Aké prílohy je potrebné predložiť s projektovým zámerom?

Proces žiadania o nenávratný finančný príspevok (ďalej iba „NFP“) zahŕňa nielen podanie samotnej žiadosti o NFP na riadiaci, resp. sprostredkovateľský orgán, ale aj predloženie viacerých príloh, ktoré predstavujú neoddeliteľnú súčasť formuláru žiadosti. Počet vyžadovaných prílohy sa môže pri jednotlivých výzvach líšiť, avšak viaceré z nich majú stanovené predpísané náležitosti. Zhromažďovaniu a predkladaniu príloh je preto potrebné venovať náležitú pozornosť,…

PHRSR obcí a miest na nové programové obdobie

Napriek tomu, že novela Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja schválená vládou Slovenskej republiky 15. októbra 2014 kladie za povinnosť mať spracovaný nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“) každou obcou a mestom do konca roku 2015, mnohým samosprávam tento dokument stále chýba. Plnenie zákonných povinností je, samozrejme, dôležité, avšak je potrebné…

Porovnanie minulého a súčasného programového obdobia (rozhovor)

Nenávratnú finančnú pomoc z programového obdobia 2007 – 2013 bolo možné čerpať do konca roku 2015, v súčasnosti už príjemcovia dotácií využívajú prostriedky z nového 7-ročného obdobia. O prínosoch a nedostatkoch minulého programového obdobia ako aj o príležitostiach otvárajúcich sa v rámci toho súčasného sme sa porozprávali s Ing. Mgr. Jánom Hámorníkom, MBA, konateľom konzultačnej spoločnosti zaoberajúcej sa tvorbou a implementáciou projektov.     …

Starosta obce Plavecký Štvrtok o realizovanom projekte sanácie skládok

Dotáciu na odstránenie nelegálnych skládok z Environmentálneho fondu dostalo v septembri minulého roka 219 obcí z celkového počtu takmer 500 žiadateľov. Medzi úspešnými žiadateľmi bola aj obec Plavecký Štvrtok. Na svoj zámer s názvom „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Plavecký Štvrtok“ získala dotáciu vo výške 98 908,00 eur, vďaka ktorej samospráva vyčistila územie s rozlohou 810 m2. Na realizáciu projektu…

Ako si pripraviť kvalitný projekt: PRÍPRAVA A NÁVRH PROJEKTU

V tomto článku sa čitateľ môže dozvedieť, ako sa v dostatočnej miere pripraviť na spracovanie projektu zameraného na získanie dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ alebo iných grantových schém. Práve táto fáza hrá často kľúčovú rolu pri úspechu alebo neúspechu predkladaného projektu. Zmyslom tejto etapy projektového cyklu je: učiniť záväzné rozhodnutie o podaní alebo nepodaní projektu, zhromaždiť čo možno…