatiaľ čo vo fáze tvorby projektového zámeru sa môže žiadateľovi o nenávratný finančný príspevok stať nanajvýš to, že jeho projekt nebude schválený a nebudú mu preplatené niektoré počiatočné menšie oprávnené výdavky súvisiace s prípravou projektu, vo fáze realizácie projektu už subjekty znášajú podstatne väčšie riziko. V dôsledku menej závažného porušenia zmluvných podmienok musia prijímatelia pomoci zafinancovať väčší podiel nákladov,…

Ako napísať kvalitný projekt v rámci Interreg CENTRAL EUROPE?

Interreg CENTRAL EUROPE predstavuje program financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na cezhraničnú spoluprácu v rámci strednej Európy. Cieľom programu je podporovať projektové idey realizované v partnerstve verejných i súkromných inštitúcií z deviatich štátov strednej Európy, t. j. z Česka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska a Slovinska. V programovom období 2014 – 2020 boli vyhlásené celkovo dve výzvy na predkladanie projektov,…