Komunitný plán: Zostavte si v obci sociálne služby na mieru

Okrem dvoch základných strategických dokumentov – územného plánu (relevantné pre obce nad 2 000 obyvateľov) a programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja – majú samosprávy povinnosť vypracovávať tiež parciálne strategické dokumenty. Jedným z nich je aj komunitný plán sociálnych služieb, ktorý úzko súvisí a nadväzuje práve na plán rozvoja, avšak svojím zameraním je orientovaný výhradne na sociálnu oblasť. Napriek…

Ako napísať kvalitný projekt v rámci SME Instrument (Horizon 2020)?

Horizon 2020 predstavuje rozsiahly program na podporu výskumu a inovácií, v rámci ktorého je špeciálna pozornosť venovaná malým a stredným podnikom. Tieto môžu žiadať o podporu svojich inovatívnych projektových zámerov prostredníctvom nástroja pre podporu malých a stredných podnikov, tzv. SME Instrument. Žiadať o finančný príspevok môžu aj slovenské malé a stredné podniky, avšak miera úspešnosti slovenských subjektov v rámci SME Instrument je veľmi…

Ako funguje spolupráca s externou firmou pri spracovaní projektov?

Do aktuálneho vydania časopisu GRANT sme sa rozhodli zaradiť rozhovor na tému priebehu spolupráce pri spracovaní projektov s externou firmou, keďže naša redakcia dostala niekoľko podnetov na túto tému. Obce – najmä tie s menšími projektovými skúsenosťami – zaujímalo, ako takáto spolupráca obvykle funguje a či v jej nastavení existujú nejaké zaužívané štandardy. Spravidla má záujemca o dotáciu možnosť…

Skôr ako začneme vypracovávať projekt

Príprava projektu sa nezačína vypracovávaním formuláru Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale už myšlienkou, že chceme projekt pripraviť. Od momentu, kedy sa rozhodneme uchádzať sa o prostriedky z fondov EÚ/štátneho rozpočtu, do chvíle, kedy si sadneme za vyplnenie formuláru žiadosti, by malo uplynúť niekoľko dní, počas ktorých si vyjasníme základné skutočnosti a podnikneme kroky nevyhnutné k vypracovaniu korektného projektu….

Starosta obce Beluša: Podstatné je mať „projekty v zásuvke“, pretože šťastie praje pripraveným

Obec Beluša úspešne zrealizovala už niekoľko projektov z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Ktorý z nich mal podľa Vás pre obec najväčší prínos a prečo? Každý z uskutočnených projektov vždy mal a bude mať pre obec významný prínos, a to z rôznych hľadísk – dosiahnutia energetických úspor, zvýšenia bezpečnosti občanov či zlepšenia situácie v sociálnej alebo environmentálnej oblasti. Schválené nám boli finančné…

Povinnosť samospráv mať vypracovaný platný POH sa nezadržateľne blíži

Prvého januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý sa zameriava na vymedzenie pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí, povinností právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosti za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a na zriadenie Recyklačného fondu. Uvedený zákon okrem iného stanovuje aj povinnosť štátu, vyšších…

Operačný program Výskum a inovácie

V súčasnom období globalizácie zohrávajú výskum a inovácie dôležitú rolu v každej ekonomike. Stávajú sa hybnou silou napredovania a udržania si konkurenčnej schopnosti podnikov v dynamickom, rýchlo sa meniacom prostredí. Na realizáciu výskumných inovačných aktivít je potrebné disponovať veľkým množstvom finančných prostriedkov, ktoré najmä malým a stredným podnikom nezriedka chýbajú. Bohužiaľ, bez adekvátnej podpory sa žiadny nový…