Ako si pripraviť kvalitný projekt pre Environmentálny fond SR?

V poslednom období badať zvýšený záujem slovenských samospráv o nenávratné finančné príspevky z Environmentálneho fondu SR. Počet žiadostí každým rokom rastie, pričom mnohé z projektov nedosahujú adekvátnu kvalitu. Finančné prostriedky z Environmentálneho fondu SR nepredstavujú tradičné štrukturálne fondy EÚ, a teda nie sú spojené s vysokou administratívnou a odbornou náročnosťou na prípravu projektu. Mnohí žiadatelia to vedia, a…

So starostkou obce Koromľa o projekte sanácie skládok, strategických dokumentoch a problémoch malých obcí

Obec Koromľa so 450 obyvateľmi je obcou s bohatou históriou. Privíta vás pokojnou podhorskou atmosférou s viacerými oddychovými zónami a fontánami či nádherným ikonostasom v gréckokatolíckom kostole sv. Michala Archanjela. Od januára 2015 je starostkou obce Mgr. Silvia Žeňuchová, ktorá nám porozprávala o svojich skúsenostiach s prípravou a realizáciou projektov, o svojom názore na povinnosť obcí vypracovávať strategické dokumenty, ale aj o problémoch,…

Publicita projektu

Popri realizácii projektu netreba zabúdať aj na jeho propagáciu. Publicita projektu je povinnou súčasťou realizácie každého zámeru podporeného nenávratným finančným príspevkom a jej cieľom je sprostredkovať verejnosti informácie o predmete projektu, výške pomoci, poskytovateľovi pomoci a očakávaných, resp. už dosiahnutých výsledkoch projektu. I keď zabezpečenie publicity patrí medzi menej náročnejšie úlohy v rámci fázy realizácie a udržateľnosti projektu, aj táto…

Ako zariadiť, aby Váš projekt nestroskotal na verejnom obstarávaní?

Prax čerpania štrukturálnych fondov, najmä zo starého programového obdobia 2007 – 2013, ukázala, že kľúčovou a problematickou fázou projektového cyklu je práve verejné obstarávanie. Mnoho schválených projektov nebolo preplatených z dôvodu identifikovaných chýb vo verejnom obstarávaní. Aby sme v novom programovom období 2014 – 2020 minimalizovali toto riziko, porozprávali sme sa Jánom Hámorníkom, ktorý sa implementácii projektov financovaných…

Verejno-súkromné partnerstvá: Miestne akčné skupiny (MAS)

Politika rozvoja vidieka je stále dôležitejšou zložkou Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Podporuje udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach Európy a zaoberá sa ekonomickými, sociálnymi a ekologickými problémami. Viac ako polovica obyvateľov EÚ žije na vidieku, ktorý pokrýva 90 % územia EÚ. LEADER je novátorský prístup v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ. Od svojho spustenia v roku 1991…

S Petrom Kočalkom o tom, ako efektívne riadiť subjekty verejného a súkromného sektora

Spoločnosť Business Cloud One poskytuje poradenstvo v oblasti efektívneho fungovania subjektov verejného i súkromného sektora. Jej cieľom je odpovedať klientom na otázku, prečo nerastú alebo začínajú stagnovať a ako dosiahnuť trvalý rast ich organizácie. Podľa Business Cloud One medzi základné pravidlá úspešného fungovania organizácie patria disciplína, pozitívny prístup, vzdelávanie sa, lojalita, ťaženie z výhod, inovácie, pokora, hospodárnosť, sloboda názoru…

Tvorba projektu krok za krokom

V minulých vydaniach časopisu GRANT sme Vám priniesli príspevky o tom, aké vstupy a informácie je potrebné zabezpečiť ešte pred tým, ako sa pustíme do písania projektu, čomu je potrebné venovať pozornosť pri štúdiu podkladov v rámci jednotlivých výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu a ako si zostaviť kvalitný projektový tím. V aktuálnom čísle nášho mesačníka sa posunieme z fázy prípravy projektového…

Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je pokračovaním Regionálneho operačného programu z programového obdobia 2007 – 2013, sa aj naďalej zameriava na kohéznu pomoc určenú na riešenie najakútnejších problémov v zaostávajúcich regiónoch Slovenska, a teda na zmierňovanie regionálnych disparít predstavujúcich značný problém pre ďalšie napredovanie ekonomiky Slovenska. Integrovaný regionálny operačný program je orientovaný na služby realizované na miestnej a regionálnej úrovni…