Rozhovor so Štefanom Krnáčom, autorom inovatívneho riešenia na detekciu nebezpečných látok v doprave

RNDr. Štefan Krnáč, CSc. je absolventom Komenského univerzity v Bratislave, Fakulty matematiky, kde vyštudoval nukleárnu a subnukleárnu fyziku a aplikovanú nukleárnu fyziku. V súčasnosti je vedeckým a výskumným pracovníkom a prednášateľom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôsobí ako kvalifikovaný expert Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre monitorovanie nelegálneho obchodovania, Ministerstva životného prostredia SR pre hodnotenie environmentálnych dopadov a Úradu verejného zdravotníctva…

V kocke: Možnosti podpory start-upov

Témou mesiaca júnového GRANTu je problematika začínajúcich podnikov, tzv. „start-upov“, keďže táto problematika úzko súvisí s čerpaním dotácií. Novozaloženým podnikom, najmä tým, ktoré sú zakladané mladými ľuďmi, absentuje štartovací kapitál na rozbeh ďalšej činnosti. Takéto podniky sú odkázané na externú finančnú pomoc, ideálne nenávratnú, t. j. na granty a dotácie. Na návratnú pomoc, akou sú bankové…

Vybudujte si silný projektový tím

Úspešnosť každého projektu je do veľkej miery determinovaná tímom ľudí, ktorí stoja za jeho vypracovaním, ale aj realizáciou. Kvalita manažmentu osôb a ich úloh vo výraznej miere vplýva na kvalitu celého projektu. Kľúčové je jasné rozdelenie časovo obmedzených úloh, naopak, ich neprehľadnosť a časová neohraničenosť dopomôžu k podaniu formálne a/alebo obsahovo nekorektného projektu. Aj ten najinovatívnejší zámer firmy…